هماهنگی علم و دین از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حیدری، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

هماهنگی علم و دین از دیدگاه امام خمینی(س)

هماهنگی علم و دین از دیدگاه امام خمینی(س) 

حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری

‏ ‏

‏نویسنده در بررسی دیدگاه امام خمینی(س) در باب ارتباط میان علم و دین، معتقد‏‎ ‎‏است که ایشان بر هماهنگی و پیوند میان علم و دین تأکید دارند و بر ضرورت هوشیاری‏‎ ‎‏در مقابل اندیشه جدایی علم و دین و عدم توانایی دین در اداره ملت ها و کشورها اصرار‏‎ ‎‏ورزیده اند.‏

‏نگارنده در پی نقد اندیشه تعارض علم و دین در غرب، مراحل مختلف رابطه علم و‏‎ ‎‏دین در غرب را بیان کرده و به بحث از ریشه های جداانگاری علم و دین از منظر‏‎ ‎‏امام(ره) می رسد و در آن، اذعان می دارد که حضرت امام(ره) ریشه های فرهنگ غربی‏‎ ‎‏تعارض انگاری علم و دین را در سه عنصرِ علم، دین و فلسفه می دانستند. وی برای‏‎ ‎‏توضیح این سه عنصر برخی اقوال استاد شهید مطهری را، که نشئت گرفته از اندیشۀ‏‎ ‎‏حضرت امام(ره) می باشد، مطرح و در ادامه ضمن بیان نارسایی های علم به مواردی از‏‎ ‎‏تعاون علم و دین اشاره می کند و به بررسی رابطه علم و دین از منظر اسلام می پردازد.‏‎ ‎‏وی در این قسمت می نویسد: «به طور کلی اسلام خود دارای اندیشه ها و زمینه هایی‏‎ ‎‏است که از اساس، توهمِ تعارض یا جایی علم و دین را از بین می برد» و اضافه می کند‏‎ ‎‏که رهیافت غربی می تواند راه گشای ما در بحث ارتباط میان علم و دین در جوامع‏‎ ‎‏اسلامی باشد، لذا ایشان حتی طرح مبانی کلی پذیرفته شده را نیز در گام های نخستین‏‎ ‎‏مؤثر می داند و به همین منظور در ادامه این مقاله نقش عرف را در هماهنگی علم و دین‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 30

‏از منظر امام خمینی(ره) بررسی می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 31