ارائه الگوی هم ‏افزایی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری رنانی، قاسم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

ارائه الگوی هم ‏افزایی از دیدگاه امام خمینی

ارائه الگوی هم افزایی از دیدگاه امام خمینی 

دکتر قاسم انصاری رنانی

با همکاری: محمد مقدم و عباس دوز دوزانی

خلاصه مقاله

‏با شهادت مظلومانۀ حاج آقا مصطفی فرزند برومند حضرت امام خمینی(ره) و ایراد سخنرانی ایشان به‏‎ ‎‏همین مناسبت فصلی تازه در شکل گیری جامع انقلاب اسلامی ایران که به تعبیر ایشان «از الطاف خفیه الهی‏‎ ‎‏بود» به وجود آمد. ‏

‏امام در این سخنرانی ضمن طرح مبانی شناختی واقع گرایانه، به تشریح ابعاد مختلف عالم وجود و حدود‏‎ ‎‏ارزش عوالم هستی پرداخته و به تبیین حکیمانه رابطۀ عواملی همچون انجام تکلیف الهی، توجه به مراتب و‏‎ ‎‏مقامات هستی (معرفت هستی) و لزوم ترقی و تکامل فرد و حفظ نظام که از «اوجب واجبات» است‏‎ ‎‏می پردازند و اهل معرفت را به موقتی بودن دنیا و لزوم گذر از این گذرگاه موقتی و توجه عمیق به حیات‏‎ ‎‏اخروی و ضرورت برنامه ریزی برای آن در همین دنیا سوق می دهند. ‏

‏در این رابطه تلاش شد تا ضمن بررسی دقیق و عمیق مطالب این سخنرانی، مجموعه ای از بیانات ایشان‏‎ ‎‏در جدولی حاوی چهار ستون تنظیم گردد که به ترتیب نمایانگر موارد زیر هستند: ‏

‏1 - اصل سخن حضرت امام خمینی(ره)، 2 - چکیده استنباط از سخن ایشان، 3 - استنباط کاربردی از‏‎ ‎‏سخن ایشان و 4 - جوهره پیام یا «طرح مفهومی پیام» جهت استفاده بهتر از مجموعه گفتار ایشان. ‏

‏سپس با توجه به رابطۀ تعاملی و هم افزایی چهار عامل تکلیف، معرفت، فرد ونظام، الگویی تنظیم گردید‏‎ ‎‏که ضمن برشمردن اهمیت خاص حفظ نظام، انسجام این چهار عامل در تفکر دینی و نظام اسلامی به شکل‏‎ ‎‏زیر نشان داده شده است: ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 61

فصل اول: 

نگاهی کوتاه به شرایط و ویژگیهای زمانی و مکانی سخنرانی حضرت‎ ‎امام(ره) در رابطه با شهادت فرزند برومندشان حاج آقا مصطفی(ره) و‎ ‎آثار متعالی حاصله از آن.

وَإِذِ ابْتَلٰی إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنَٰاسِ إِمٰاماً.‎[1]‎‏ ‏

‏عظمت و شکوه برخورد ویژه و منحصر به فرد حضرت امام خمینی(س) در قبال‏‎ ‎‏شهادت فرزند برومندشان، حاج آقا مصطفی(ره) ‏‏در آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و‏‎ ‎‏شش (1356هـ. ش). چیزی نیست که اهل نظر بتوانند نسبت به آن بی تفاوت بمانند؛‏‎ ‎‏برخوردی است که آثار آن برای جامعه و تاریخ بشری همواره سازنده و بارآورنده خواهد‏‎ ‎‏بود. ان شاءالله. ‏

‏شهادت مظلومانه و ناگهانی حاج آقا مصطفی(ره)، گرچه درمحدوده یک حادثه،‏‎ ‎‏خود از اهمیت خاصی برخوردار است، و شاید در یک جمله بتوان به عنوان مصیبتی‏‎ ‎‏دردناک و اسفبار به عنوان فقدان نخبه ای نابغه، از مجموعه ارزش، دانش و اندیشه تعبیر‏‎ ‎‏نمود و بر آن سوگوار شد، ولی اهمیت این مقدر الهی چندان است که آن را نمی توان تنها‏‎ ‎‏برعهدۀ زمینه های احساسی و عاطفی و یا نظایر آن وانهاد و به اندوه و اشک و سوگ اکتفا‏‎ ‎‏کرد. ‏

