احکام نماز
[فصل چهارم:] نماز جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

[فصل چهارم:] نماز جماعت

‏ ‏

[فصل چهارم:] نماز جماعت

‏نماز جماعت مخصوصاً در نمازهای یومیه از مستحبات اکیده و در صبح و مغرب ‏‎ ‎‏و عشا تأکیدش زیادتر است.و نماز جماعت ثواب عظیم دارد،سزاوار است که ‏‎ ‎‏مسلمین آن را ترک نکنند.و در اصل شرع واجب نیست،مگر در نماز جمعه با شرایط ‏‎ ‎‏خاصه.و مشروع نیست در نمازهای مستحبی،مگر در نماز طلب باران که به جماعت ‏‎ ‎‏مشروع است و احوط آن است که نماز عید فطر و قربان را فرادا به‌جا بیاورد.‏

‏         مسأله 1- شرط نیست در نماز جماعت اتحاد نماز مأموم با امام به حسب نوع یا ‏‎ ‎‏کیفیت،پس اقتدا کردن هر کدام از نمازهای پنجگانه را به دیگری صحیح است، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 137

‏هر چند از حیث عدد رکعات و ادا و قضا و قصر و اتمام و جهر و اخفات مختلف ‏‎ ‎‏باشند،و همچنین صحیح است اقتدا کردن نماز آیات زلزله به نماز خسوف و کسوف.‏

‏         مسأله 2- کمتر عددی که نماز جماعت به آن منعقد می‌شود-در غیر نماز جمعه و ‏‎ ‎‏عیدین-دو نفر است که یکی مأموم و دیگری امام باشد؛خواه مأموم مرد باشد یا زن و ‏‎ ‎‏یا طفل ممیز،بنابر اقوا.‏

‏         مسأله 3- لازم نیست امام قصد امامت و جماعت کند در غیر نماز جمعه و عیدین و ‏‎ ‎‏بعض فروض معاده بنابر مشروعیت آن،بلکه بدون قصد امامت،نماز جماعت منعقد ‏‎ ‎‏می‌شود،بلی حصول ثواب جماعت برای امام متوقف است بر قصد امامت،اما مأموم ‏‎ ‎‏باید قصد اقتدا بنماید و الّا جماعت منعقد نمی‌شود؛اگرچه در افعال و اقوال متابعت ‏‎ ‎‏امام را بنماید.‏

‏         مسأله 4- جایز نیست اقتدا کردن مأموم به دو نفر هرچند که نماز آنها مقارن ‏‎ ‎‏یکدیگر باشد،و باید پیشنماز را به اسم یا وصف یا اشارۀ ذهنیه یا خارجیه تعیین ‏‎ ‎‏نماید،مثل آن که اقتدا کند به پیشنماز حاضر،اگرچه اسم و وصف او را نداند،بلی باید ‏‎ ‎‏عدالت او را بداند،پس کفایت نمی‌کند اقتدا کردن به یکی مردد بین دو نفر؛اگرچه ‏‎ ‎‏قصدش آن باشد که در بین نماز تعیین کند.‏

‏         مسأله 5- اگر شک کند که قصد اقتدا کرده یا نه،بنا گذارد که اقتدا نکرده اگرچه ‏‎ ‎‏بداند که به قصد جماعت برخاسته بوده،و بودن او به هیأت ایتمام کفایت نمی‌کند ‏‎ ‎‏در این که اقتدا کرده است،بلکه لابد است در بنا گذاشتن بر اقتدا،آن که مشغول ‏‎ ‎‏باشد به چیزی از کارهای اقتداکنندگان ولو مثل سکوتی که مستحب است در ‏‎ ‎‏جماعت.‏

‏         مسأله 6- جایز نیست از برای منفرد عدول کردن به جماعت در وسط نماز، ‏‎ ‎‏بنابر احوط.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 138

‏         مسأله 7- عدول از جماعت به فرادا در جمیع حالات نماز اختیاراً جایز است، ‏‎ ‎‏اگرچه از اول نماز قصد عدول در وسط نماز را داشته باشد،لکن احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏عدول نکردن است.‏

‏         مسأله 8- اگر قصد انفراد بعد از فارغ شدن امام از قرائت باشد،پیش از آن که به ‏‎ ‎‏رکوع برود قرائت از او ساقط است،بلکه اگر در اثنای قرائت امام منفرد شود کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند خواندن بقیۀ قرائت،اگرچه احتیاط مستحبی آن است که قرائت را به قصد ‏‎ ‎‏قربت مطلقه از سر گیرد مخصوصاً در صورت دوم.‏

‏         مسأله 9- اگر در وسط نماز قصد انفراد کند،پس جایز نیست از برای او این که ‏‎ ‎‏برگردد به جماعت،بنابر احوط.‏

‏         مسأله 10- اگر کسی برسد به امام در حال رکوع قبل از آن که سر از رکوع بردارد، ‏‎ ‎‏اگرچه ذکر رکوع را تمام کرده باشد،اقتدا کرده و به رکوع رود نماز او صحیح است و ‏‎ ‎‏رکعت اول نماز محسوب می‌شود.‏

‏         مسأله 11- اگر کسی در اول قرائت امام یا در اثنای قرائت اقتدا کرد و به حسب اتفاق ‏‎ ‎‏به رکوع امام نرسید،نماز او علی الظاهر درست است و رکعت اول او محسوب ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 12- اگر اقتدا کرد به گمان آن که به رکوع امام می‌رسد و نرسید،و همچنین ‏‎ ‎‏اگر شک کند در ادراک امام و عدم درک آن،بعید نیست صحت نماز او در حال انفراد ‏‎ ‎‏در هر دو فرض،لکن احوط اتمام و اعاده است.‏

‏         مسأله 13- اگر به نیت اقتدا تکبیر گفت و پیش از آن که به رکوع رود امام سر از ‏‎ ‎‏رکوع برداشت باید منفرد شود،و جایز نیست انتظار امام تا این که به رکعت دیگر او ‏‎ ‎‏ملحق شود،در صورتی که به سبب طول دادن امام اقتدا به‌هم بخورد،بلی اگر اقتدا ‏‎ ‎‏به‌هم نخورد،به واسطۀ تند خواندن امام،انتظار مانعی ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 139