احکام نماز
فصل اول [:مقدمات نماز]
مکان نمازگزار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مکان نمازگزار

‏ ‏

مکان نمازگزار

‏مسأله 1- نماز را در همه جا می‌توان خواند تا وقتی که غصب نباشد.‏

‏         مسأله 2- در جایی که رهن یا اجارۀ کسی باشد یا حقی بر او داشته باشد بدون ‏‎ ‎‏اجازۀ او نمی‌توان آن‌جا نماز خواند.‏

‏         مسأله 3- اگر کسی در مسجد جا گرفته و از حق خود صرف نظر نکند،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب در آن‌جا نماز نخواند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 87

‏مسأله 4- جایی را که نداند غصب است یا نه،نماز خواندن در آن مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 5- اگر فراموش کرد که این مکان غصب است و نماز خواند،در صورتی که ‏‎ ‎‏غاصب خود او بوده احتیاطاً نماز را اعاده یا قضا کند،و در صورتی که غیر او بوده ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 6- کسی که مضطر و ناچار است یا در مکان غصبی او را حبس کرده‌اند تا ‏‎ ‎‏وقتی که ناچار و محبوس است،می‌تواند در آن‌جا نماز بخواند.‏

‏         مسأله 7- در جای غصبی که صاحب آن معلوم نیست،نمی‌شود نماز خواند و باید ‏‎ ‎‏به حاکم شرع مراجعه کرد.‏

‏مسأله 8- در زمین مشترک نمی‌توان نماز خواند تا وقتی که همۀ شرکا اجازه بدهند.‏

‏         مسأله 9- اگر جای نمازگزار غصبی نباشد گرچه در و دیوار یا سقف و خیمه و ‏‎ ‎‏چادری که زیر آن نماز می‌خواند غصبی باشد نماز صحیح است،اگرچه بهتر است ‏‎ ‎‏احتیاطاً در چنین جایی نماز نخواند.‏

‏         مسأله 10- اگر جایی را به عین پول خمس و زکات نداده خرید،نماز در او باطل ‏‎ ‎‏است،حتی برای فرزندان و ورثۀ او که پس از مرگش هم نمی‌توانند در آن‌جا نماز ‏‎ ‎‏بخوانند.‏

‏         مسأله 11- کسی که مرده؛چه دارایی او مطابق قرض‌ها و بدهکاری‌های او باشد و ‏‎ ‎‏چه نباشد در خانه و ملک او حتی ورثه نمی‌توانند نماز بخوانند،مگر به اذن طلبکار،یا ‏‎ ‎‏آن که ورثه بنای دادن قرض را داشته باشند و مسامحه نکنند.‏

‏         مسأله 12- برای نماز خواندن درملک غیر،اذن و اجازۀ صریح لازم نیست،بلکه ‏‎ ‎‏یقین و اطمینان به رضایت کفایت می‌کند.‏

‏         مسأله 13- نماز خواندن در صحراها و کشتزارها و باغستان‌های بی‌در و دیوار تا ‏‎ ‎‏جایی که ضرر به صاحبان آنها نرساند جایز است و اجازه گرفتن لازم نیست.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 88

‏         مسأله 14- اگر صاحبان کشتزارها و باغستان‌های بی‌در و دیوار از اول میل نداشته ‏‎ ‎‏باشند کسی در آن‌جا بیاید نماز خواندن بی‌اجازه مشکل است.‏

‏         مسأله 15- منظور از مکان مصلی،هم زمین و هم فضایی است که در حال نماز ‏‎ ‎‏اشغال می‌شود،بنابراین اگر بالکن عمارت را در فضای غصبی بسازند یا فرش غصبی ‏‎ ‎‏روی زمین مباح پهن کنند یا اصل زمین غصب باشد،نماز در آنها باطل است.‏