‏تلقیات متین و مکتبی حضرت امام دربرهۀ حساس حادثه و مجموعه شرایط‏‎ ‎‏اجتماعی - سیاسی‏‎[2]‎‏آن روزها در منطقه و درجهان، بازتابی از نظام اعتقادی ژرف و جامع‏‎ ‎‏ایشان و ارمغانی از پیامهای بس نورانی است که «با خاطری آرام و قلبی مطمئن» ارائه‏‎ ‎‏و ابلاغ می گردد. ‏

‏صراحت و تاکید بر الطاف خفیۀ الهی درقبال شهادت فرزندی گرامی، از سوی پدری‏‎ ‎‏آگاه و رهبری هدایتگر، نه تنها مبین استقبال و پذیرش از واقعیت ضروری ابتلائات بظاهر‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 62

‏سنگین در جریان جهاد در راه خداست، بلکه روشنگر این معنی است که امام‏‎ ‎‏خمینی(س) با نگرش ارزشی - الهی، فرزند رشید خویش را همچون میوه ای رسیده بر‏‎ ‎‏شاخسار شجرۀ طیبۀ تلاش و تطاول انسانی اسلامی می بیند، به گونه ای که بحق‏‎ ‎‏می بایست در همان لحظۀ موعود به دست باغبان صالح و صاحبنظر چیده می شد تا‏‎ ‎‏مراتب مقتضی کمالات و حالات را بپیماید. ‏

‏طمأنینۀ ایشان چنان خاطره ها را جمع می سازد که گویی این واقعه ظاهراً طاقت فرسا و‏‎ ‎‏نومید کننده، عین مطلوب بوده و می بایست به عنوان نتیجه ای منطقی - ارزشی بر عمری‏‎ ‎‏هدفدار مترتب و پذیرفته شود وآگاهانه مورد شکر و سپاس قرار گیرد، هرچند که توان و‏‎ ‎‏امکان چنین سپاسی عملاً فراهم نباشد. ‏

‏تلقی لطف خدا، در برخورد حضرت امام با این حادثه، از سویی شعاع تمنیاتی است‏‎ ‎‏که پدر پیر، با از دست دادن جوانی چنان ارجمند در وجدان عاطفی خویش می یابد و از‏‎ ‎‏سوی دیگر جواب همۀ سئوالات از هر سنخ و صنفی است که دوستان و پیروان از دور و‏‎ ‎‏نزدیک با تمام تأثر واجد آن اند، و نیز دشمنان از دو رو نزدیک، حتی آنان که دست بر آتش‏‎ ‎‏حادثه دارند. جامعیت برخورد شکوهمند و استثنایی حضرت امام در آن مقطع، از جهات‏‎ ‎‏بسیار قابل بررسی بوده و مستلزم دقت نظر است، تا بتوان از همۀ جنبه های مورد نظر آن‏‎ ‎‏بزرگوار که با سنجیدگی تمام و مبتنی بر دریافتهای حقیقی مکتبی و علمی - معرفتی مطرح‏‎ ‎‏شده است، بهره ای بهینه و مطلوب گرفت. ‏

‏ایشان درشعاع این توفیق که از الطاف خفیۀ الهی حاصل شده به تناسب اوضاع و‏‎ ‎‏شرایط، بویژه با توجه به شرایط حاکم بر جوامع اسلامی و مخصوصاً مجموعۀ اوضاع و‏‎ ‎‏احوال موجود در میهن اسلامی ما، تدبیری اتخاذ نمودند و در بخش اساسی بیاناتشان، از‏‎ ‎‏موضوع مدیریت و رهبری مستقیم امت اسلامی، رهنمودهای روشنی را در ابعاد لازم‏‎ ‎‏ارائه فرمودند که از موضع مدیریت و رهبری، در قرنهای اخیر نمونه ای بی نظیر است. ‏

