احکام طهارت
استحاضه
احکام استحاضه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام استحاضه

‏ ‏

احکام استحاضه 

‏         مسأله 1- در استحاضۀ قلیله،زن باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج ‏‎ ‎‏را اگر خون به آن رسیده آب بکشد،و بنابر احتیاط واجب،پنبه را عوض کند و یا ‏‎ ‎‏تطهیر نماید.‏

‏         مسأله 2- در استحاضۀ متوسطه باید زن کارهای استحاضۀ قلیله را که در مسألۀ ‏‎ ‎‏پیش گفته شد انجام دهد و علاوه بر آن برای نماز صبح غسل کند،و اگر بعد از نماز ‏‎ ‎‏صبح مستحاضه شود،باید قبل از نماز ظهر غسل کند،و اگر بعد از نماز ظهر و عصر ‏‎ ‎‏مستحاضه شود،باید قبل از نماز مغرب غسل نماید.‏

‏         مسأله 3- در استحاضۀ کثیره علاوه بر کارهای استحاضۀ متوسطه که در مسألۀ قبل ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 38

‏گفته شد،باید برای هر نماز دستمال را عوض کند یا آب بکشد و یک غسل برای نماز ‏‎ ‎‏ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا به‌جا آورد،و بین نماز ظهر و عصر فاصله ‏‎ ‎‏نیندازد،و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند.‏

‏         مسأله 4- اگر زن بعد از نماز صبح مستحاضۀ کثیره شود،باید قبل از نماز ظهر و ‏‎ ‎‏عصر و قبل از نماز مغرب و عشا غسل نماید،و همچنین اگر بعد از نماز ظهر و عصر ‏‎ ‎‏مستحاضۀ کثیره شود،باید فقط پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید.‏

‏         مسأله 5- زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد،فقط برای نماز اوّلی ‏‎ ‎‏که می‌خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد،و برای نمازهای بعد چیزی ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏         مسأله 6- واجب است بر زن بعد از آن که وضو گرفت و غسل نمود،اگر خون قطع ‏‎ ‎‏نشده و یا خون قطع شده،ولی می‌ترسد که قبل از خواندن نماز یا در وسط دومرتبه ‏‎ ‎‏جریان پیدا کند،نماز را فوراً به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 7- اگر خون استحاضۀ زن جریان دارد و قطع نمی‌شود،چنانچه برای او ‏‎ ‎‏ضرر ندارد،واجب است بعد از وضو و غسل به وسیلۀ پنبه یا چیز دیگر از بیرون آمدن ‏‎ ‎‏خون جلوگیری کند،و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏دوباره غسل کند و وضو بگیرد،و واجب است اگر نماز هم خوانده دوباره بخواند،و ‏‎ ‎‏اگر زن در جلوگیری از بیرون آمدن خون کوتاهی نکرده،ولی چون خون زیاد است باز ‏‎ ‎‏جریان پیدا کرده،لازم نیست دومرتبه غسل کند و وضو بگیرد و نماز بخواند.‏

‏         مسأله 8- اگر استحاضۀ قلیلۀ زن بعد از نماز صبح متوسطه شود،باید برای نماز ‏‎ ‎‏ظهر و عصر غسل کند،و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود،باید برای نماز ‏‎ ‎‏مغرب و عشا غسل نماید.‏

‏         مسأله 9- اگر استحاضۀ قلیله یا متوسطۀ زن بعد از نماز صبح کثیره شود،باید برای ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 39

‏نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری بنماید،و اگر بعد ‏‎ ‎‏از نماز ظهر و عصر کثیره شود برای نماز مغرب و عشا غسل کند.‏

‏         مسأله 10- اگر استحاضۀ قلیله در وسط نماز صبح متوسطه یا کثیره شود،باید برای ‏‎ ‎‏نماز صبح غسل کند و دومرتبه نماز صبح را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 11- اگر استحاضۀ قلیله یا متوسطه در وسط نماز ظهر یا مغرب کثیره ‏‎ ‎‏شود،باید برای نماز ظهر و عصر،و یا مغرب و عشا غسل نماید و دومرتبه نماز را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 12- اگر استحاضۀ کثیره،قلیله یا متوسطه شود،باید برای نماز اول،عمل ‏‎ ‎‏کثیره و برای نمازهای بعد عمل قلیله یا متوسطه را انجام دهد،و نیز اگر استحاضۀ ‏‎ ‎‏متوسطه قلیله شود،باید برای نماز اول عمل متوسطه و برای نمازهای بعد عمل قلیله ‏‎ ‎‏را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 13- روزۀ زن مستحاضۀ قلیله درست است،هرچند وضو نگرفته باشد،ولی ‏‎ ‎‏روزۀ زن مستحاضه‌ای که غسل بر او واجب می‌باشد در صورتی صحیح است ‏‎ ‎‏که غسل‌هایی که برای نمازهای روزش واجب است انجام دهد،و بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که می‌خواهد فردای آن را روزه بگیرد ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 14- زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد و از استحاضه بیرون ‏‎ ‎‏آمد فقط برای نماز اوّلی که می‌خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای ‏‎ ‎‏نمازهای بعد لازم نیست،و چنانچه خون بعد از انجام دادن کارهای استحاضه قطع ‏‎ ‎‏شود و نماز را نخوانده باشد،باید دومرتبه کارهای استحاضه را برای به‌جا آوردن نماز ‏‎ ‎‏انجام دهد.‏

‏         مسأله 15- مستحاضۀ قلیله اگر بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 40

‏بنابر احتیاط واجب،باید وضو بگیرد و وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست.‏

‏         مسأله 16- مستحاضۀ متوسطه یا کثیره،اگر بخواهد بدن خود را به خط قرآن ‏‎ ‎‏برساند،بنابر احتیاط واجب باید وضو بگیرد و غسل نماید،و وضو و غسل نماز ‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 41