احکام تقلید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تقلید

‏بسم اللّٰه الرحمن الرحیم‏

‏الحمد للّٰه‌ربّ العالمین‏

‏والصلاة و السلام علی خیر خلقه‏

‏محمّد وآله الطاهرین ولعنة اللّٰه‏

‏علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 1


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 2

‏ ‏

احکام تقلید

‏         مسأله 1- واجب است بر هر مکلف در احکام عبادات و معاملات و تمام کارهای ‏‎ ‎‏دیگر،حتی مستحبات-مگر ضروریات از مسائل،مثل آن که نماز،واجب است و یا ‏‎ ‎‏نماز مغرب سه رکعت است-یا از مجتهد تقلید کند؛یعنی به دستور او عمل نماید،یا ‏‎ ‎‏احتیاط نماید؛یعنی طوری به وظیفه عمل کند که یقین نماید تکلیف خود را انجام داده ‏‎ ‎‏است.ولی دانستن موارد احتیاط بسیار مشکل است،پس لازم است بر مکلفین برای ‏‎ ‎‏آن که یقین به رفع تکلیف نمایند،از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمایند.‏

‏مسأله 2- عمل به احتیاط جایز است هرچند محتاج به تکرار عمل باشد.‏

‏         مسأله 3- تقلید در احکام؛عمل کردن به دستور مجتهد است،و از مجتهدی باید ‏‎ ‎‏تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و عادل و پرهیزکار باشد،و بنابر احتیاط واجب، ‏‎ ‎‏حریص به دنیا و جاه و مقام آن نباشد.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی از مجتهدی تقلید نمود،بنابر احتیاط واجب،در مسائلی که از ‏‎ ‎‏آن تقلید نموده نمی‌تواند زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر که در علم با او مساوی ‏‎ ‎‏است رجوع نماید،ولی در مسائلی که به فتوای آن عمل ننموده جایز است از مجتهد ‏‎ ‎‏دیگر تقلید نماید،و اگر مجتهد دیگر اعلم باشد،بنابر احتیاط واجب،در تمام مسائل ‏‎ ‎‏باید به آن رجوع نماید.‏

‏         مسأله 5- بنابر احتیاط واجب،باید از مجتهد اعلم تقلید نمود،مگر آن که تشخیص ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 3

‏آن ممکن نباشد،و اگر دو مجتهد در علم با یکدیگر مساوی باشند و یا نشود تشخیص ‏‎ ‎‏داد یکی از دیگری اعلم است یا نه،مکلف می‌تواند هر یک از آنها را که می‌خواهد ‏‎ ‎‏اختیار نماید،بلکه جایز است بعضی از مسائل را از یکی و بعض دیگر را از دیگری ‏‎ ‎‏تقلید نماید،ولی اگر یکی از آنها ورع و پرهیزکاریش بیشتر باشد،بهتر آن است که از او ‏‎ ‎‏تقلید نماید.‏

‏         مسأله 6- تقلید مجتهد میت ابتدائاً جایز نیست،اما اگر در زمان حیاتش از او تقلید ‏‎ ‎‏نموده و عمل به فتوای او کرده،جایز است بعد از وفات آن مجتهد بر تقلید او باقی ‏‎ ‎‏بماند،حتی در مسائلی که در زمان حیات او عمل نکرده.‏

‏         مسأله 7- اگر مکلف مدتی کارهای خود را بدون تقلید به امید موافقت آن با واقع ‏‎ ‎‏عمل نماید،چنانچه بفهمد عملش مطابق با واقع بوده و یا موافق فتوای مجتهدی که ‏‎ ‎‏جایز است بر او به او رجوع نماید،عملش صحیح است.‏

‏         مسأله 8- به دست آوردن فتوا؛یعنی دستور مجتهد،چهار راه دارد: اول: شنیدن از ‏‎ ‎‏خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل و یا یک نفر که فتوای مجتهد را نقل کنند. ‏

‏سوم: شنیدن از کسی که راستگو و موثق باشد. چهارم: دیدن در رسالۀ مجتهد،در ‏‎ ‎‏صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.‏

‏         مسأله 9- مسائلی که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد،مگر ‏‎ ‎‏آن که کسی اطمینان پیدا کند که هرگز به آنها احتیاج پیدا نمی‌کند.‏

‏         مسأله 10- اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا نداشته باشد و احتیاط نماید،مقلد ‏‎ ‎‏می‌تواند در آن مسأله به مجتهد دیگر که از سایر مجتهدین اعلم است رجوع نماید،اما ‏‎ ‎‏اگر در مسأله‌ای فتوا دهد بعد احتیاط مستحبی کند،جایز نیست به فتوای مجتهد دیگر ‏‎ ‎‏عمل نماید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 4