فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

‏ ‏

‏ ‏

فهرست منابع

‏ ‏

‏ ‏

الف) کتاب

‏آموزگار، جهانگیر؛ ‏‏فراز و فرود دودمان پهلوی‏‏، ترجمه اردشیر لطفیان، تهران: مرکز ترجمه و‏‎ ‎‏نشر کتاب، چ دوم، 1376.‏

‏ازغندی، علیرضا؛ ‏‏روابط خارجی ایران؛ دولت دست نشانده: 1357ـ1320‏‏، تهران: نشر‏‎ ‎‏قومس، 1376.‏

‏اسناد انقلاب اسلامی‏‏، ج 1، چ دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374.‏

‏امینی، داود؛ ‏‏جمعیت فداییان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران‏‏، تهران: مرکز‏‎ ‎‏اسناد انقلاب اسلامی، 1381.‏

‏بازرگان، مهدی؛ ‏‏انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، نهضت آزادی ایران‏‏، چ پنجم، 1363.‏

‏برژینیسکی، زبیگنیو؛ ‏‏اسرار سقوط شاه‏‏، ترجمه حمید احمدی، تهران: جامی، 1362.‏

‏بیل، جیمز؛ ‏‏عقاب و شیر‏‏، ج 1، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشر کوبه، 1371.‏

‏پا به پای آفتاب، گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی‏‏، ج 1 و 2، به کوشش امیررضا ستوده،‏‎ ‎‏تهران: نشر پنجره، 1373.‏

‏تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران‏‏، به کوشش عمادالدین باقی، تهران: نشر تفکر،‏‎ ‎‏1373.‏

‏تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1357ـ1320‏‏ (مجموعه مقالات)، به کوشش مجتبی‏‎ ‎‏مقصودی، تهران: روزنه، 1380.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 189

‏جعفری ولدانی، اصغر؛ ‏‏بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق‏‏، تهران: چ دوم، دفتر‏‎ ‎‏مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370.‏

‏حسینیان، روح الله ؛ ‏‏ستاره صبح انقلاب‏‏، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.‏

‏چمران، مصطفی؛ ‏‏لبنان‏‏، چ سوم، تهران: بنیاد شهید چمران، 1376.‏

‏خاطرات آیت الله پسندیده‏‏؛ به کوشش محمدجواد مرادی نیا، چ سوم، تهران: سوره مهر،‏‎ ‎‏1381.‏

‏خاطرات آیت الله مسعودی خمینی‏‏؛ به کوشش جواد امامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، 1381. ‏

‏خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی‏‏؛ به کوشش محمدرضا احمدی، تهران: مرکز اسناد‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، 1381.‏

‏خاطرات و مبارزات شهید محلاتی‏‏، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376.‏

‏دولتهای ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی‏‏؛ به کوشش علیرضا اسماعیلی‏‎ ‎‏و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.‏

‏راز توفان‏‏ (یادنامه آیت الله سید مصطفی خمینی)، تهران: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، ویژه‏‎ ‎‏نامه فصلنامه یاد، 1376.‏

‏رجبی، محمدحسن؛ ‏‏زندگینامه سیاسی امام خمینی‏‏، ج 1، چ دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، 1378.‏

‏روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک‏‏، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت‏‎ ‎‏اطلاعات، 1380.‏

‏روبین، باری؛ ‏‏جنگ قدرتها در ایران‏‏، ترجمه محمود مشرقی، تهران: آشتیانی، 1363.‏

‏روحانی، حمید؛ ‏‏نهضت امام خمینی‏‏، ج 1، چ 15، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،‏‎ ‎‏1381.‏

‏روحانی، حمید؛ ‏‏نهضت امام خمینی‏‏، 3 جلد، چ دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‏‎ ‎‏1374.‏

‏روح بخش، رحیم؛ ‏‏نقش بازار در قیام پانزده خرداد‏‏، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 190

‏1381.‏

‏زیباکلام، صادق؛ ‏‏مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران‏‏، تهران: روزنه، 1372.‏

‏ساواک و روحانیت‏‏، ج 1، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1371.‏

‏سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک‏‏، ج 1 و 3، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی‏‎ ‎‏وزارت اطلاعات، 1378.‏

‏سرمنزل انسانیت، تفسیر اخلاقی سوره حمد‏‏، به کوشش محمد تحریرچی، بی جا، بی نا، 1362.‏

