احکام طهارت
وضو
چیزهایی که وضو را باطل میکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که وضو را باطل میکند

‏ ‏

چیزهایی که وضو را باطل می‌کند

‏         مسأله 1- شش چیز است که وضو را باطل می‌کند و باید بعد از آنها وضو گرفت: ‏

‏اول: بول و آنچه در حکم آن است،مثل رطوبتی که قبل از استبراء خارج شود. ‏

‏دوم: غائط. سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابی که به ‏‎ ‎‏واسطۀ آن چشم نبیند و گوش نشنود،ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل ‏‎ ‎‏نمی‌شود. پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌برد،مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی. ‏

‏ششم: استحاضۀ زنان که بعداً مسائل آن خواهد آمد.‏

‏         مسأله 2- اگر بعد از اماله کردن،آب اماله خارج شود و با آن چیزی از غائط نباشد، ‏‎ ‎‏وضو باطل نمی‌شود،و همچنین اگر کرمی یا هسته‌ای خارج شود و آلوده به غائط ‏‎ ‎‏نباشد،وضو باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 3- اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد،یا نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏بیرون آمدن غائط خودداری کند،چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به ‏‎ ‎‏مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‌کند،باید نماز را در وقتی که مهلت ‏‎ ‎‏پیدا می‌کند بخواند،و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است،باید در وقتی که ‏‎ ‎‏مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به‌جا آورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و ‏‎ ‎‏اقامه و قنوت را ترک نماید.‏

‏         مسأله 4- کسی که مبطون است؛یعنی مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آمدن ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 19

‏غائط جلوگیری کند،و در تمام وقت به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند،چنانچه ‏‎ ‎‏اگر بخواهد بعد از هر دفعه که در بین نماز از او غائط خارج می‌شود وضو بگیرد ‏‎ ‎‏سخت نیست،باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد ‏‎ ‎‏فوراً وضو بگیرد و بقیۀ نماز را بخواند.و احتیاط مستحب آن است که همان نماز را ‏‎ ‎‏دوباره با یک وضو بخواند،و اگر در بین آن نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 5- کسی که غائط طوری پی‌درپی از او خارج می‌شود که وضو گرفتن بعد از ‏‎ ‎‏هر دفعه برای او سخت است،در بین نماز نباید وضو بگیرد،ولی برای هر نمازی باید ‏‎ ‎‏یک وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 6- کسی که مسلوس است؛یعنی مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد، ‏‎ ‎‏و درتمام وقت به‌مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا نمی‌کند،لازم نیست در ‏‎ ‎‏بین نماز مانند مبطون وضو بگیرد،هرچند برای او وضو گرفتن سخت نباشد،و با یک ‏‎ ‎‏وضو می‌تواند نمازهای زیادی بخواند،مگر آن که بعد از خواندن نمازی تا شروع به ‏‎ ‎‏نماز دیگر کند از او قطره‌های بول خارج شود،والّا خارج شدن قطره‌های بول در بین ‏‎ ‎‏نماز سبب وضو گرفتن نمی‌شود.‏

‏         مسأله 7- اگر کسی مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری نماید، ‏‎ ‎‏باید به وظیفۀ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند،عمل نماید.‏

‏         مسأله 8- کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد،باید برای نماز به وسیلۀ کیسه‌ای که ‏‎ ‎‏در آن پنبه و یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می‌کند ‏‎ ‎‏خود را حفظ نماید،و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را ‏‎ ‎‏بشوید،اما شستن کیسه لازم نیست.و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط ‏‎ ‎‏خودداری کند،چنانچه ممکن باشد،باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای ‏‎ ‎‏دیگر جلوگیری نماید،و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد برای هر نماز ‏‎ ‎‏مخرج غائط را آب بکشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 20