حَبوه (اموال مخصوص به پسر بزرگ ‌تر از ارث پدر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حَبوه (اموال مخصوص به پسر بزرگ ‌تر از ارث پدر)

مسأله 1 ـ ‏حبوه به بزرگ ترین پسرها اختصاص دارد، به این صورت که پسری از او‏‎ ‎‏بزرگ تر نباشد. و اگر پسر بزرگ تر متعدد باشد، به این که دو پسر در یک سن باشند و‏‎ ‎‏پسری از آن ها بزرگ تر نباشد حبوه بین آن دو به طور مساوی تقسیم می شود. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر بیشتر از دو نفر باشند. و اگر پسر یکی باشد (و پسر دیگری با او نباشد) حبوه مال‏‎ ‎‏او است. و همچنین است اگر با او دختری باشد؛ اگرچه از او بزرگ تر باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏در لباس ها بین این که پوشیده شده باشد یا جهت پوشیدن خیاطی شده باشد؛‏‎ ‎‏اگرچه آن را نپوشیده باشد و بین این که یکی باشد یا متعدد فرقی نیست، چنان که در یکی‏‎ ‎‏بودن و متعدد بودن مصحف و انگشتر و شمشیر اگر مستعمل باشد یا جهت استفاده آماده‏‎ ‎‏شده باشد فرقی نیست.‏

مسأله 3 ـ ‏اسلحه ـ به جز شمشیر ـ و رحل و راحله بنابر اقوی از حبوه نمی باشد؛ و‏‎ ‎‏احتیاط در آن ها به مصالحه نمودن، جداً مطلوب است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر حبوه یا قسمتی از آن در ترکه نباشد قیمت آن داده نمی شود.‏

مسأله 5 ـ ‏معتبر نیست که حبوه قسمتی از ترکه باشد، پس اگر ترکۀ او منحصر به حبوه‏‎ ‎‏باشد بنابر اقوی به فرزند بزرگ تر داده می شود و احتیاط خوب است.‏

مسأله 6 ـ ‏بلوغ پسر (بزرگ تر) معتبر نیست و (همچنین) بنابر اقوی به طور زنده به دنیا‏‎ ‎‏آمدن بچه در وقت مردن پدر اعتبار ندارد؛ پس حبوه برای او کنار گذاشته می شود‏‎ ‎‏همان طور که سهم او از ارث کنار گذاشته می شود. بنا بر این، اگر بعد از مردن پدر، به طور‏‎ ‎‏زنده به دنیا آمد حبوه به او داده می شود. و اگر حمل، دختر باشد و یا این که پسر باشد ولی‏‎ ‎‏قبل از به دنیا آمدن بمیرد ظاهر آن است که حبوه مال بزرگ ترین فرزند پسر موجود است‏‎ ‎‏(که بعد از این حمل به دنیا می آید).‏

مسأله 7 ـ ‏بنابر اقوی، عاقل و رشید بودن پسر (بزرگ تر)، شرط نیست. و در اشتراط‏‎ ‎‏این که او مخالف و از بقیۀ فرقه های مسلمین نباشد، تأمل است؛ اگرچه در صورت عدم‏‎ ‎‏اعتقاد به حبوه بعید نیست که ملزم به اعتقاد خودش شود.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 408

مسأله 8 ـ ‏تجهیز میت و دیون او بر حبوه در صورتی که تزاحم نمایند ـ به این که فقط‏‎ ‎‏حبوه داشته باشد یا ترکۀ غیر حبوه از هزینۀ تجهیز و دیونش کم بیاید ـ مقدم است. و اگر‏‎ ‎‏تزاحم نداشته باشند، به این که ترکۀ غیر حبوه اش کافی باشد، برای فرزند بزرگ تر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) این است که برای تجهیز و دیون میت به نسبت چیزی از حبوه، بدهد.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر به عین چیزی از ترکه وصیت کند، پس اگر آنچه را که وصیت کرده حبوه‏‎ ‎‏باشد، وصیت نافذ می باشد، مگر این که زیاده بر ثلث باشد، که به اجازۀ فرزند بزرگ تر، نیاز‏‎ ‎‏است و برای او، در مقابل حبوه، چیزی از ترکه نمی باشد. و اگر به طور مطلق یا به حبوه و‏‎ ‎‏به غیر آن وصیت نماید، پس اگر وصیتش زیاده بر ثلث نباشد، نافذ است که در صورتی که‏‎ ‎‏به طور مطلق وصیت کرده باشد از تمام ترکه حتی حبوه، حساب می شود و در صورت‏‎ ‎‏دوم از حبوه و غیر آن طبق وصیت، حساب می شود. و اگر بر ثلث زیادتر باشد در حبوه به‏‎ ‎‏اذن صاحبش و در غیر حبوه به اذن همه ورثه نیاز است و اگر به مقدار معلومی مانند هزار‏‎ ‎‏یا کسر مشاعی وصیت کند نیز چنین است.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 409