‏سولیوان، ویلیام و پارسونز، آنتونی؛ ‏‏خاطرات دو سفیر‏‏، ترجمه محمود طلوعی، چ سوم،‏‎ ‎‏تهران: نشر علم، 1357.‏

‏شهیدی دیگر از روحانیت‏‏، نجف: انتشارات روحانیون مبارز ایرانی خارج از کشور، بی تا.‏

‏خمینی، روح الله ؛ صحیفه امام، ج 1 و 3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی(س)، 1378.‏

‏علم، امیراسدالله ؛ ‏‏گفتگوهای من با شاه‏‏ (خاطرات محرمانه اسدالله علم)، ج 2، چ دوم، به‏‎ ‎‏کوشش و ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، 1373.‏

‏فارسی، جلال الدین؛ ‏‏زوایای تاریک‏‏، به کوشش دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تهران:‏‎ ‎‏حدیث، 1373.‏

‏فردوست، حسین؛ ‏‏ظهور و سقوط سلطنت پهلوی‏‏، ج 1، چ سوم، تهران: اطلاعات، 1370.‏

‏فردوسی پور، اسماعیل؛ ‏‏همگام با خورشید، از ایران تا ایران‏‏، فردوس: مجتمع فرهنگی‏‎ ‎‏اجتماعی امام خمینی(س) فردوس، 1372.‏

‏قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک‏‏، ج 2 (فیضیه)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی‏‎ ‎‏وزارت اطلاعات، 1378.‏

‏مازندی، یوسف؛ ‏‏ایران ابر قدرت قرن؟‏‏، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر‏‎ ‎‏البرز، چ دوم، 1373.‏

‏محتشمی پور، علی اکبر؛ ‏‏خاطرات سیدعلی اکبر محتشمی‏‏، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات‏‎ ‎‏اسلامی، 1376.‏

‏مرادی نیا، محمدجواد؛ ‏‏خمین در گذر تاریخ‏‏، قم: نورالسجاد، 1380.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 191

‏مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو، پرونده امام خمینی‏‏، شماره بازیابی 272، 824، 869، 1107‏‎ ‎‏و 1108؛ مصاحبه با سیدمحمود دعایی، شماره های بازیابی 11493 و 11547،‏‎ ‎‏پرونده آیت الله سید مصطفی خمینی‏‏، شماره بازیابی 391 الی 394.‏

‏نجاتی، غلامرضا؛ ‏‏تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران‏‏، ج 2، تهران: مؤسسه خدمات‏‎ ‎‏فرهنگی رسا، 1371.‏

‏هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ ‏‏سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی‏‏، تهران: نشر البرز،‏‎ ‎‏1373.‏

‏یادها و یادمانها از آیت الله سید مصطفی خمینی‏‏، 2 جلد، به کوشش کمیته علمی کنگره شهید‏‎ ‎‏آیت الله مصطفی خمینی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1376.‏

‏ ‏

ب) مقالات

‏«‏‏آثار علامه شهید حاج سید مصطفی خمینی‏‏»، حضور؛ ش 21 (پاییز 1376).‏

‏«‏‏آشنایی با مهاجر شهید سید مصطفی خمینی‏‏»، یاد؛ سال سوم، ش 12، (پائیز 1376).‏

‏«‏‏از چشم مادر‏‏» (مصاحبه با خدیجه ثقفی)؛ ویژه نامه روزنامه همشهری، 1 آبان 1376. ‏

‏«‏‏اسوه جهاد و اجتهاد‏‏»؛ پیام انقلاب، سال سوم، ش 70 (8 آبان 1361).‏

‏باقی، عمادالدین، «‏‏مروری بر زندگینامه آیت الله شهید حاج سید مصطفی خمینی‏‏»؛ ویژه نامه‏‎ ‎‏روزنامه اطلاعات (1 آبان 1376).‏

‏بروجردی، محمود، «‏‏حاج آقا مصطفی، لحظه ای امام را تنها نگذاشت‏‏» (خاطرات)؛ ندا، سال‏‎ ‎‏هفتم، ش 22 (پاییز 1376).‏

‏تشیع، محمدحسن؛ ‏‏چهره سیاسی شهید آیت الله سید مصطفی خمینی‏‏، مجموعه مقالات کنگره‏‎ ‎‏شهید آیت الله مصطفی خمینی، به کوشش کمیته علمی کنگره، تهران: نشر شاهد،‏‎ ‎‏1377.‏

