کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جعفری، علی اکبر

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کرامت انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای علی اکبر جعفری[1]

‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملت ایران و نتیجه سالها مبارزه از سربداران گرفته تا قیام 15 خرداد و بعد گروهها و شخصیتها و روشنفکران متعهد بوده و به عقیده بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران «بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی» است. از آنجا که انقلاب اسلامی با شکست و سرنگونی رژیم شاه که مبتنی بر دیکتاتوری، فساد و اختناق بود، پدید آمد، بدیهی است که انتظار همه این بوده و هست که جایگاه، حقوق، شئون و کرامت انسانها در آن به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی دقیق این موضوع ابتدا زمینه پیدایش و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته، سپس کرامت انسانها از نظر مبانی اعتقادی و فکری به ویژه در قرآن کریم که اصول قانون اساسی از آن الهام گرفته و نیز با توجه به آرای رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام تحلیل شده است و سپس در دو بخش کرامت انسانها در بعد فردی و در بعد اجتماعی در قانون اساسی، به تفصیل به اصول قانون اساسی پرداخته شده است، از جمله حقوق و کرامت اقلیتها و سایر ملل. ‏

‏در بخش پایانی نیز بازتاب عملکرد چندین ساله قانون اساسی در جامعه مطرح شده و از اجرای آن و چگونگی اجرایی شدن اصول قانون اساسی و نیز مواردی که اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و یا مورد نقض قرار گرفته، سخن به میان آمده است. ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 165

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.