احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
6-فرو بردن سر در آب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

6-فرو بردن سر در آب

‏ ‏

6-فرو بردن سر در آب

‏         مسأله 1608- اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد،اگرچه باقی بدن او از ‏‎ ‎‏آب بیرون باشد،بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد.ولی اگر تمام بدن را ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 279

‏آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد،روزه باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1609- اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگر در آب فرو ‏‎ ‎‏برد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏مسأله 1610- اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1611- اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1612- احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی در آب‌های ‏‎ ‎‏مضاف دیگر و در چیزهای دیگر که روان است اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1613- اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد،یا ‏‎ ‎‏فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد،روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1614- اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می‌رود،چنانچه با توجه به ‏‎ ‎‏این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1615- اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد،یا دیگری به ‏‎ ‎‏زور سر او را در آب فرو برد،چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است،یا آن کس ‏‎ ‎‏دست خود را بردارد،باید فوراً سر را بیرون آورد،و چنانچه بیرون نیاورد،روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1616- اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، ‏‎ ‎‏روزه و غسل او صحیح است.‏

‏         مسأله 1617- اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد، ‏‎ ‎‏چنانچه روزۀ او،روزۀ واجبی باشد که مثل روزۀ کفاره وقت معینی ندارد،غسل صحیح ‏‎ ‎‏و روزه باطل می‌باشد،ولی اگر واجب معیّن باشد،اگر به فرو بردن سر در آب،قصد ‏‎ ‎‏غسل کند،روزۀ او باطل است،و بنابر احتیاط واجب،غسل او هم باطل است مگر آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 280

‏که در زیر آب،یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او ‏‎ ‎‏صحیح است و اما اگر روزۀ ماه رمضان باشد،هم غسل و هم روزه باطل است مگر ‏‎ ‎‏آن که در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در ‏‎ ‎‏این صورت غسل او صحیح است.‏

‏         مسأله 1618- اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو ‏‎ ‎‏برد،اگرچه نجات دادن او واجب باشد،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 281