فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏مقدمه ناشر‏

‏پیش‌گفتار‏

‏اصل صلح و زندگی مسالمت‌ آمیز‏

‏دفاع مشروع‏

‏دفاع یک حق فطری‏

‏دفاع پیش‌گیرانه‏

‏ترور‏

‏ترور در حقوق بین‌ الملل‏

‏دیدگاه فقه شیعه در باره ترور‏

سخنرانی آیت‌الله یزدی

‏قرآن اولین منبع بررسی هر مسأله در اسلام‏

‏جهاد ابتدایی و دفاع‏

‏شعاع ولایت ولی فقیه‏

‏تفاوت مشروعیت با مقبولیت (به کار‌گیری ولایت)‏

‏نسخ نشدن امر به قتال‏

‏دفاع، امری فطری و عقلانی‏

‏دفاع جمعی‏

‏تفاوت هجوم با بحث و گفت‌ وگوی علمی‏

‏وجوب دفاع از اسلام، قرآن و کعبه‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه v

‏دفاع از سرزمین‏

‏دفاع از اموال و اقتصاد اسلامی‏

‏ترور‏

‏استشهاد‏

‏پرسش و پاسخ‏

‏دفاع در خارج مرزها‏

‏دفاع هابیل‏

‏تفاوت اهل کتاب با کفار بی‌دین‏

نگاهی به دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه

‏محمدجواد سلطانی‏

‏مقدمه‏

‏مفهوم دفاع مشروع‏

‏خطر‏

‏ضروری بودن دفاع‏

‏استیفای حق برقراری عدالت‏

‏هدف از دفاع در اسلام‏

‏وجوب دفاع‏

‏نظریۀ فقها به وجوب دفاع‏

‏فصل اول: دفاع فردی‏

‏اقسام دفاع فردی‏

‏الف. دفاع از نفس‏

‏ب. دفاع از مال‏

‏ج. دفاع از ناموس‏

‏فصل دوم: دفاع جمعی‏

‏اقسام دفاع جمعی‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه vi

‏الف. دفاع از خاک‏

‏ب. دفاع از فرهنگ‏

‏فصل سوم: نقش مؤثر در پیروزی دفاع جمعی‏

‏1. ایمان‏

‏2. استقامت‏

‏فصل چهارم: موانع دفاع‏

‏1. حب دنیا‏

‏2. حبّ نفس‏

‏نتیجه‏

‏کتاب‌نامه‏

دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه

‏فاطمه محمودی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏1. مفهوم‌شناسی دفاع مشروع‏

‏الف. تعریف لغوی دفاع مشروع‏

‏ب. تعریف اصطلاحی دفاع مشروع‏

‏ج. انواع دفاع مشروع‏

‏2. بررسی حکم دفاع از نفس خود از نظر فقهای امامیه‏

‏دلایل فقهای امامیه در تمسک به قول وجوب مطلق در دفاع از نفس‏

‏1. اطلاقات نصوص‏

‏2. وجوب حفظ نفس از نظر عقل‏

‏3. ارجح بودن فعل دفاعی‏

‏حکم به تفصیل، در وجوب دفاع از نفس خود‏

‏تفاوت بین دو قول امامیه در وجوب دفاع از نفس‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه vii

