احکام طهارت
غسل های واجب
حیض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حیض

‏ ‏

حیض

‏حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن‌ها خارج می‌شود و ‏‎ ‎‏زن را در موقع دیدن خون حیض،حائض می‌گویند.‏

‏         مسأله 434- خون حیض در بیشتر اوقات،غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به ‏‎ ‎‏سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید.‏

‏         مسأله 435- زن‌های سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند؛یعنی ‏‎ ‎‏خون حیض نمی‌بینند،و زن‌هایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه ‏‎ ‎‏می‌شوند.‏

‏         مسأله 436- خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن ‏‎ ‎‏می‌بیند حیض نیست.‏

‏مسأله 437- زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد،ممکن است حیض ببیند.‏

‏         مسأله 438- دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که ‏‎ ‎‏نشانه‌های حیض را نداشته باشد حیض نیست.و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد ‏‎ ‎‏و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است و معلوم می‌شود نه سال او تمام ‏‎ ‎‏شده است.‏

‏         مسأله 439- زنی که شک دارد یائسه شده یا نه،اگر خونی ببیند و نداند حیض ‏‎ ‎‏است یا نه،باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.‏

‏         مسأله 440- مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‌شود و اگر ‏‎ ‎‏مختصری هم از سه روز کمتر باشد،حیض نیست.‏

‏         مسأله 441- باید سه روز اول حیض،پشت سر هم باشد،پس اگر مثلاً دو روز خون ‏‎ ‎‏ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 75

‏         مسأله 442- لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید،بلکه اگر در فرج خون ‏‎ ‎‏باشد کافی است،و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به ‏‎ ‎‏قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده،باز هم حیض است.‏

‏         مسأله 443- لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند،ولی باید در شب ‏‎ ‎‏دوم و سوم خون قطع نشود،پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت ‏‎ ‎‏سر هم خون بیاید،یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز ‏‎ ‎‏چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود،حیض است.‏

‏         مسأله 444- اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود،چنانچه دوباره خون ‏‎ ‎‏ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ‏‎ ‎‏روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است.‏

‏         مسأله 445- اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند ‏‎ ‎‏خون دمل است یا خون حیض،چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست ‏‎ ‎‏در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد پس اگر خون از طرف ‏‎ ‎‏چپ بیرون آید،خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است،و ‏‎ ‎‏اگر ممکن نباشد که وارسی کند در صورتی که می‌داند خون سابق حیض بوده حیض ‏‎ ‎‏قرار دهد و اگر دمل بوده خون دمل قرار دهد،و اگر نمی‌داند خون حیض بوده یا دمل ‏‎ ‎‏باید همۀ چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادت‌هایی را که زن ‏‎ ‎‏غیر حائض انجام می‌دهد به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 446- اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند ‏‎ ‎‏خون حیض است یا زخم،اگر قبلاً حیض بوده حیض و اگر پاک بوده پاک قرار دهد،و ‏‎ ‎‏چنانچه نمی‌داند پاک بوده یا حیض همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند ‏‎ ‎‏و همۀ عبادت‌هایی که زن غیر حائض انجام می‌دهد به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 447- اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس،چنانچه ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 76

‏شرایط حیض را داشته باشد،باید حیض قرار دهد.‏

‏         مسأله 448- اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت،باید خود را ‏‎ ‎‏وارسی کند؛یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند،بعد بیرون آورد پس ‏‎ ‎‏اگر اطراف آن آلوده باشد،خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده،حیض می‌باشد.‏

‏         مسأله 449- اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد از سه روز خون ببیند ‏‎ ‎‏خون دوم حیض است و خون اول اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 77