احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
چیزهایی که نماز را باطل میکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که نماز را باطل میکند

‏ ‏

چیزهایی که نماز را باطل می‌کند

‏چیزهایی که وضو را باطل می‌کند مثل بول و غائط و ریح،یا موجب جنابت ‏‎ ‎‏می‌شود مثل خروج منی،اگر در بین نماز اتفاق بیفتد نماز را باطل می‌کند.‏

‏         مسأله 1- اگر کسی عمداً دست بسته نماز بخواند؛یعنی کف دست راست را پشت ‏‎ ‎‏دست چپ و بر سینه گذاشته نماز بخواند نماز او باطل است.‏

‏مسأله 2- در حال تقیه دست بسته می‌توان نماز خواند و نماز صحیح است.‏

‏         مسأله 3- اگر کسی عمداً یا سهواً از طرف قبله منحرف شده و تمام بدن خود را به ‏‎ ‎‏طرف راست و چپ یا پشت سر بگرداند نماز باطل می‌شود،و همین‌طور اگر از طرف ‏‎ ‎‏قبله به مقداری برگردد که نگویند رو به قبله است.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی سهواً بدن خود را به طرف راست یا چپ؛کمتر از مشرق و ‏‎ ‎‏مغرب بگرداند مانعی ندارد.‏

‏مسأله 5- اگر کسی در نماز عمداً حرف بزند،نماز او باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 6- حرفی که نماز را باطل می‌کند لازم نیست معنی داشته باشد،حتی اگر ‏‎ ‎‏بدون معنی بود و دو حرف بود نماز را باطل می‌کند،بنابر احتیاط واجب،و اگر با معنی ‏‎ ‎‏بود حتی یک حرف هم نماز را باطل می‌کند.‏

‏         مسأله 7- اگر با قرارداد قبلی یا جهت دیگری یک حرف معنی خاصی داشت و در ‏‎ ‎‏نماز عمداً گفت،نماز او باطل می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 100

‏مسأله 8- اگر در نماز سهواً حرفی بزند،نماز باطل نمی‌شود.‏

‏مسأله 9- جواب سلام در نماز لازم است و برای نماز مانعی ندارد.‏

‏مسأله 10- در نماز هر گونه دعا و ذکر و قرآن خواندن مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 11- جواب سلام باید مطابق سلام سلام کننده باشد،در مقدم داشتن سلام را ‏‎ ‎‏بر علیک،و در سایر چیزها احتیاط مستحب مطابق بودن است.‏

‏         مسأله 12- اگر کسی سلام کند بر دسته‌ای که یکی از آنها نمازگزار است و دیگری ‏‎ ‎‏جواب داد،نمازگزار نباید جواب بگوید.‏

‏         مسأله 13- خندۀ صدادار در صورتی که عمداً باشد و مشتمل بر قهقهه باشد نماز را ‏‎ ‎‏باطل می‌کند،و اگر مشتمل بر قهقهه نباشد بنابر احتیاط واجب باطل می‌کند،اما سهواً ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏مسأله 14- تبسم و لبخند مانعی ندارد،چه عمداً باشد و چه سهواً.‏

‏مسأله 15- گریۀ صدادار برای امور دنیا نماز را باطل می‌کند.‏

‏مسأله 16- اگر فراموش کند که در نماز است و برای امر دنیا گریه کند،مانعی ندارد.‏

‏مسأله 17- گریه کردن برای امر آخرت عمداً و سهواً مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 18- اگر کسی در نماز کاری انجام دهد که آدمی را از صورت نمازگزار بیرون ‏‎ ‎‏ببرد نماز او باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 19- خوردن و آشامیدن در وسط نماز موجب بطلان آن است و مقدار کم آن ‏‎ ‎‏هم بنابر احتیاط واجب باطل می‌کند.‏

‏مسأله 20- فرو بردن غذایی که میان دندان‌ها مانده است در نماز مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 21- از نگه‌داشتن شیرینی در دهان و بتدریج فرو بردن،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏خودداری شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 101

‏         مسأله 22- اگر بدون تقیه عمداً بعد از خواندن«حمد»آمین بگوید،نماز او باطل ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 23- قطع کردن نماز واجب بدون جهت حرام است،اما نماز نافله و مستحب ‏‎ ‎‏مانعی ندارد و با اختیار می‌تواند قطع کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 102