‏امام(س) در این سخنرانی، طی مطالبی مشتمل بر بیان ارزشی - انسانی و طرح مبانی‏‎ ‎‏شناختهای واقع گرایانه، به تشریح ابعاد سطوح و جوانب عالم وجود و حدود و ارزش‏‎ ‎‏عوالم هستی پرداخته، با تبیین حکیمانه از گسترۀ برخی از افعال حکیم مطلق، پرده‏‎ ‎‏برداشته و با تأکید برتعینات هر مرحله از هستی پدیده ها، حدود امکان پی گرفتن و‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 63

‏پی بردن به واقعیتها و عوالم هستی را بررسی می فرمایند و بر موقتی و معبر بودن دنیا تأکید‏‎ ‎‏دارند؛ معبری از خلال سلسله آزمایشهای الهی. ‏

‏ایشان ضمن برحذر داشتن انسان از لغزشهای دنیوی، بر طی کردن «مسقتیم» صراط‏‎ ‎‏که الزاماً باید پیموده شود تأکید می کنند و نسبت به بیداری و آگاهی در قبال درک تکالیف‏‎ ‎‏و وظایف و مهمتر از آن تلقی الطاف خفیه از آنها هشدار می دهند و هماهنگ با آن، حدود‏‎ ‎‏گرایشهای بشر به جلوه های مادی نیز از دید دانش و اندیشۀ موجود بشری بحق‏‎ ‎‏«محیرالعقول» است ماعدای آن را الی ماشاءالله قلمداد می فرمایند و در عین حال‏‎ ‎‏نظر واقع بینانۀ اهل معرفت را، مبتنی برآیات الهی در قبال دنیا اعلام و برناچیز بودن‏‎ ‎‏زندگی دنیوی و حقیقی و پایداری «حیات آخرت» تصریح و تأکید دارند، و از غفلت‏‎ ‎‏نسبت به آنها، حتی اگر با مشکلات و مشقتهای فراوان همراه باشد، هشدار می دهند، و‏‎ ‎‏راه تکمیل و ترقی فرد و جامعه را در راستای «تنظیم اجتماع»، تکالیف و وظایف الهی و‏‎ ‎‏کسب معرفت هستی وابسته دانسته و آنها را الزامی می شمارند. همچنین به معارف قرآنی‏‎ ‎‏در رابطه با روح، مقامات عقلیه، مراتب و درجات غیبیه و نیز امور مربوط به وظایف‏‎ ‎‏شخصیه، که مؤثر در ترقی و تکامل انسان است و در کتاب و سنت بیان شده است، اشاره‏‎ ‎‏می فرمایند و تبیینات شرع مقدس را به عنوان تکالیف، مراتب و مقامات از سوی همگان‏‎ ‎‏لازم الرعایه می شمارند و متذکر می شوند که در عین حال «به یک طرف منحصر نکنیم».‏

‏درخطابه یاد شده، مبانی خاص مدیریتی و رهبری، با تدبیر دقیق، آگاهانه، متناسب با‏‎ ‎‏شرایط زمان، و به طور نسبی قابل استفاده و فهم برای همگان و از موضع رهبری، صریح‏‎ ‎‏و مستقیم، نقطه عطفی را تحقق داده است که اهل دانش و معرفت و شیفتگان تفکر دینی‏‎ ‎‏برای ادارۀ امور زندگی دنیایی و فرادنیایی را متوجه ظرایف نو و جامعی می نماید که در‏‎ ‎‏عین پیچیدگی و جامع بودن موجد نشاط، انگیزه و تحرک خاص نیز می نماید. از این رو،‏‎ ‎‏بجاست که با دید مکتبی هرچه دقیقتر و ضمیری معتمد به نفس و مبرا از خود کم بینیها و‏‎ ‎‏آرایشهای چپ و راست، اشعۀ نورانی رهنمودهای حضرتش را به تحلیل بکشانیم و با‏‎ ‎‏استعانت از حق متعال با شعوری برازنده و دقت لازم، چارچوبهای قابل اطمینانی را در‏‎ ‎‏راستای چشم انداز علمی مدیریت از دیدگاه اسلام، تدوین و ارائه نماییم. ‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 64