‏بررسی احکام دفاع از نفس غیر در فقه امامیه‏

‏احکام دفاع از نفس در مقابل محارب، لص و سارق از دیدگاه فقه امامیه‏

‏بررسی لزوم رعایت مراتب در فعل دفاعی‏

‏دفاع مشروع از نفس در برابر گروگان‌گیری و دیگر اقدامات مسلحانه‏

‏3. احکام دفاع از عرض و ناموس خود در فقه امامیه‏

‏ادلۀ‌ قائلین به وجوب مطلق، در دفاع از عرض برای صبی و زن‏

‏شرایط مربوط به دفاع از ناموس‏

‏احکام دفاع از مال‏

‏فقهای امامیه و دلایل آنها در جواز دفاع از مال‏

‏فرق دفاع از نفس و عرض با دفاع از مال‏

‏موارد وجوب دفاع از مال‏

‏1. وجوب دفاع از مال در صورت اضطرار به آن‏

‏2. وجوب دفاع از مال در صورت تحقق ضرر عظیم با از دست دادن مال‏

‏3. در صورت تعلق مال به حق غیر‏

‏دفاع از اموال عمومی‏

‏نتیجه‏

‏کتاب‌نامه‏

دفاع و عملیات استشهادی از دیدگاه امام و دیگر فقیهان

‏حسین علوی مهر‏

‏دلایل دفاع‏

‏الف. دلایل قرآنی دفاع‏

‏ب. دلایل روایی‏

‏دیدگاه فقها‏

‏ماهیت عملیات استشهادی‏

‏اهداف عملیات استشهادی‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه viii

‏1. فدا شدن در راه خدا (شهادت)‏

‏2. استقامت‏

‏3. عزت و سربلندی‏

‏ارزش و اهمیت دفاع از دیدگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏

‏تفاوت عملیات استشهادی و انتحار‏

‏1. تزاحم با وجوب حفظ مصلحت عمومی مسلمانان‏

‏2. کشته شدن انسان‌ های بی‌گناه‏

‏تفاوت عملیات استشهادی و تروریسم‏

‏کتاب‌نامه‏

گسترۀ وجوب دفاع از نگاه فقیهان شیعی

‏عبدالقادر محمدی‏

‏چکیده‏

‏فصل اول: دفاع عام مشروع‏

‏تعریف دفاع عام مشروع‏

‏آراء فقها‏

‏الف. آراء فقیهان گذشته‏

‏ب. آراء فقیهان معاصر‏

‏گسترۀ وجوب دفاع عام مشروع در اندیشۀ امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏

‏الف. دفاع سیاسی‏

‏ب. دفاع فرهنگی ـ اجتماعی‏

‏ج. دفاع اقتصادی‏

‏د. دفاع نظامی‏

‏آراء دیگر فقیهان معاصر‏

‏الف. دفاع نظامی‏

‏ب. دفاع سیاسی‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه ix

‏ج. دفاع اقتصادی‏

‏وجوب دفاع از فلسطین و دیگر مسلمانان تحت سلطۀ کفار و متجاوزان‏

‏چگونگی دفاع از کشورهای اسلامی مورد تحریم دشمنان اسلام‏

‏فصل دوم: دفاع خاص مشروع‏

‏تعریف دفاع خاص مشروع‏

‏آراء فقها‏

‏الف. آراء فقیهان گذشته‏

‏ب. آراء فقیهان معاصر‏

‏فصل سوم: وجوب تناسب عمل دفاعی‏

‏آراء فقها‏

‏نتیجه‏

‏کتاب‌نامه‏

مفهوم و مصداق تروریسم در اسناد و معاهدات بین‌ المللی و دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله

‏حمید (ناظر حسین) زکی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏نگاهی به پیشینۀ تروریسم‏

‏تعریف تروریسم‏

‏انواع تروریسم‏

‏الف. تروریسم سنتی و مدرن‏

‏ب. تروریسم فردی و غیرفردی‏

‏ج. انواع تروریسم غیرفردی‏

‏د. تروریسم داخلی و بین‌‌ المللی‏

‏هـ . تقسیم تروریسم به لحاظ تنوع هدف‏

‏مفهوم و مصداق تروریسم در نگاه سازمان‌های بین‌ المللی‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه x

‏جرم بودن اقدامات تروریستی در کنوانسیون‌های بین‌ المللی‏

‏نگاه سازمان کنفرانس اسلامی به تعریف و مصداق «تروریسم»‏

‏دشواری ارائۀ تعریف واحد و مورد وفاق‏

‏دشواری تعیین مصداق تروریسم در گذشتۀ سازمان ملل متحد‏

‏مصداق تروریسم بین‌ المللی‏

‏1. کشتار 20 ژانویۀ 1990 در آذربایجان‏

‏2. حادثۀ 11 سپتامبر 2001 نیویورک‏

‏3. عملیات تروریستی در عراق‏

‏4. کشتار و جنایات ضدبشری تروریسم بین‌ المللی در افغانستان‏

‏مفهوم و مصداق تروریسم در نگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏

