فرهنگ عاشورا و تحریفها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نقی زاده، حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا و تحریفها

‏ ‏

فرهنگ عاشورا و تحریفها

‏ ‏

‏حجة الاسلام و المسلمین حسن نقی زاده‏

‏ ‏

‏در میان حوادث تلخ و شیرین روزگار و در حافظه تاریخ، خاطرات به یاد ماندنی بسیاری وجود دارد که یادمان آنها برای همه نسلها و عصرها در آموز و عبرت آمیزند، کوله باری از تجربه را با خود همراه دارند و آیینه ای پیش روی می نهند و زشتیها و زیباییها را بر همگان آشکار می سازند.‏

‏در این میان اولویت از آن آن دسته ا زخاطراتی است که در سرنوشت جوامع نقشی سازنده تر دارند و حرکت خیزترند، ارزشها را متبلور می سازند و تعیین کننده استراتژی حرکت جامعه به حساب می آیند.‏

‏واقعه عاشورا بحق از همین زمره محسوب می گردد واقعه ای که نه فقط یک مقطع تاریخی صرف، که یک مکتب و یک فرهنگ است، زیربنایی دارد و روبنایی و به زبانی دیگر، عاشورا چونان یک کتاب است. کتابی که مانند علوم جاودانه الهی محکماتی دارد و متشابهاتی، ظهری دارد و بطنی، تفسیری و تأویلی، هم هدایت می کند وهم گمراه می سازد، بستگی دارد که با آن چگونه معامله نمایند و شگفتا که این مجموعه نیز همچون بسیاری از آیات روشنگر الهی از فرونشستن گرد و غبارهایی که از فضای اندیشه وعمل نابخردانه جاهلان یا تند بادهای سیاه غرض ورزی بیماردلان، منشأ گرفته، مصون نماند و به مصداق کوشیدند تا مگر واقعیتهای صحنه های حماسه آفرین سیمای نورانی پیشوای آزاد مردان را واژگونه جلوه دهند ودریغ ودرد که دراین راه به موفقیتهایی نیز دست یافتند.‏

‏این نوشتار مروری بر همین موضوع دارد تا حداقل حساسیت بیشتری را برانگیزد و اگر بتواند از طریق ملاکهایی که بهره گیری از آن ممکن است و گامی در مسیر تحریف زدایی بردارد، که اگر جنبه تذکار و تکرار هم به خود گیرد، باز در جای خود بی تأثیر نخواهد بود.‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 182

‏محورهایی که قابل تعقیب، تدقیق و بررسی می باشند، عبارتند از : ‏

‏1-‏ ‏نگاهی به مفهوم تحریف و اقسام آن.‏

‏2-‏ ‏عواملی که ممکن است در تحریف مؤثر باشد و جستجوی این عوامل در تاریخ عاشورا.‏

‏3-‏ ‏آثار و پیامدهای سوء ناشی از تحریف و ضرورت مقابله با آن.‏

‏4-‏ ‏ملاکها معیارهایی که در بازشناسی سک حقیقت و در مقام تحریف زدایی قابل بهره گیری اند.‏

‏5-‏ ‏انواع تحریفها، ابعاد و دامنه آنها در واقعه عاشورا.‏

‏6-‏ ‏ پیشنهاد هایی درباب مقابله با جریان تحریف.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 183