فصل دوم: 

توصیف اندیشه حضرت امام(ره) در این سخنرانی: 

‏کلام حضرت امام(ره) در این سخنرانی در ابتدا با نکاتی ظریف، دقیق، نظام مند،‏‎ ‎‏ارزشی و مبتنی بر مکتب و همسونگر همراه است. به همین دلیل بررسی، تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیل، استنباط مفاهیم، استخراج رهنمودها و ساز و کارهای عملی و الگوهای عملیاتی‏‎ ‎‏از بیانات ایشان نه تنها کارساده ای نیست که شاید فهم آن نیز از عهدۀ هر کسی بویژه این‏‎ ‎‏جمع بر نمی آید. اما وظیفه و تکلیف شرعی - علمی حکم می کند تا در حد توان و بضاعت‏‎ ‎‏تلاش کنیم تا رهنمودهای حضرت ایشان را با بیانی ساده و قابل استفاده عموم ارائه‏‎ ‎‏نماییم. ‏

‏در این رابطه باید گفت، شرح کامل سخنرانی از حوصلۀ این مقاله خارج است، به‏‎ ‎‏همین منظور به توضیح چند مورد از بیانات ایشان پرداخته و بخش عمدۀ آن را در جدولی‏‎ ‎‏که حاوی چهار ستون است و به ترتیب نمایانگر؛ 1 - اصل سخن حضرت امام(ره)، 2 -‏‎ ‎‏چکیدۀ استنباط از سخن ایشان، 3 - استنباط کاربردی از سخن ایشان و؛ - جوهر ه پیام یا‏‎ ‎‏«طرح مفهومی پیام» جهت استفاده بهتر از مجموعۀ گفتار ایشان است ارائه می نماییم. ‏

‏در اینجا به منظور آشنایی با روش استفاده از بیانات امام(ره) به ذکر چند نمونه اکتفا‏‎ ‎‏می کنیم تا هم مطلب طولانی نشود و هم زمینه ای باشد برای مطالعات بعدی. ‏

‏ ‏

فراز یک از جدول: 

‏ ‏

‏اصل سخن: «بنده قبلاً باید از عموم طبقات ... تشکر کنم ... و توفیق و سلامت همه را‏‎ ‎‏مسئلت می کنم.»‏

‏توضیح: از صریح جملات، توجه و اهتمام نسبت به عموم مردم بر می آید که آن را باید‏‎ ‎‏به عنوان یک وظیفۀ اولیه تلقی نمود و موضوعی که اجمالاً منتزع می شود عبارت است از:‏‎ ‎‏«ضرورت توجه به عموم مردم» از موضع رهبری و مدیریت. ‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 65

فراز ده از جدول: 

‏اصل سخن: «این دنیا دنیای است که عبور از آن باید بکنیم: دنیایی نیست که در اینجا‏‎ ‎‏ما زیست کنیم، این راه است، این صراط است». ‏

‏توضیح: جملات فوق بروشنی گذرگاه بودن دنیا را توجه می دهد و برحسب آن‏‎ ‎‏ضرورت طرح و برنامه را برای عبور از گذرگاه دنیا به ذهن متبادر می سازد که نهایتاً از دید‏‎ ‎‏مدیریت و رهبری به «اصل طراحی و برنامه ریزی برای گذر از گذرگاه دنیا» و توجه خاص‏‎ ‎‏به طراحی و برنامه ریزی در آن مشاهده می گردد. ‏

‏ ‏

فراز بیست و هفت: 

‏ ‏

‏اصل سخن: «در عین حال ما در اینجا هستیم، از قِبَلِ خدای تبارک و تعالی مأموریتها‏‎ ‎‏داریم، ما تا درا ین حیات دنیوی هستیم، تا در این جا هستیم، مأموریتها از طرف خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی داریم». ‏

‏توضیح: جملات فوق، شناخت و تلقی مأموریتهای الهی را در حیات دنیوی مؤکداً‏‎ ‎‏مطرح نموده، برملازمت مأموریتهای الهی با حیات دنیا نیز تأکید می فرماید و موضوع‏‎ ‎‏مدیریتی «ضرورت درک مأموریتهای الهی» را مبرهن و زنده می سازد. ‏

