احکام طهارت
احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)

‏ ‏

احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)

‏         مسأله 57- واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر،عورت خود را از کسانی ‏‎ ‎‏که مکلفند،اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند،و همچنین از دیوانه ‏‎[1]‎‏و ‏‎ ‎‏بچه‌های ممیز که خوب و بد را می‌فهمند،بپوشاند ولی زن و شوهر لازم نیست عورت ‏‎ ‎‏خود را از یکدیگر بپوشانند.‏

‏         مسأله 58- لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند،و اگر مثلاً با ‏‎ ‎‏دست هم آن را بپوشاند،کافی است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 15

‏         مسأله 59- موقع تخلّی باید طرف جلوی بدن؛یعنی شکم و سینه و زانوها ‏‎[2]‎‏رو به ‏‎ ‎‏قبله و پشت به قبله نباشد.‏

‏         مسأله 60- اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و ‏‎ ‎‏عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی‌کند،و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏نباشد،احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.‏

‏         مسأله 61- احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء که ‏‎ ‎‏احکام آن بعداً گفته می‌شود.و موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به ‏‎ ‎‏قبله نباشد.‏

‏         مسأله 62- اگر برای آن که نامحرم او را نبیند،مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله ‏‎ ‎‏بنشیند،باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند،و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به ‏‎ ‎‏قبله یا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 63- احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به ‏‎ ‎‏قبله ننشانند،ولی اگر خود بچه بنشیند،جلوگیری از او واجب نیست.‏

‏مسأله 64- در چهار جا تخلّی حرام است:‏

‏اول:در کوچه‌های بن‌بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند.دوم:در ‏‎ ‎‏ملک کسی که اجازۀ تخلّی نداده است.سوم:در جایی که برای عدۀ مخصوصی وقف ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 16

‏شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها.چهارم:روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌احترامی ‏‎ ‎‏به آنان باشد.‏

‏مسأله 65- در سه صورت،مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:‏

‏اول:آن که با غائط،نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.دوم:آن که ‏‎ ‎‏نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد.سوم:آن که اطراف مخرج بیشتر از ‏‎ ‎‏مقدار معمول آلوده شده باشد،و در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب ‏‎ ‎‏شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، ‏‎ ‎‏اگرچه شستن با آب بهتر است.‏

‏         مسأله 66- مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود،و در کر و جاری اگر بعد از برطرف ‏‎ ‎‏شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است،ولی با آب قلیل باید دو مرتبه شست ‏‎[5]‎‏،و بهتر ‏‎ ‎‏است سه مرتبه شسته شود.‏

‏         مسأله 67- اگر مخرج غائط را با آب بشویند،باید چیزی از غائط در آن نماند،ولی ‏‎ ‎‏باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد،و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ‏‎ ‎‏ذره‌ای از غائط در آن نماند،دوباره شستن لازم نیست.‏

‏         مسأله 68- با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می‌شود مخرج غائط ‏‎ ‎‏را تطهیر کرد،و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که به مخرج نرسد اشکال ندارد. ‏

‏ولی باید از سه دفعه کمتر نباشد اگر چه با یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود ‏‎[6]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 17

‏         مسأله 69- احتیاط واجب ‏‎[7]‎‏آن است که سنگ یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف ‏‎ ‎‏می‌کنند،سه قطعه باشد و اگر با سه قطعه برطرف نشود باید به قدری اضافه نمایند ‏‎ ‎‏تا مخرج کاملاً پاکیزه شود،ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی‌شود ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 70- پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است:مانند ‏‎ ‎‏کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است و با استخوان و سرگین ‏‎ ‎‏هم نباید مخرج غائط را پاک کرد،و اگر کسی با اینها غائط را برطرف کند،معصیت ‏‎ ‎‏کرده ولی مخرج پاک می‌شود ‏‎[8]‎

‏         مسأله 71- اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه،اگرچه همیشه بعد از بول یا ‏‎ ‎‏غائط فوراً تطهیر می‌کرده،احتیاط واجب ‏‎[9]‎‏آن است که تطهیر نماید.‏

‏         مسأله 72- اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه،نمازی ‏‎ ‎‏که خوانده صحیح است،ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 18

  • -اگر ممیز باشد.
  • -زانوها مانع ندارد که رو به قبله یا پشت به آن باشند و میزان آن است که در عرف انسان‌رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
  • -واجب نیست مگر آن که در حال استبراء بول بیرون آید که در این صورت حرام است‌رو به قبله و پشت به قبله در حال خروج بول باشد،و نیز در حال شستن محل بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام نیست.
  • -در صورتی که تأخیر انداختن بول موجب ضرر یا مشقت باشد و الّا باید تأخیر بیندازد.
  • -بنابر احتیاط،اگر چه اقوا آن است که یک مرتبه کافی است مگر آن که بول از غیرمحل طبیعی بیرون آید که احتیاط واجب دو مرتبه است،و در زن نیز همین حکم است لیکن احتیاط مطلوب‌تر است،و سزاوار است که احتیاط به دو مرتبه خصوصاً در زن‌ها ترک نشود.
  • -میزان پاکیزه شدن است اگرچه با یک مرتبه باشد و احتیاط در سه مرتبه است.
  • -احتیاط واجب نیست پس با اطراف یک سنگ یا یک پارچه پاک کردن مانعی ندارد.
  • -پاک شدن با اینها خصوصاً با استخوان و سرگین محل اشکال است،بلکه پاک شدن با غیر آب محل تأمل است،گرچه اشکالی نیست در عفو از نجاست در غیر استخوان و سرگین و چیزهای محترم؛یعنی اگر با مثل سنگ و پارچه محل را پاک کنند طاهر نمی‌شود لیکن نجاست آن به نماز ضرر نمی‌رساند و ملاقی آن نجس نمی‌شود.
  • -بلکه اقوا است.