احکام ارث
ارث زن و شوهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارث زن و شوهر

‏ ‏

ارث زن و شوهر

‏         مسأله 2770- اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد،نصف همۀ مال را شوهر او و بقیه ‏‎ ‎‏را ورثۀ دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد،چهار یک ‏‎ ‎‏همۀ مال را شوهر و بقیه را ورثۀ دیگر می‌برند.‏

‏         مسأله 2771- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد،چهار یک مال او را زن و بقیه را ‏‎ ‎‏ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد،هشت یک مال را ‏‎ ‎‏زن و بقیه را ورثۀ دیگر می‌برند،و زن از همه اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و ‏‎ ‎‏قیمت آن ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی ارث نمی‌برد مثل بنا و درخت و فقط از ‏‎ ‎‏قیمت هوایی ارث می‌برد.‏

‏         مسأله 2772- اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرف کند،باید از ‏‎ ‎‏ورثۀ دیگر اجازه بگیرد.و نیز ورثه تا سهم زن را نداده‌اند،بنابر احتیاط واجب نباید در ‏‎ ‎‏بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد بدون اجازۀ او تصرف کنند و چنانچه ‏‎ ‎‏پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد،صحیح ‏‎ ‎‏وگرنه نسبت به سهم او باطل است.‏

‏         مسأله 2773- اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب ‏‎ ‎‏کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم ‏‎ ‎‏زن را از آن قیمت بدهند.‏

‏         مسأله 2774- مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی ‏‎ ‎‏که در آن به کار رفته،در حکم ساختمان است.‏

‏         مسأله 2775- اگر میت بیش از یک زن داشته باشد،چنانچه اولاد نداشته باشد، ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 504

‏چهار یک مال،و اگر اولاد داشته باشد،هشت یک مال به شرحی که گفته شد،به طور ‏‎ ‎‏مساوی بین زن‌های عقدی او قسمت می‌شود،اگرچه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض ‏‎ ‎‏آنان نزدیکی نکرده باشد،ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد ‏‎ ‎‏کرده و با او نزدیکی نکرده است،آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.‏

‏         مسأله 2776- اگر زن در حال مرض،شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش ‏‎ ‎‏اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد،از او ارث می‌برد.‏

‏         مسأله 2777- اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند ‏‎ ‎‏و در بین عدّه بمیرد،شوهر از او ارث می‌برد.و نیز اگر شوهر در بین عدّۀ زن بمیرد،زن ‏‎ ‎‏از او ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّۀ طلاق بائن یکی از آنان ‏‎ ‎‏بمیرد،دیگری از او ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2778- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن ‏‎ ‎‏دوازده ماه هلالی بمیرد،زن با سه شرط از او ارث می‌برد.اول:آن که در این مدت ‏‎ ‎‏شوهر دیگر نکرده باشد.دوم:به واسطۀ بی‌میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به ‏‎ ‎‏طلاق دادن راضی شود.بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن ‏‎ ‎‏باشد،باز هم ارث بردنش اشکال دارد.سوم:شوهر در مرضی که در آن مرض زن را ‏‎ ‎‏طلاق داده،به واسطۀ آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد،پس اگر از آن مرض خوب ‏‎ ‎‏شود و به جهت دیگری از دنیا برود،زن از او ارث نمی‌برد.‏

‏         مسأله 2779- لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده ‏‎ ‎‏باشد،بعد از مردن شوهر،جزء مال شوهر است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 505