احکام خرید و فروش
شرایط فروشنده و خریدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط فروشنده و خریدار

‏ ‏

شرایط فروشنده و خریدار

‏         مسأله 2081- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اول:آن که بالغ ‏‎ ‎‏باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان ‏‎ ‎‏جلوگیری نکرده باشد.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به ‏‎ ‎‏شوخی بگوید مال خود را فروختم،معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آنها را ‏‎ ‎‏مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر ‏‎ ‎‏و جد صغیر،اختیار مال در دست آنان باشد،و احکام اینها در مسائل آینده گفته ‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

‏         مسأله 2082- معامله با بچۀ نابالغ باطل است،اگرچه پدر یا جد آن بچه به او اجازه ‏‎ ‎‏داده باشند که معامله کند،ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملۀ آن برای ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 361

‏بچه‌ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد،و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به ‏‎ ‎‏فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند،یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به ‏‎ ‎‏فروشنده برساند-چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند-معامله صحیح ‏‎ ‎‏است،ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به ‏‎ ‎‏صاحب آن می‌رساند.‏

‏         مسأله 2083- اگر از بچۀ نابالغ چیزی بخرد،یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا ‏‎ ‎‏پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد،یا از صاحبش رضایت بخواهد.و اگر ‏‎ ‎‏صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد،باید چیزی را که از ‏‎ ‎‏بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر ‏‎ ‎‏باشد باید به ولیّش برساند،و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.‏

‏         مسأله 2084- اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از ‏‎ ‎‏بین برود نمی‌تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.‏

‏         مسأله 2085- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله ‏‎ ‎‏راضی شود و بگوید راضی هستم،معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏که دوباره صیغۀ معامله را بخوانند.‏

‏         مسأله 2086- اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد چنانچه صاحب مال به ‏‎ ‎‏فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.‏

‏         مسأله 2087- پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که ‏‎ ‎‏برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند اما وصی ‏‎ ‎‏پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که ‏‎ ‎‏مصلحت طفل در آن باشد.‏

‏         مسأله 2088- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش،صاحب ‏‎ ‎‏مال معامله را برای خودش اجازه دهد،معامله صحیح است و احتیاط واجب آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 362

‏است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با ‏‎ ‎‏یکدیگر مصالحه کنند.‏

‏         مسأله 2089- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن،مال ‏‎ ‎‏خودش باشد،چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است،و اگر برای ‏‎ ‎‏کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 363