‏ ‏

فراز سی و پنج: 

‏ ‏

‏اصل سخن: «و همه، این مراتب را، همه این مقامات را مواظبت کنند». ‏

‏توضیح: حکم به مواظبت از همۀ مراتب و مقامات که به طور طبیعی مستلزم حکم‏‎ ‎‏به ضرورت معرفت نسبت به آنها (عوالم ماده و معنا) است، در واقع حکم مدیریتی «حفظ‏‎ ‎‏مراتب و مقامات» را منتزع می سازد. ‏

‏ ‏

فرازسی و شش: 

‏ ‏

‏اصل سخن: «منحصر به یک طرف نکنند». ‏

‏توضیح: حکم آخر درکلام امام دقیقتر و مهمتر است و بر ضرورت عدم انحصار به‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 66

‏یک طرف و توجه به همۀ عوامل مؤثر برحرکت اشاره دارد. عواملی چون «عمل به‏‎ ‎‏تکلیف»، حفظ مراتب و مقامات، تکامل و ترقی فرد و تنظیم و نظم اجتماع که هریک به‏‎ ‎‏اضافۀ عوامل مؤثر دیگر باید در این دید نظام مند و منسجم در نظر گرفته شوند و تعامل‏‎ ‎‏آنها با یکدیگر نیز مورد توجه باشند. از این طریق به تعامل عمل و نظر رسیدن انسان به‏‎ ‎‏یک تعادل پویا ازیک طرف و تعامل فرد و جامعه و درک مفهوم سعادت اجتماعی از‏‎ ‎‏طرف دیگر می تواند استنباطی باشد که از بیان ایشان می توان نتیجۀ آن را تعادل، سِلم و‏‎ ‎‏سپس اسلام، در شکل و محتوا دانست. ‏

‏ ‏

‏ ‏

Picture 1

‏ ‏

‏ ‏

‏طراحی و برنامه ریزی برای گذر از دنیا (استراتژی زندگی این جهان) ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

Picture 2

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 67

Picture 3

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 68

Picture 4


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 69

Picture 5

‏ ‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 70

Picture 6


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 71

Picture 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 72

فصل سوم: 

الگوی هم افزایی

‏ ‏

‏توضیح مختصری دررابطه با اجزا و ترکیب الگوی هم افزایی‏1‎[3]‎‏ فرد واجتماع از طریق‏‎ ‎‏انجام تکلیف، توجه به مراتب و مقامات (معرفت) و تنظیم اجتماع (نظام) ‏

‏ ‏

بخش اول: تعادل انسان در تعامل عمل و نظر: 

‏ ‏

قسمت اول: انجام تکالیف و مأموریتهای الهی (تکلیف) 

‏حضرت امام خمینی(ره) : «و ما و همۀ بشر مکلف اند بر اینکه به تکالیف عمل‏‎ ‎‏نمایند.»‏

‏«ما تا در این حیات دنیوی هستیم، تا در اینجا هستیم، مأموریتها از طرف خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی داریم». ‏

نتایج: 

‏الف؛ استنباط و درک درست از تکلیف و مأموریتهای الهی. ‏

‏ب؛ توجه به این نکته که درک درست از تکلیف و مأموریت الهی، یکی ازدلایل مطرح‏‎ ‎‏شده برای خلقت انسان است. ‏

‏ج؛ ایمان و باور به اینکه تکالیف و مأموریتهای الهی ما را به سعادت دنیا و آخرت‏‎ ‎‏می رسانند. ‏

‏د؛ عمل به تکلیف و قیام برای انجام مأموریتهای الهی. ‏

‏ه؛ عمیق شدن در مفهوم تکلیف و فلسفه وجودی آن. ‏

‏و؛ درک این مطلب که مأموریت الهی فقط انجام امور عبادی نیست. ‏

قسمت دوم: توجه به مراتب و مقامات هستی (معرفت) 

‏حضرت امام(ره) : «و همه این مراتب را، همه این مقامات را مواظبت کنند». ‏

‏نتایج: الف: هستی شامل عالم دنیا و عالم بالا است: عالم دنیا، عالم پست، عالم‏‎ ‎‏محسوس و عالم پایین است.‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 73

