فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏مقدمه ناشر...ه‏

‏احکام تقلید3‏

احکام طهارت

‏آب مطلق و مضاف8‏

‏اقسام آب مطلق:‏

‏1-آب کُر8‏

‏2-آب قلیل10‏

‏3-آب جاری11‏

‏4-آب باران12‏

‏5-آب چاه13‏

‏احکام آب‌ها13‏

‏احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)15‏

‏استبراء18‏

‏مستحبات و مکروهات تخلّی20‏

نجاسات‏ 20‏

‏1و2-بول و غائط21‏

‏3-منی21‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ه

‏4-مردار21‏

‏5-خون22‏

‏6 و7-سگ و خوک24‏

‏8-کافر24‏

‏9-شراب25‏

‏10-فقّاع25‏

‏11 و 12-عرق جُنُب از حرام و عرق حیوان نجاست‌خوار26‏

‏راه ثابت شدن نجاست27‏

‏راه نجس شدن چیزهای پاک28‏

‏احکام نجاسات30‏

مطهِّرات‏: 32‏

‏1-آب32‏

‏2-زمین39‏

‏3-آفتاب40‏

‏4-اِستِحاله42‏

‏5-کم شدن دو سوم آب انگور43‏

‏6-انتقال44‏

‏7-اسلام44‏

‏8-تَبَعیت45‏

‏9-برطرف شدن عین نجاست46‏

‏10-اِستِبراء حیوان نجاست‌خوار47‏

‏11-غایب شدن مسلمان47‏

‏احکام ظرف‌ها49‏

وضو‏ 51‏

‏وضوی ارتماسی55‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه و

‏دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است56‏

‏شرایط وضو56‏

‏احکام وضو63‏

‏چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت66‏

‏چیزهایی که وضو را باطل می‌کند68‏

‏احکام وضوی جبیره68‏

غسل‌های واجب‏ 72‏

‏احکام جنابت73‏

‏چیزهایی که بر جنب حرام است74‏

‏چیزهایی که بر جنب مکروه است75‏

‏غسل جنابت75‏

‏غسل ترتیبی76‏

‏غسل ارتماسی77‏

‏احکام غسل کردن78‏

‏استحاضه81‏

‏احکام استحاضه82‏

‏حیض89‏

‏احکام حائض92‏

‏اقسام زن‌های حائض97‏

‏1-صاحب عادت وقتیه و عددیه97‏

‏2-صاحب عادت وقتیه101‏

‏3-صاحب عادت عددیه103‏

‏4-مُضْطَرِبه104‏

‏5-مُبتَدِئه105‏

‏6-ناسِیه106‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ز

‏مسائل متفرقه حیض106‏

‏نفاس108‏

‏غسل مسّ میّت111‏

‏احکام محتضر113‏

‏احکام بعد از مرگ115‏

‏احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت115‏

‏احکام غسل میت116‏

‏احکام کفن میت119‏

‏احکام حُنوط122‏

‏احکام نماز میت123‏

‏دستور نماز میت125‏

‏مستحبات نماز میت127‏

‏احکام دفن128‏

‏مستحبات دفن130‏

‏نماز وحشت134‏

‏نبش قبر134‏

غسل‌های مستحب‏ 135‏

تیمم‏ 138‏

‏در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:‏

‏اول:آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد.138‏

‏دوم:از موارد تیمم141‏

‏سوم:از موارد تیمم142‏

‏چهارم:از موارد تیمم143‏

‏پنجم:از موارد تیمم143‏

‏ششم:از موارد تیمم143‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ح

‏هفتم:از موارد تیمم144‏

‏چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است145‏

‏دستور تیمم بدل از وضو147‏

‏دستور تیمم بدل از غسل148‏

‏احکام تیمم148‏

احکام نماز

نمازهای واجب‏ 155‏

‏نمازهای واجب یومیه155‏

‏وقت نماز ظهر و عصر155‏

‏وقت نماز مغرب و عشا157‏

‏وقت نماز صبح159‏

‏احکام وقت نماز159‏

‏نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود162‏

نمازهای مستحب‏ 164‏

‏وقت نافله‌های یومیه165‏

‏نماز غفیله166‏

احکام قبله‏ 167‏

‏پوشانیدن بدن در نماز169‏

لباس نمازگزار‏ 171‏

‏مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد180‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است184‏

