بازتاب قیام مردمی پانزده خرداد 42 در ادبیات معاصر از 42 تا 57
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انزابی، احمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

بازتاب قیام مردمی پانزده خرداد 42 در ادبیات معاصر از 42 تا 57

بازتاب قیام مردمی پانزده خرداد 42 در ادبیات معاصر از 42 تا 57

 دکتر احمد حسین انزابی

‏نگارنده در این مقاله ضمن بررسی قیام پانزده خرداد 42، حیات و بنیان‏‎ ‎‏دوبارۀ فرهنگ کشور را متأثر از فرهنگ اصیل و پویای اسلامی دانسته و‏‎ ‎‏بازتاب آن قیام مردمی را در مجموعه های ادبی و فرهنگی بررسی کرده است.‏‎ ‎‏بخشهای منتخب از مقالۀ وی گویای این مطلب است: ‏

‏ویژگیهای شعر مسئول و متعهد را، خدامحوری، آموزندگی،‏‎ ‎‏حقیقت جویی، عبرت انگیزی از ارزشهای منبعث از جهان بینی توحیدی‏‎ ‎‏می دانیم.‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 52

‏قم و شهرها به پا می خیزند، و امام(ره) که رسالت تاریخی خود را در به‏‎ ‎‏وجود آوردن نهضتی اسلامی احراز کرده است، آتش انقلاب اسلامی را برای‏‎ ‎‏همیشه شعله ور می سازد.‏

‏روزنامه ها از «تفکیکِ دین از سیاست» سخن می گویند و می نویسند که‏‎ ‎‏پیشوای اسلامی حق ندارد در سیاست دخالت کند؛ یعنی حق ندارد با‏‎ ‎‏سیاستِ باطل مبارزه کند و خیانتِ شاه را به دهقان ایرانی بازگو نماید و بند‏‎ ‎‏و بستِ خائنانۀ او با اسرائیل و امریکا و احیای کاپیتولاسیون را در ایران،‏‎ ‎‏افشا سازد...‏

‏سمیح القاسم شاعر مبارز فلسطینی در سخنی- که افق عرفانی و دید‏‎ ‎‏عاشقانۀ وی را نشان می دهد - می گوید: ما یک سرچشمۀ فرهنگی داریم که‏‎ ‎‏میراث ما محسوب می شود و برای شخص من قرآن کریم پیشاپیش همه قرار‏‎ ‎‏دارد.‏

‏او می گوید: من یک شاعر سیاسی شده هستم، در همه جا، در‏‎ ‎‏تظاهرات، در اعلامیّه ها، در قطعنامه ها من شعرم را همراهی می کنم و شعرم‏‎ ‎‏نیز در بعد عملی همراه من است.‏

‏امام(س)، پانزده خرداد را نقطۀ عطفی در تاریخ کشور ما قلمداد‏‎ ‎‏فرمودند: زیرا که پانزده خرداد تثبیت مبارزۀ ملتی بود که دشمن خود را دقیقاً‏‎ ‎‏شناخته بود و آنکه بر اریکۀ قدرت، تکیه داشت؛ یعنی شاه را عامل همۀ‏‎ ‎‏گرفتاریها می دانست؛ زیرا که فاجعۀ کشتار و ستم آن روز بر مظلومان از‏‎ ‎‏وابستگی شاه به امریکا و پیمانی که بسته بود نشان داشت.‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 53