‏         مسأله 16- بهتر است زن و مرد در یک‌جا پهلوی هم نماز نخوانند و همین طور زن ‏‎ ‎‏جلوتر از مرد نایستد و اگر با این وضع با هم نماز خواندند،بنابر احتیاط مستحب اعاده ‏‎ ‎‏کنند.‏

‏         مسأله 17- اگر مردی مشغول نماز بود و زنی آمد پهلو یا جلو او ایستاد به نماز، ‏‎ ‎‏کراهت و اعادۀ احتیاطی مربوط به آن زن است.‏

‏         مسأله 18- اگر زنی مشغول نماز بود و مردی آمد پهلوی او ایستاد به نماز،مرد به ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب اعاده کند.‏

‏         مسأله 19- حکمی که در سه مسألۀ گذشته گفتیم،برای هر زن و مردی حتی زن و ‏‎ ‎‏شوهر می‌باشد.‏

‏         مسأله 20- اگر بین زن و مرد مانع و حایلی باشد یا حداقل ده ذراع فاصله داشته ‏‎ ‎‏باشند،این حکم نیست.‏

‏         مسأله 21- بهتر است نمازگزار در حرم ائمۀ معصومین علیهم السلام جلوی قبر و پهلوی ‏‎ ‎‏قبر نایستد.‏

‏         مسأله 22- جای نماز خواندن،لازم نیست پاک باشد،مگر محل سجده که واجب ‏‎ ‎‏است پاک باشد.‏

‏         مسأله 23- چیزی که نمازگزار بر او سجده می‌کند لازم است یا زمین باشد یا چیزی ‏‎ ‎‏که از زمین می‌روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 89

‏         مسأله 24- بر چیزهایی که معدنی هستند و به آنها زمین گفته می‌شود،مثل طلا و ‏‎ ‎‏نقره و قیر،نمی‌شود سجده کرد.‏

‏         مسأله 25- سجده کردن بر خاک گچ و گل ارمنی و سنگ‌های مرمر طبیعی مانعی ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 26- بر سنگ‌های مرمر مصنوعی که مادۀ آنها معلوم نیست،نمی‌شود ‏‎ ‎‏سجده کرد.‏

‏         مسأله 27- سجده کردن بر پوست میوه‌هایی که خوراکی نیست پوست آنها،مثل ‏‎ ‎‏پوست گردو و بادام،مانعی ندارد پس از بیرون آوردن مغز آنها.بر هستۀ میوه‌هایی که ‏‎ ‎‏خوراکی نیست،مثل هستۀ آلبالو یا آلوچه می‌توان سجده کرد.‏

‏         مسأله 28- بر پوست و هستۀ میوه که گاهی خورده می‌شود یا در بعضی جاها ‏‎ ‎‏می‌خورند،مثل پوست سیب و خیار و هستۀ هلو و زردآلو نمی‌توان سجده کرد.‏

‏         مسأله 29- بر قسمتی از هسته‌های خوراکی که خورده نمی‌شود،مثل پوست مغز ‏‎ ‎‏بادام یا مغز زردآلو سجده کردن مانعی ندارد؛اگر جدا کنند آن را از مغز.‏

‏         مسأله 30- سجده بر کاغذ مانعی ندارد،ولی احتیاط مستحب آن است که بر او ‏‎ ‎‏سجده نکنند.‏

‏         مسأله 31- اگر چیزی که می‌شود بر او سجده کرد نداشته باشد یا نتواند بر او سجده ‏‎ ‎‏کند به واسطۀ سرما یا گرما یا تقیه،بر لباسی که از پنبه یا کتان تهیه شده سجده کند و ‏‎ ‎‏اگر نبود بر لباسی که پوشیده است از هر چه باشد سجده کند و الّا بر پشت دست و الّا ‏‎ ‎‏بر معادن.‏

‏         مسأله 32- جای سجده و ایستادن نمازگزار باید مستقر باشد،اما اگر سست و ‏‎ ‎‏لرزان باشد به طوری که نشود استقراری که در نماز شرط است مراعات کرد،نماز ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 90