‏چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است184‏

مکان نمازگزار‏ 184‏

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است190‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ط

‏جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است191‏

‏احکام مسجد191‏

‏اذان و اقامه194‏

‏ترجمۀ اذان و اقامه195‏

واجبات نماز‏ 199‏

‏نیت199‏

‏تکبیرةالاحرام200‏

‏قیام(ایستادن)202‏

‏قرائت205‏

‏رکوع213‏

‏سجود216‏

‏چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است222‏

‏مستحبات و مکروهات سجده225‏

‏سجده واجب قرآن226‏

‏تشهّد228‏

‏سلام نماز229‏

‏ترتیب229‏

‏مُوالات230‏

‏قُنوت231‏

‏ترجمۀ نماز232‏

‏1-ترجمۀ سورۀ«حمد»232‏

‏2-ترجمۀ سورۀ«قل هو اللّٰه احد»232‏

‏3-ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است232‏

‏4-ترجمۀ قنوت233‏

‏5-ترجمۀ تسبیحات اربعه233‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ی

‏6-ترجمۀ تشهد و سلام233‏

‏تعقیب نماز234‏

‏صلوات بر پیغمبر234‏

مبطلات نماز‏ 235‏

‏چیزهایی که در نماز مکروه است241‏

‏مواردی که می‌شود نماز واجب را شکست242‏

شکیات‏ 243‏

‏شک‌های باطل243‏

‏شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد244‏

‏1-شک در چیزی که محل آن گذشته است244‏

‏2-شک بعد از سلام246‏

‏3-شک بعد از وقت247‏

‏4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک می‌کند)247‏

‏5-شک امام و مأموم249‏

‏6-شک در نماز مستحبی249‏

‏شک‌های صحیح250‏

‏نماز احتیاط254‏

‏سجدۀ سهو258‏

‏دستور سجدۀ سهو260‏

‏قضای سجده و تشهد فراموش شده261‏

‏کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز263‏

نماز مسافر‏ 265‏

‏مسائل متفرقه281‏

نماز قضا‏ 283‏

‏نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ‌تر واجب است288‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ک

نماز جماعت‏ 289‏

‏شرایط امام جماعت298‏

‏احکام جماعت299‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است303‏

‏چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است304‏

نماز آیات‏ 304‏

‏دستور نماز آیات307‏

نماز عید فطر و قربان‏ 309‏

‏اجیر گرفتن برای نماز312‏

احکام روزه

‏نیّت315‏

‏چیزهایی که روزه را باطل می‌کند:‏

‏1-خوردن و آشامیدن319‏

‏2-جِماع321‏

‏3-استمناء321‏

‏4-دروغ بستن به خدا و پیغمبر323‏

‏5-رساندن غبار غلیظ به حلق324‏

‏6-فرو بردن سر در آب325‏

‏7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح326‏

‏8-اِماله کردن331‏

‏9-قِیْ کردن331‏

‏احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند332‏

‏آنچه برای روزه‌دار مکروه است333‏

‏جاهایی که قضا و کفّاره واجب است334‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ل

