مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏مجموعه مقالات ـ جلد دوم ‏

‏کنگره بین المللی امام خمینی (س) و احیاء تفکر دینی‏

‏تدوین: کمیتۀ علمی کنگره‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‏تعداد: 3000 نسخه‏

‏چاپ اول: خرداد سال 1377‏

‏قیمت: 1200 تومان ‏

‏ ‏

‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‏

‏مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، انتشارات عروج ‏

‏تلفن: 6404873‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 2

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 3

کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، 13-11 خرداد 1376 (ج. 2)صفحه 4