‏مخالفت اسلام با تروریسم‏

‏مصادیق تروریسم از دیدگاه امام‏

‏الف. تروریسم گروهی‏

‏ب. تروریسم دولتی‏

‏آمریکا در رأس هرم تروریست‌های جهانی‏

‏نتیجه و جمع‌بندی نهایی‏

‏کتاب‌نامه‏

مفهوم تروریسم، نگرش حقوق بین‌الملل، فقها و امام خمینی رحمهُ الله

‏محمد علی ابراهیمی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏بخش اول: کلیات مفاهیم‏

‏الف. مفهوم لغوی تروریسم‏

‏ب. مفهوم اصطلاحی تروریسم‏

‏ج. مفهوم فقهی و تفسیری تروریسم‏


کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xi

‏بخش دوم: نگرش حقوق بین‌ الملل درباره تروریسم‏

‏تعریف حقوق بین‌ الملل‏

‏طبقه‌بندی و اقسام حقوق بین‌ الملل‏

‏وظایف دیوان دادگستری بین‌ المللی‏

‏اقدامات حقوق بین‌ الملل‏

‏عملیات تروریستی و اصول حقوق بشر دوستانه‏

‏1. تعریف‏

‏2. ویژگی‌های حقوقی‏

‏بخش سوم: دیدگاه فقها دربارۀ تروریسم‏

‏دیدگاه مشهور علما پیرامون قتل ناشی از ترور‏

‏بخش چهارم: دیدگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏‏ دربارۀ تروریسم‏

‏بخش پنجم: بررسی کلی پیامدهای عملیات تروریستی‏

‏اول، قربانیان اصلی عملیات تروریستی‏

‏دوم، سردمداران مبارزه با تروریسم‏

‏سوم، عملیات تروریستی بر علیه اهداف اسلامی‏

‏چهارم، حامیان اصلی تروریسم‏

‏جمع‌بندی‏

‏کتاب‌نامه‏

شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام و حقوق بین‌ الملل

‏عبدالخالق فصیحی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏گفتار اول: کلیات‏

‏مفاهیم‏

‏دفاع در اسلام‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xii

‏مبانی دفاع مشروع‏

‏مشروعیت دفاع مشروع در اسلام‏

‏گفتار دوم: دفاع مشروع در اندیشه امام‏‏ رحمهُ الله‏

‏اهمیت دفاع در اندیشۀ امام‏‏ رحمهُ الله‏

‏دفاع در برابر تجاوز در همۀ حوزه‌ها‏

‏گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع از کیان اسلام‏

‏گفتارچهارم : شرایط دفاع شخصی‏

‏1. ضرورت واکنش دفاعی‏

‏2. تناسب دفاع با تجاوز‏

‏3. فعلیت تجاوز‏

‏4. امکان تجاوز‏

‏گفتار پنجم: دفاع مشروع در حقوق بین‌ الملل‏

‏گفتار ششم: شرایط دفاع مشروع در حقوق بین‌ الملل‏

‏1. تجاوز نظامی‏

‏2. ضرورت دفاع‏

‏3. تناسب دفاع با تجاوز‏

‏4. عدم دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد‏

‏نتیجه‌گیری‏

‏کتاب‌نامه‏

دفاع مشروع در منظر امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین‌ الملل

‏سید اصغر جعفری‏

‏مقدمه‏

‏گفتار اول: دفاع مشروع در حقوق بین‌ الملل‏

‏مفهوم دفاع مشروع‏

‏دفاع مشروع در منشور ملل متحد‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xiii