‏عالم بالا، عالم غیر محسوس و عالم با عظمت است. ‏

‏ب: ضرورت تأمل و شناخت هستی اعم از محسوس و غیر محسوس و توجه به آن.‏‎ ‎‏به طور مثال درهمین عالم دنیا، ستارگانی شناخته شده اند که پانصد میلیون خورشید ما در‏‎ ‎‏جوف آن قرار می گیرند، و یا فاصلۀ یکی از ستارگان شناخته شده تا کره زمین حدود‏‎ ‎‏10‏24‏×56 کیلومتر یعنی حدود شش میلیون سال نوری است. ‏

‏ج: توجه به ناشناخته های هستی. ‏

‏د: برخورد آگاهانه با متاع دنیا‏

‏ه: برنامه ریزی برای گذر از عالم دنیا و عدم سکون درآن. ‏

‏و: سیربه سمت عالم بالا‏

قسمت سوم: ارتباط و اتصال دو قسمت تکلیف و معرفت. 

‏حضرت امام(ره) : و منحصر به یک طرف نکنند». ‏

‏الف: رابطۀ تکلیف بامعرفت، یک رابطۀ ابتلا و آزمایش است. ‏

‏ب: رابطه معرفت با تکلیف، یک رابطۀ تربیتی است. ‏

‏ج: رابطه دو طرفه تکلیف و معرفت، تعامل عمل و نظر است که منجر به تعادل انسان‏‎ ‎‏مؤمن می گردد. ‏

‏ ‏

بخش دوم: سعادت اجتماعی درتعامل فرد و جامعه 

‏ ‏

قسمت اول: ترقی و تکامل فردی: 

‏حضرت امام(ره) : اگر توانستیم که از این صراط به طور سلامت عبورکنیم‏‎ ‎‏سعادتمندیم. ‏

‏چه تکالیف فردی که برای هر نفری هست، برای تربیت او، برای تکمیل او، برای‏‎ ‎‏اینکه غیر از این راه، راه تکمیل و ترقی نبوده است، درجاتی است که بدون این راه‏‎ ‎‏نمی شود به آن درجات رسید. ‏

‏«و هم آن چیزهایی که وظیفۀ شخصیه است و دخیل در ترقیات انسان و تکامل انسان‏‎ ‎‏است، درسنت و درکتاب بیان شده است.»‏


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 74

نتایج: 

‏الف: رسیدن به ترقی و تکامل فردی یک تکالیف است. ‏

‏ب: فراهم آوردن زمینه برای ترقی و تکامل افراد نیز یک تکلیف است. ‏

‏ج: راه ترقی و تکامل فردی و رسیدن به همۀ درجات آن جز از طریق انجام تکالیف و‏‎ ‎‏مأموریتهای الهی میسر نیست. ‏

قسمت دوم: تنظیم اجتماع. 

‏حضرت امام خمینی(ره) : «در اجتماع تکالیفی داریم و باید به آن تکالیف عمل کنیم‏‎ ‎‏برای تنظیم این اجتماع»‏

نتایج: 

‏الف؛ یکی از تکالیف ما، تنظیم این اجتماع است با استفاده از معارف قرآنی و معارف‏‎ ‎‏انبیای الهی. ‏

‏ب؛ توجه به نظام (تنظیم امور اجتماعی) و نظم در جامعه به عنوان یک تکلیف‏‎ ‎‏اجتماعی. ‏

‏ج؛ ضرورت تنظیم امور و تربیت اجتماع. ‏

قسمت سوم: تعامل «ترقی وتکامل فرد وتنظیم اجتماع» و مفهوم سعادت اجتماعی.

