احکام طهارت
مطهرات
1-آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-آب

‏ ‏

1-آب

‏         مسأله 1- آب،هر چیزی که نجس شده پاک می‌کند،و آب باران اگر به چیز ‏‎ ‎‏نجس شده‌ای که عین نجاست در آن نیست ببارد و غالب بر آن شود،در صورتی ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 72

‏که سگ آن را نلیسیده باشد،پاک می‌کند.‏

‏         مسأله 2- در آب کر و جاری چیز نجس شده را که عین نجاست با آن نباشد اگر فرو ‏‎ ‎‏برند و آب بر آن غلبه کند پاک می‌شود،در صورتی که آن چیز قابل فشار دادن نباشد، ‏‎ ‎‏والّا بنابر احتیاط واجب چیزی که قابل فشار است مثل لباس باید فشار داد،و کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند اگر آن را در زیر آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.‏

‏         مسأله 3- اگر ظرفی را سگ لیسیده باشد باید اول با خاک،خاک‌مال نموده-و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب خاک باید پاک باشد-و آب کشیده،بعد از آن دومرتبۀ دیگر بشویند.و ‏‎ ‎‏اگر در ظرف،آب یا چیز روان دیگر خورده باشد یا آب دهانش در آن ظرف ریخته ‏‎ ‎‏باشد،احتیاط واجب آن است که به دستور بالا تطهیر نمایند.اما اگر سایر اعضای سگ ‏‎ ‎‏به ظرف آب و مثل آن برسد،اقوا لازم نبودن خاک‌مال است،ولی احتیاط مستحب آن ‏‎ ‎‏است که به دستور مذکور تطهیر نمایند.‏

‏         مسأله 4- اگر ظرفی را خوک لیسیده باشد و یا در آن ظرف،موش صحرایی مرده ‏‎ ‎‏باشد باید هفت بار شست.‏

‏         مسأله 5- ظرفی که به شراب نجس شده یا موش در آن مرده و یا به سایر نجاسات ‏‎ ‎‏نجس شده،واجب است سه بار بشویند،حتی در آب کر و جاری نیز احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که ظروف نجس را سه بار شسته.و مستحب است ظرفی را که به شراب ‏‎ ‎‏نجس شده و یا موشی در آن مرده هفت بار بشویند.‏

‏         مسأله 6- اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده و از ظروف نیست،با آب ‏‎ ‎‏قلیل تطهیر کنند،باید دو مرتبه شسته شود،و احتیاط واجب آن است که این دو مرتبه ‏‎ ‎‏شستن،بعد از شستنی باشد که با آن نجاست برطرف شده است.‏

‏         مسأله 7- اگر بخواهند چیزی را که به غیر بول نجس شده و از ظروف نیست،با آب ‏‎ ‎‏قلیل تطهیر کنند،بعد از ریختن آبی که با آن نجاست برطرف شد،باید یک مرتبۀ دیگر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 73

‏آب بریزند،ولی بعد از شستن اول،چیزهایی را که قابل فشار است باید فشار دهند تا ‏‎ ‎‏غسالۀ آن بیرون آید و سپس دفعۀ دوم بشویند.‏

‏         مسأله 8- ظرف‌های کوچک یا بزرگ نجس که دهانۀ آنها تنگ است در آب کر و ‏‎ ‎‏جاری باید سه دفعه شسته شود،به نحوی که در هر دفعه آب تمام اطراف آنها را از ‏‎ ‎‏داخل و خارج فرا گیرد،و با آب قلیل نیز سه دفعه شسته می‌شود،به این نحو که آب در ‏‎ ‎‏میان آنها ریخته و بنابه احتیاط واجب بلافاصله تکان داده تا آب تمام داخل آنها را ‏‎ ‎‏گرفته و آنگاه بیرون بریزند و این کار را باید سه مرتبه انجام دهند.‏

‏         مسأله 9- اگر ظرف‌های بزرگ مثل پاتیل و حوض و خمره نجس شد،چنانچه سه ‏‎ ‎‏مرتبه آب از بالا در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبی ‏‎ ‎‏که ته آن جمع می‌شود بیرون آورند پاک می‌شود،و احتیاط واجب آن است که در هر ‏‎ ‎‏دفعه ظرفی که به وسیلۀ آن آب جمع شده را بیرون می‌آورند،تطهیر کنند.‏

‏         مسأله 10- تنوری که به بول نجس شده اگر دو مرتبه آب از بالا روی موضع نجس ‏‎ ‎‏بریزند پاک می‌شود،و در غیر بول از سایر نجاسات اگر بعد از برطرف شدن نجاست ‏‎ ‎‏یک مرتبه به نحوی که گفته شد،آب بر آن بریزند،کافی است.‏

‏         مسأله 11- اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به فرو بردن ‏‎ ‎‏در کر و جاری پاک می‌شود،و اگر باطن آنها نجس شود پاک شدن باطن آنها محل ‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 74