‏1. تفسیر ماده پنجاه و یک منشور‏

‏2. دفاع مشروع فردی و جمعی‏

‏3. شرایط دفاع مشروع‏

‏دفاع مشروع در منابع حقوق بین‌ الملل‏

‏1. قرارداد یا معاهدات بین‌ المللی‏

‏2. عرف بین‌ المللی‏

‏3. اصول کلی حقوقی‏

‏4. رویۀ قضایی بین‌ المللی و دکترین‏

‏گفتار دوم: دفاع مشروع در منظر حضرت امام‏‏ رحمهُ الله‏

‏جهاد و دفاع در اسلام‏

‏حضرت امام رحمهُ الله و دفاع مشروع‏

‏1. ‏‏مفهوم دفاع مشروع‏

‏2. دفاع مشروع از منظر فقهی‏

‏3. شرایط دفاع مشروع‏

‏4. اهداف دفاع مشروع‏

‏نتیجه‌گیری‏

‏کتاب‌نامه‏

دفاع مشروع در فقه و حقوق بین‌الملل (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله)

‏یعقوبعلی برجی‏

‏دفاع مشروع در فقه اهل بیت‏‏ علیهم السلام‏

‏الف) دفاع سازمان‌یافته (جهاد دفاعی)‏

‏ب) دفاع از جان و ناموس و اموال‏

‏دلایل دفاع مشروع در فقه شیعه‏

‏1. قرآن‏

‏2. سنّت (روایات)‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xiv

‏3. عقل و فطرت‏

‏گستره و قلمرو دفاع مشروع‏

‏1. دفاع سازمان یافته از دولت و سرزمین خودی‏

‏2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی‏

‏3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)‏

‏4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی‏

‏5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار‏

‏دفاع از نفس، عرض و مال‏

‏دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض‏

‏دلایل دفاع از مال‏

‏شرایط دفاع مشروع‏

‏1. تجاوز‏

‏2. ضروری بودن دفاع‏

‏3. تناسب دفاع و تجاوز‏

‏تأثیر دفاع مشروع بر مسئولیت کیفری مدافع‏

‏کتاب نامه‏

دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین‌ الملل

‏سید جواد میرخلیلی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏مفهوم‌شناسی دفاع مشروع‏