‏حضرت امام(ره) : «اگر توانستیم که از این صراط به طور مستقیم عبور کنیم،‏‎ ‎‏سعادتمندیم»‏

نتایج: 

‏الف: تکامل و ترقی فرد موجب تربیت، ترقی و تکامل نظام و جامعه می شود. ‏

‏ب: نظام سالم و اجتماع منظم، بستر مناسبی برای ترقی و تکامل اکثریت افراد است،‏‎ ‎‏مگر افراد خاص و اندک که درجامعۀ ناسالم هم رشد سالم دارند. ‏

‏ج: اگر چه فرد و نظام هر دو دارای اهمیت هستند ولی توجه و هدف اصلی به نظام‏‎ ‎‏است به همین دلیل حفظ حکومت و نظام از«اوجب واجبات»است. ‏

بخش سوم: «روابط اجزای چهارگانه الگوی هم افزایی تکلیف، معرفت، فرد ونظام. 

‏حضرت امام(ره) : «و هم آن چیزهایی که وظایف شخصیه است و دخیل در ترقیات‏‎ ‎‏انسان و تکامل انسان است، درسنت و درکتاب بیان شده است و هم آن چیزهایی که‏‎ ‎‏مربوط به اجتماع است و امور سیاسی است و امور اجتماعی است وراجع به تنظیم و‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 75

‏تربیت اجتماع است بیان فرموده است... و ما و همه بشر مکلف اند براینکه به تکالیف‏‎ ‎‏عمل نمایند و همه این مراتب را، همه این مقامات را مواظبت کنند... و منحصر به یک‏‎ ‎‏طرف نکنند.»‏

‏در این بخش شش رابطۀ تعاملی و دو طرفه بین چهار عامل ذکر شده در بخش اول و‏‎ ‎‏دوم به اختصار مورد بررسی و نتیجه می گیرند. ‏

قسمت اول: رابطه بین تکلیف و معرفت. 

‏الف - رابطۀ ابتلا و آزمایش. ‏

‏ب - رابطۀ تربیت. ‏

‏ج - تعامل عمل و نظر و رسیدن انسان مؤمن به تعادل. ‏

قسمت دوم: رابطه فرد و نظام

‏الف - ترقی و تکامل فرد و افراد موجب نظام مند شدن جامعه و ترقی نظام خواهد شد. ‏

‏ب - جامعه و نظام سالم و مترقی، پرورش دهنده و زمینه ساز ترقی و تکامل فرد و افراد‏‎ ‎‏است. ‏

‏ج - نتیجۀ تعامل این دو عامل، سعادت اجتماعی و همگانی افراد است. ‏

قسمت سوم: رابطۀ انجام تکلیف و ترقی و تکامل فرد. 

‏الف - ترقی و تکامل فرد از طریق انجام تکلیف صورت می گیرد. ‏

‏ب - فرد مترقی و متکامل در انجام تکالیف راغبتر است. ‏

‏ج - اگر کسی به انجام تکلیف و مأموریتهای الهی بی توجه باشد، مترقی و تکامل یافته‏‎ ‎‏نبوده و مشکل خواهد داشت و انجام تکلیف نیز اگر بدون ترقی و تکامل فرد باشد ناقص‏‎ ‎‏است. ‏

قسمت چهارم: رابطۀ مواظبت از مقامات و مراتب هستی و تنظیم اجتماع (نظام) 

‏الف - هرچه معرفت ما نسبت به هستی بیشتر باشد، مسئولیت ما نسبت به کل نظام و‏‎ ‎‏تنظیم اجتماع بیشتر است. ‏

‏ب - اگر تنظیم اجتماع نباشد، نظم ونظام نباشد، عرصۀ میدان برای مواظبت از مراتب‏‎ ‎‏و مقامات هستی و توجه به آن مشکل است، نه شرع، نه عرفان و نه چیز دیگری،‏‎ ‎‏هیچکدام فرصت مناسب برای رشد نخواهند داشت. ‏

‏ج - حفظ حکومت و نظام اسلامی واجبتر از توجه به امور عبادی و یا مواظبت از‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 76

‏ مراتب و مقامات هستی است. اگر متفکرین و اهل معرفت، به نظام و تنظیم اجتماع توجه‏‎ ‎‏کافی نداشته باشند، شرع، فقه، علم، معرفت، عرفان و... کاری از پیش نخواهند برد و‏‎ ‎‏ممکن است کار به دست نااهلان غیر عامل بیافتد. ‏

‏امام علی(ع) می فرماید: «‏وامّا الاِمرَةُ فیتمتعُ فیه الشقی»