‏جلالی، غلامرضا، «‏‏علامه شهید، حاج آقامصطفی خمینی در تفسیر سوره حمد‏‏»؛ حوزه، سال‏‎ ‎‏چهاردهم، ش 34 (مرداد، شهریور، مهر و آبان 1376).‏

‏«‏‏چند نامه و پیام‏‏»؛ حضور، ش 21 (پاییز 1376).‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 192

‏رازی زاده، محمدعلی؛ ‏‏اجمالی از حیات علمی شهید‏‏، مجموعه مقالات کنگره شهید آیت الله ‏‎ ‎‏مصطفی خمینی، به کوشش کمیته علمی کنگره، تهران: نشر شاهد، 1377.‏

‏روحانی، حمید، «‏‏شهید هجرت و جهاد آیت الله حاج سید مصطفی خمینی‏‏»؛ پیام انقلاب، سال‏‎ ‎‏اول، ش 18 (30 مهر 1359).‏

‏«‏‏شهید ثانی از تبار امام خمینی‏‏»؛ فصلنامه 15 خرداد، ش 4 (مهر و آبان 1370).‏

‏عاشوری لنگرودی، حسن؛ ‏‏نگاهی به زندگی سیاسی شهید آیت الله سید مصطفی خمینی و نقش او‏‎ ‎‏در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏‏؛ مجموعه مقالات کنگره شهید آیت الله مصطفی‏‎ ‎‏خمینی، به کوشش کمیته علمی کنگره، تهران: نشر شاهد، 1377.‏

‏قزوینی، حمید، «‏‏آثار و بازتابهای شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی‏‏»؛ حضور، ش 21 (پاییز‏‎ ‎‏1376).‏

‏کرمانی، مجدالاسلام، «‏‏روح تدیّن و جوهر تمدن‏‏»؛ روزنامه ادب، ش 146 (10 ربیع الاول‏‎ ‎‏1323 ق).‏

‏محتشمی پور، علی اکبر، «‏‏خاطرات حجت الاسلام والمسلمین محتشمی ‏‏[‏‏پور‏‏]‏‏ از زندگی و مهاجرت‏‎ ‎‏مرحوم حاج آقا مصطفی‏‏»؛ ندا، سال هفتم، ش 22 (پاییز 1376).‏

‏«‏‏مصاحبه با آیت الله محمد فاضل موحدی لنکرانی‏‏»؛ پیام انقلاب، ش 96، (7 آبان 1362).‏

‏«‏‏مصاحبه با سید احمد خمینی‏‏»؛ پیام انقلاب، ش 70، (8 آبان 1361).‏

‏«‏‏مصاحبه با حمید روحانی‏‏»؛ پیام انقلاب، ش 18 (30 مهر 1359).‏

‏«‏‏مصاحبه با محمود دعایی‏‏»؛ پیام انقلاب، ش 18 (30 مهر 1359).‏

‏«‏‏مصاحبه محمدرضا پهلوی با ادوارد سابلیه‏‏»؛ روزنامه کیهان، 30 خرداد 1356.‏

‏ملایی توانی، علی رضا؛ ‏‏نهضت امام خمینی: از لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تا تبعید امام به‏‎ ‎‏ترکیه‏‏؛ تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1357ـ1320 (مجموعه مقالات)، به کوشش‏‎ ‎‏مجتبی مقصودی، تهران: روزنه، 1380.‏

‏میری، عباس؛ ‏‏نگاهی به حیات علمی و آثار قلمی شهید ‏‏[‏‏آیت الله مصطفی خمینی‏‏]؛ مجموعه‏‎ ‎‏مقالات کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی، به کوشش کمیته علمی کنگره، تهران:‏‎ ‎‏نشر شاهد، 1377.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 193

‏ــــــــــ ؛ «‏‏نگاهی به زندگی علمی و آثار شهید آقامصطفی خمینی‏‏»؛ حوزه، سال چهاردهم،‏‎ ‎‏ش 34، (مرداد، شهریور، مهر و آبان 1376).‏

‏«‏‏نگرشی اجمالی بر زندگی امام خمینی‏‏»؛ پیام انقلاب، ش 81 (13 فروردین 1362).‏

‏«‏‏نور دیدۀ امام‏‏» (خاطرات سیدعلی اکبر محتشمی پور)؛ حضور، ش 21 (پاییز 1376). ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 194