‏دفاع مشروع از دیدگاه حقوق بین‌ الملل‏

‏منشور ملل متحد‏

‏حقوق بین‌ المللی عرفی‏

‏اصول کلی حقوقی‏


کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xv

‏رویه قضایی بین‌ المللی‏

‏قطع‌نامه‌های سازمان‌های بین‌ المللی‏

‏شرایط دفاع مشروط‏

‏موارد دفاع مشروع‏

‏دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی‏

‏موارد جهاد تدافعی در اسلام‏

‏جمع‌بندی‏

‏کتاب‌نامه‏

مبنای دفاع مشروع با محوریت نظر حضرت امام خمینی رحمهُ الله

‏قنبر جاوید‏

‏چکیده‏

‏پیش‌گفتار‏

‏بخش نخست: کلیات‏

‏فصل اول: مفاهیم‏

‏نکات‏

‏فصل دوم: منابع‏

‏الف) فطری و غریزی بودن دفاع مشروع‏

‏ب) ‏‏دفاع مشروع امر عقلی‏

‏ج) دفاع مشروع امر اجتماعی‏

‏د‏‏) ‏‏دفاع مشروع از منظر قرآن‏

‏هـ ) دفاع از منظر روایات‏

‏و) دفاع از منظر حقوق بین‌ الملل‏

‏ز) دفاع مشروع در پیمان‌های دفاعی‏

‏ط) دفاع مشروع در رویۀ قضایی دادگاه نورنبرگ‏

‏ی) دفاع مشروع در رویه قضایی دادگاه توکیو‏


کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xvi

‏بخش دوم: مبنای دفاع مشروع‏

‏فصل اول: ‏‏مبنای دفاع مشروع در قوانین داخلی کشورها‏

‏قانون اساسی ایران‏

‏قانون اساسی افغانستان‏

‏مبنای دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی‏

‏قانون جزای افغانستان‏

‏جهات تفاوت بین قانون جزای ایران و افغانستان‏

‏مبنای دفاع مشروع در قوانین قدیم‏

‏دفاع مشروع در قوانین جدید‏

‏فصل دوم: مبنای دفاع مشروع، در نزد حقوق‌دانان‏

‏الف‏‏) ‏‏دفاع مشروع، حقوق طبیعی‏

‏ب‏‏) ‏‏دفاع مشروع، قرارداد اجتماعی‏

‏ج‏‏) ‏‏دفاع مشروع اجرای حق‏

‏د‏‏) ‏‏دفاع مشروع نتیجۀ اجبار معنوی‏

‏هـ) تعارض دو حق و تقدّم اهمّ‏

‏و‏‏) ‏‏رعایت مصلحت اجتماعی‏

‏ز) دفاع امر عقلی‏

‏فصل سوم: مبنای دفاع مشروع از دیدگاه دیگر فقها با محوریت نظر امام رحمهُ الله‏

‏مبانی دفاع در مذاهب دیگر‏

‏نتیجه‏

‏تفاوت بین نظر امام و دیگر فقها‏

‏کتاب‌نامه‏

مبنای مشروعیّت دفاع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین‌الملل

‏دکتر محمد اخوان‏

‏چکیده‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xvii

‏مقدمه‏

‏مبانی قرآنی و حدیثی دفاع‏

‏الف. انواع دفاع در اسلام‏

‏ب. فلسفه قصاص در اسلام‏

‏ج. ساز و کارهای تجاوزگری‏

‏گونه‌های رفتاری سلطه‌جویان‏

‏مروری بر دیدگاه‌های دفاعی امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏

‏دفاع در حقوق بین‌ الملل‏

‏جمع‌بندی‏

‏کتاب‌نامه‏

شرایط دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی رحمهُ الله و حقوق بین‌ الملل

‏اکرم استیری‏

‏چکیده‏

‏دفاع مشروع‏

‏1. تعریف‏

‏2. اهمیت دفاع مشروع‏

‏3. محدودیت دفاع مشروع‏

‏4. موجودیت عرفی دفاع مشروع‏

‏تعریف تجاوز و اهمیت آن‏

‏دیدگاه امام خمینی‏‏ رحمهُ الله‏‏ دربارۀ شرایط دفاع مشروع‏

‏1. اقسام جهاد در اسلام‏

‏2. جهاد دفاعی در قرآن‏

‏دیدگاه حقوق بین الملل دربارۀ شرایط دفاع مشروع‏

‏1. تعریف حقوق بین‌ الملل و ویژگی آن‏

‏2. منشور ملل متحد‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xviii

‏3. دفاع مشروع و تصویب مادۀ پنجاه و یک منشور ملل متحد‏

‏4. شرایط دفاع مشروع‏

‏نتیجه‌گیری‏

‏کتاب‌نامه‏

ترورهای اوایل پیروزی انقلاب اسلامی 

‏قدرت‌الله عفتی‏

‏مقدمه‏

‏تعریف ترور‏

‏ترور در ایران‏

‏ترورهای اوایل پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مراحل ترورهای اوایل انقلاب‏

‏مرحلۀ اول ترورهای اوایل انقلاب‏

‏مرحلۀ دوم ترورهای اوایل انقلاب‏

‏مرحلۀ سوم ترورهای اوایل انقلاب‏

‏نتیجه‏

‏کتاب‌نامه‏

منافقین و ترورهای اوایل انقلاب

‏مرضیه رمضانی‏

‏چکیده‏

‏مقدمه‏

‏زمینه‌های سیاسی ـ اجتماعی تشکیل سازمان مجاهدین خلق‏

‏مواضع سیاسی و ایدئولوژی جدید‏

‏وضعیت سازمان از پیروزی انقلاب تا خروج از کشور‏

‏خط نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی‏

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xix

‏ملاقات اعضای سازمان با امام خمینی بعد از انقلاب‏

‏در تدارک شورش‏

‏غائلۀ چهارده اسفند‏

‏«فاز نظامی» اعلان رسمی خشونت و ترور‏

‏فاجعۀ هفتم تیر‏

‏شهادت رجایی و باهنر‏

‏تظاهرات شورشی و مسلحانه‏

‏خط ترور سرانگشتان رژیم‏

‏فروپاشی تشکیلات ترور و خروج از کشور‏

‏نتیجه‌گیری‏

‏کتاب‌نامه‏

‎ ‎

کتابهمایش دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه xx