احکام حواله دادن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حواله دادن

‏ ‏

احکام حواله دادن

‏         مسأله 2289- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری ‏‎ ‎‏بگیرد و طلبکار قبول نماید،بعد از آن که حواله درست شد،کسی که به او حواله ‏‎ ‎‏شده بدهکار می‌شود،و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی ‏‎ ‎‏مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2290- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده،باید مکلف و عاقل ‏‎ ‎‏باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد،و نیز باید سفیه نباشند؛یعنی مال خود را در ‏‎ ‎‏کارهای بیهوده مصرف نکنند،ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع ‏‎ ‎‏آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معاملۀ ایشان اشکال ندارد،و نیز اگر ‏‎ ‎‏حاکم شرع کسی را به واسطۀ ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد ‏‎ ‎‏نمی‌شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد،و خودش هم نمی‌تواند به ‏‎ ‎‏کسی حواله بدهد،ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2291- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست،در صورتی صحیح است که ‏‎ ‎‏او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است،جنس دیگر ‏‎ ‎‏حواله دهد،مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد،تا او قبول نکند حواله ‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 407

‏         مسأله 2292- موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از ‏‎ ‎‏کسی قرض کند،تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه ‏‎ ‎‏را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.‏

‏         مسأله 2293- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد؛ ‏‎ ‎‏یعنی مردّد نباشد،پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد ‏‎ ‎‏و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر،و آن را معیّن نکند،حواله ‏‎ ‎‏درست نیست.‏

‏         مسأله 2294- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله ‏‎ ‎‏دادن،مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر ‏‎ ‎‏نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار ‏‎ ‎‏طلبش را بگوید،حواله صحیح می‌باشد.‏

‏         مسأله 2295- طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند،اگرچه کسی که به او حواله شده ‏‎ ‎‏فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.‏

‏         مسأله 2296- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست،چنانچه او حواله را قبول ‏‎ ‎‏کند،پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد،و اگر ‏‎ ‎‏طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند،کسی که حواله را قبول کرده،همان ‏‎ ‎‏مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2297- بعد از آن که حواله درست شد،حواله دهنده،و کسی که به او حواله ‏‎ ‎‏شده،نمی‌توانند حواله را به‌هم بزنند،و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله ‏‎ ‎‏فقیر نباشد؛یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنا است مالی داشته باشد که بتواند ‏‎ ‎‏حواله را بپردازد اگرچه بعداً فقیر شود،طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به‌هم بزند،و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است،ولی اگر نداند فقیر ‏‎ ‎‏است و بعد بفهمد،اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد،طلبکار می‌تواند حواله را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 408

‏به‌هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.‏

‏         مسأله 2298- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده،یا یکی از آنان برای ‏‎ ‎‏خود حق به‌هم زدن حواله را قرار دهند،مطابق قراری که گذاشته‌اند،می‌توانند حواله ‏‎ ‎‏را به‌هم بزنند.‏

‏         مسأله 2299- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد؛چنانچه به خواهش ‏‎ ‎‏کسی که به او حواله شده داده است،می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد،و اگر بدون ‏‎ ‎‏خواهش او داده،نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 409