‏کفّارۀ روزه334‏

‏جاهایی که فقط قضای روزه واجب است339‏

‏احکام روزۀ قضا341‏

‏احکام روزۀ مسافر345‏

‏کسانی که روزه بر آنها واجب نیست346‏

‏راه ثابت شدن اول ماه347‏

‏روزه‌های حرام و مکروه349‏

‏روزه‌های مستحب350‏

‏مواردی که مستحب است خودداری‌نمودن از کارهایی که روزه را باطل می‌کند351‏

احکام خمس

‏در هفت چیز خمس واجب می‌شود:‏

‏1-منفعت کسب353‏

‏2-معدن361‏

‏3-گنج363‏

‏4-مال حلال مخلوط به حرام364‏

‏5-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌آید365‏

‏6-غنیمت367‏

‏7-زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد367‏

‏مصرف خمس368‏

احکام زکات

‏شرایط واجب شدن زکات372‏

‏زکات گندم و جو و خرما و کشمش374‏

‏نِصاب طلا381‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه م

‏نِصاب نقره381‏

‏زکات شتر و گاو و گوسفند383‏

‏نِصاب شتر384‏

‏نصاب گاو385‏

‏نصاب گوسفند385‏

‏مصرف زکات388‏

‏شرایط کسانی که مستحق زکاتند391‏

‏نیت زکات393‏

‏مسائل متفرقۀ زکات394‏

‏زکات فِطرَه399‏

‏مصرف زکات فطره403‏

‏مسائل متفرقه زکات فطره404‏

احکام حج

‏شرایط وجوب حج406‏

احکام خرید و فروش

‏چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است410‏

‏معاملات مکروه411‏

‏معاملات حرام411‏

‏شرایط فروشنده و خریدار416‏

‏شرایط جنس و عوض آن418‏

‏صیغۀ خرید و فروش420‏

‏خرید و فروش میوه‌ها420‏

‏نقد و نسیه421‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ن

‏معاملۀ سَلَف422‏

‏شرایط معاملۀ سَلَف422‏

‏احکام معاملۀ سَلَف424‏

‏فروش طلا و نقره،به طلا و نقره425‏

‏مواردی که انسان می‌تواند معامله را به‌هم بزند425‏

‏مسائل متفرقه430‏

احکام شرکت‏431‏

احکام صلح‏435‏

احکام اجاره‏438‏

‏شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند440‏

‏شرایط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند441‏

‏مسائل متفرقۀ اجاره442‏

احکام جعاله‏447‏

احکام مزارعه‏450‏

احکام مساقات‏454‏

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند‏457‏

احکام وکالت‏459‏

احکام قرض‏462‏

احکام حواله دادن‏466‏

احکام رهن‏469‏

احکام ضامن شدن‏471‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه س

احکام کفالت‏474‏

احکام ودیعه(امانت)‏475‏

احکام عاریه‏479‏

احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

‏ احکام عقد482‏

‏دستور خواندن عقد دائم483‏

‏دستور خواندن عقد غیر دائم483‏

‏شرایط عقد484‏

‏عیب‌هایی که به واسطۀ آنها می‌شود عقد را به‌هم زد486‏

‏عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است487‏

‏احکام عقد دائم491‏

‏مُتعه یا صیغه492‏

‏احکام نگاه کردن494‏

‏مسائل متفرقۀ زناشویی496‏

‏احکام شیردادن499‏

‏شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است501‏

‏آداب شیردادن504‏

‏مسائل متفرقه شیردادن504‏

احکام طلاق

‏شروط صحت طلاق507‏

‏عدّۀ طلاق509‏

‏عدّه زنی که شوهرش مرده511‏

‏طلاق بائن و طلاق رِجعی511‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ع

‏احکام رجوع کردن512‏

‏طلاق خُلْع513‏

‏طلاق مبارات513‏

‏احکام متفرقۀ طلاق514‏

احکام غصب‏516‏

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند‏521‏

احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات‏525‏

‏دستور سربریدن حیوانات526‏

‏شرایط سر بریدن حیوان527‏

‏دستور کشتن شتر528‏

‏چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است529‏

‏چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است529‏

‏احکام شکار کردن با اسلحه530‏

‏شکار کردن با سگ شکاری532‏

‏صید ماهی534‏

‏صید ملخ535‏

احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها‏536‏

‏چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است538‏

‏چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است539‏

‏مستحبات آب آشامیدن540‏

‏مکروهات آب آشامیدن540‏

احکام نذر و عهد‏541‏

احکام قسم خوردن‏547‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ف

احکام وقف‏550‏

احکام وصیت‏554‏

احکام ارث‏562‏

‏کسانی که به واسطۀ خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:‏

‏ارث دسته اول563‏

‏ارث دسته دوم565‏

‏ارث دسته سوم568‏

‏ارث زن و شوهر571‏

‏مسائل متفرقۀ ارث574‏

احکام حدّی که برای بعضی از گناهان معیّن شده است‏576‏

احکام دیه‏579‏

مسائل متفرقه‏583‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه ص