احکام طهارت
غسل های واجب
غسل مسّ میّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل مسّ میّت

‏ ‏

غسل مسّ میّت

‏         مسأله 527- اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس کند؛ ‏‎ ‎‏یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند،باید غسل مس میت نماید،چه در خواب ‏‎ ‎‏مس کند چه در بیداری،با اختیار مس کند یا بی‌اختیار،حتی اگر ناخن و استخوان او ‏‎ ‎‏به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند،ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند ‏‎ ‎‏غسل بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 528- برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست اگر چه ‏‎ ‎‏جایی را که سرد شده مس نماید.‏

‏         مسأله 529- اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا موی ‏‎ ‎‏خود را به موی میت برساند،احتیاط واجب آن است که غسل کند ‏‎[1]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 111

‏         مسأله 530- برای مس بچۀ مرده،حتی بچۀ سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام شده ‏‎ ‎‏غسل مس میت واجب است بلکه بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏برای مس بچه سقط شده‌ای ‏‎ ‎‏که از چهار ماه کمتر دارد باید غسل کرد،بنابراین اگر بچۀ چهار ماهه‌ای مرده به دنیا ‏‎ ‎‏بیاید،مادر او باید غسل مس میت کند،بلکه اگر از چهارماه کمتر هم داشته باشد بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏باید مادر او غسل نماید.‏

‏         مسأله 531- بچه‌ای که بعد از مردن مادر به دنیا می‌آید،وقتی بالغ شد واجب است ‏‎ ‎‏غسل مس میت کند.‏

‏         مسأله 532- اگر انسان،میتی را که سه غسل او کاملاً تمام شده مس نماید،غسل بر او ‏‎ ‎‏واجب نمی‌شود،ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را مس ‏‎ ‎‏کند اگرچه غسل سوم آن‌جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.‏

‏         مسأله 533- اگر دیوانه یا بچۀ نابالغی،میت را مس کند،بعد از آن که آن دیوانه،عاقل ‏‎ ‎‏یا بچه بالغ شد باید غسل مس میت نماید.‏

‏         مسأله 534- اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌اند قسمتی که دارای استخوان ‏‎ ‎‏است جدا شود و پیش از آن که قسمت جدا شده را غسل دهند،انسان آن را مس ‏‎ ‎‏نماید،باید غسل مس میت کند.ولی اگر قسمتی که جدا شده،استخوان نداشته باشد، ‏‎ ‎‏برای مس آن غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 535- برای مس استخوانی ‏‎[4]‎‏که گوشت ندارد و آن را غسل نداده‌اند چه از ‏‎ ‎‏مرده جدا شده باشد چه از زنده،بنابر احتیاط واجب باید غسل کرد.و همچنین است ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 112

‏برای مس دندانی که از مرده جدا شده در صورتی که آن مرده را غسل نداده باشند ولی ‏‎ ‎‏برای مس دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد یا گوشت آن خیلی کم است، ‏‎ ‎‏غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 536- غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولی کسی که غسل ‏‎ ‎‏مس میت کرده،اگر بخواهد نماز بخواند،باید وضو هم بگیرد.‏

‏         مسأله 537- اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید،یک غسل ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 538- برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است،توقف در مسجد و ‏‎ ‎‏جماع و خواندن سوره‌هایی که سجدۀ واجب دارد،مانعی ندارد،ولی برای نماز و مانند ‏‎ ‎‏آن باید غسل کند و وضو بگیرد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 113

  • -در تمام این صور غسل واجب نیست.
  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -واجب نیست.
  • -استخوانی که گوشت ندارد چه دندان و چه غیر آن اگر از زنده باشد مس آن غسل ندارد واگر از مرده باشد غسل دارد.