عاشورا زمینه انقلاب ایران؛ پیامدهای داخلی و خارجی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسین، سید انور

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

عاشورا زمینه انقلاب ایران؛ پیامدهای داخلی و خارجی انقلاب

عاشورا زمینه انقلاب ایران؛ پیامدهای داخلی و خارجی انقلاب

‏ ‏

‏دکتر سید انور حسین‏

‏ ‏

‏انقلاب سال79-1978(1357) که حکومت ایران را از بدترین شکل سلطنتی به حکومت اسلامی تغییر داد اهمیتی دوگانه داشت. این انقلاب ازنظر داخلی مبشر پیروزی بی سابقه قدرت مردم بود که بربنیان عقیدتی بسیار محکم قدرت عاشورا تکیه داشت، واز نظر خارجی، دولت جدید بابنیان ایدئولوژیکی وساختار جدیدبعنوان یک مبارزه جو در برابر نظام موجود جهان ظاهرشد، نظامی که براساس یک رابطه وکیل وموکل بین غرب و جهان سوم استوار است. درحقیقت، ظهورایران اسلامی باتمام فرعیات آن نشانۀ اعتراضی تند ازجانب یک کشور مسلمان جهان سوم به سلطۀ غرب بود؛ واهمیت اصلی انقلاب هم درهمین نکته نهضت است.‏

‏مقاله روی این نکته بحث می کند که یک بنیۀ ایدئولوژیکی که براساس قدرت عاشورا استوار بود نه تنهادرسرنگونی نظام شاهنشاهی وسیله ساز شد بلکه درمقابل نظام جهانی سلطه یافته ازجانب ابرقدرتها نیز به طراحی یک نظام سیاسی (جدید) اقدام کرد. این مطلب دریک بحث سه قسمتی شرح داده شده است. درقسمت اول بنیۀ ایدئولوژیکی وارتباط ساختاری آن با انقلاب ایران مورد بحث قرار می گیرد. قسمت دوم این نکته رامحور بحث قرار می دهد که چگونه قدرت عاشورا درعملی شدهن انقلاب از طریق شهادت تعداد بی شماری ازایرانیان به واقعیت پیوست، درقسمت سوم انقلاب (اسلامی) درمقابل نظام جهانی مورد بحث قرار می گیرد، ودرقسمت آخر دریک نتیجه گیری نظرات مختلف جمع بندی می شود.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 57