احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
نماز آیات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز آیات

‏ ‏

نماز آیات

‏         مسأله 1- اگر ماه یا خورشید بگیرد یا زلزله شود،نماز آیات واجب می‌شود،چه ‏‎ ‎‏کسی بترسد یا نترسد.‏

‏         مسأله 2- اگر حادثۀ آسمانی مثل بادهای فوق العاده تند و سیاه یا قرمز یا برق‌های ‏‎ ‎‏جهندۀ شدید واقع شود،در صورتی که بیشتر مردم بترسند،نماز آیات واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 3- اگر حادثۀ زمینی غیر از زلزله واقع شود و بیشتر مردم بترسند احتیاطاً باید ‏‎ ‎‏نماز آیات بخوانند.‏

‏         مسأله 4- حوادث زمینی و آسمانی،غیر از ماه و خورشید گرفتن و زلزله،اگر ‏‎ ‎‏موجب ترس وخوف مردم نشود تأثیری نداشته و موجب نماز آیات نمی‌شود.‏

‏مسأله 5- بر حوادثی که بعضی از مردم بترسند اعتنایی نیست.‏

‏         مسأله 6- منظور از گرفتن ماه و خورشید مقداری است که با چشم دیده می‌شود، ‏‎ ‎‏اما اگر آن‌قدر کم باشد که با وسایل علمی می‌توان دید یا بسیار زودگذر است و فوراً باز ‏‎ ‎‏می‌شود،نماز آیات واجب نیست.‏

‏         مسأله 7- وقت ادای نماز آیات از اول گرفتن تا آخر باز شدن است،و بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید شروع به نماز کند قبل از شروع کردن خورشید و ماه به باز شدن.‏

‏         مسأله 8- بعد از شروع به باز شدن،نماز آیات را به قصد قربت بخواند نه به قصد ‏‎ ‎‏ادا و نه به قصد قضا.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 102

‏         مسأله 9- نماز آیاتی که برای زلزله شدن یا حوادث دیگری واجب می‌شود وقت ‏‎ ‎‏ادا ندارد و هر وقت بخواند ادا است،گرچه لازم است تأخیر نیندازد از وقت حادثه.‏

‏         مسأله 10- بر زنی که حائض یا نفساء باشد و حیض و نفاس او در تمام مدت ماه و ‏‎ ‎‏خورشید گرفتن و یا سایر آیات باشد،نماز آیات ظاهراً واجب نیست نه قضای موقت ‏‎ ‎‏و نه ادای بقیه.‏

‏         مسأله 11- زنی که در تمام مدت حادثه حائض یا نفساء نبوده و در قسمتی از آنها ‏‎ ‎‏پاک بوده است،لازم است قضای نماز آیات را اگر از ماه و خورشید گرفتن بوده،یا ‏‎ ‎‏ادای آن را اگر از زلزله یا حوادث دیگری بوده بخواند،بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 12- اگر ماه یا خورشید گرفت و متوجه نشد تا بعد از باز شدن،قضا بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست،مگر آن که تمام قرص گرفته بوده و او متوجه نشده که باید قضا کند.‏

‏         مسأله 13- اگر ماه یا خورشید گرفت و متوجه شد ولی تسامح کرد و یا فراموش ‏‎ ‎‏کرد تا بعد از باز شدن،قضای نماز آیات بر او واجب است.‏

‏         مسأله 14- در حوادث دیگری که موجب نماز آیات است اگر متوجه نشد تا بعد از ‏‎ ‎‏گذشتن حادثه،خواندن نماز آیات واجب نیست،گرچه احتیاطاً بخواند بهتر است،اما ‏‎ ‎‏اگر متوجه شد،تا آخر عمر واجب است؛هر وقت خواست بخواند.‏

‏         مسأله 15- نماز آیات دو رکعت است،در هر رکعتی پنج رکوع لازم است که باید به ‏‎ ‎‏این ترتیب به‌جا آورد:پس از نیت،تکبیرة الاحرام می‌گوید و یک«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏می‌خواند و به رکوع می‌رود،پس از ذکر و سر برداشتن از رکوع باز یک«حمد»و ‏‎ ‎‏سوره می‌خواند و به رکوع می‌رود و همین‌طور تا پنج مرتبه که پس از سربرداشتن از ‏‎ ‎‏رکوع پنجم می‌رود به سجده،و پس از به‌جا آوردن دو سجده می‌ایستد و به همین ‏‎ ‎‏ترتیب رکعت دوم را به‌جا می‌آورد و بعد تشهد و سلام می‌خواند.‏

‏         مسأله 16- نماز آیات را به صورت ساده‌تری هم می‌توان خواند که به جای پنج ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 103

‏«حمد»و سوره یکی خوانده شود،به این ترتیب که بعد از خواندن«حمد»شروع به ‏‎ ‎‏سوره می‌کند و یک سوره را پنج قسمت نموده،هر قسمتی را قبل از یک رکوع ‏‎ ‎‏می‌خواند که در تمام یک رکعت نماز و پنج رکوع،یک«حمد»و سورۀ تمام خوانده ‏‎ ‎‏باشد و به همین ترتیب در رکعت دوم.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 104