قسمت پنجم: رابطۀ انجام تکلیف و مأموریت الهی با تنظیم اجتماع (نظام) 

‏الف: کسی نمی تواند مؤمن باشد و صرفاً به انجام تکلیف الهی (فردی) بپردازد و به‏‎ ‎‏تنظیم اجتماع (نظام) توجه نکند. وجدان کاری که یک تکلیف فردی است باید به انضباط‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی که یک مقولۀ اجتماعی و مربوط به نظام است منجر شود، و گرنه چه‏‎ ‎‏اثری دارد. من هر چه خوب باشم و حداکثر اینکه هیچ زیانی برای جامعه نداشته باشم‏‎ ‎‏ولی نفعی هم برای جامعه نداشته باشم؛ این کافی نیست؛ حل مشکل اجتماعی را‏‎ ‎‏نخواهد کرد. ‏

‏ب: اگر جامعه سالم نباشد، نباید انتظار داشت که عموم مردم بتوانند به تکلیف الهی‏‎ ‎‏خود عمل کنند. وقتی فرد مجبور است برای معیشت خود به عمل خلاف دست بزند،‏‎ ‎‏چون زندگی و حیات مادی او در خطر است، کم کم هر فسادی را به اجبار توصیه می کند و‏‎ ‎‏ناگزیر از انجام برخی از تکالیف الهی نیز سرباز می زند، اگر چه افراد اندکی هم هستند که‏‎ ‎‏هیچ فشار و مشکلی کمر آنها را در مقابل فساد و اعمال خلاف دستورات و تکالیف الهی‏‎ ‎‏خم نخواهد کرد. ‏

‏ج: فرد سالم و جامعه سالم لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اگر چه حفظ نظام نسبت به‏‎ ‎‏حفظ فرد واجبتر و پراهمیت تر است. ‏

‏6 - رابطۀ مواظبت از مقامات و مراتب هستی (معرفت) با تکامل و ترقی فرد. ‏

‏الف: کسی که به معرفت هستی دست یافته باشد، نمی تواند نسبت به ترقی و تکامل‏‎ ‎‏خود و دیگران بی تفاوت باشد. ‏

‏ب: فرد وقتی در مسیر تکامل و ترقی قرار گرفت، باید به مقامات و مراتب هستی نیز‏‎ ‎‏توجه داشته باشد و گرنه ترقی و تکامل او حداکثر محدود و متوقف به دنیا شده و نسبت به‏‎ ‎‏معرفت و شناسایی کل هستی دارای نقص خواهد بود. ‏

‏ج: افراد تک بعدی که یا به مادیات و عناصر محسوس هستی توجه داشته ویا صرفاً به‏‎ ‎‏معنویات و عناصر غیر محسوس هستی عنایت صرف داشته باشند، بطور قطع به کمال‏‎ ‎


مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 77

‏مطلوب دست نخواهند یافت وتنها تعامل این دو عامل است که با عنایت الهی موجب‏‎ ‎‏ترقی و کامل انسان و به تبع آن حفظ و ارتقای نظام خواهد شد. ‏

‏درپایان، قابل ذکر است که نقد و بررسی این مقاله، ارائۀ شیوه های بهتر و گویاتر در‏‎ ‎‏بکارگیری عملی بیانات حضرت ایشان و ذکر هر نکتۀ تکمیل کنندۀ دیگر، ما را و جامعه‏‎ ‎‏شیفته گفتار و کردار امام خمینی - سلام الله علیه - را خشنود خواهد کرد. بر این اساس‏‎ ‎‏استدعا داریم تا ما را از رهنمودهای دقیق، علمی و عملی خویش محروم نفرمایید. ‏

والسلام

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینیج. 1صفحه 78

  • - بقره /  124.
  • - سوء استفاده و قدرت طلبی روزافزون ابرقدرتها، ایجاد موانع پیچیده تر کردن مشکلات فراوان بر سر راه کشورهای جهان، به ویژه جوامع اسلامی و در عین حال، فراهم آمدن بستر مناسب برای شکل گیری جامع انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام(س).
  • 1 - synergy