شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره)، و کرامت انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اخوان کاظمی، بهرام

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره)، و کرامت انسانی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره)، و کرامت انسانی

دکتر بهرام اخوان کاظمی[1]

‏امام خمینی(ره) به عنوان انسانی کامل و الهی و در مقام مرجعی فرهیخته، مهذب و بالنده در دامن تعالیم متعالی اسلامی و شیعی، در طول حیات و دوران رهبری خویش به موضوع با اهمیت کرامتهای انسانی و حقوق عمومی بشری توجه ویژه و زاید الوصفی داشته است و اساساً یکی از دلایل نفوذ شگرف رهبری ایشان، بدین خاطر بوده است‏‏.‏

‏این نوشتار، مدعی است که میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره) با کرامات انسانی و رعایت آن، مطابقت و تعامل کامل وجود داشته است و امام(ره) به عنوان مصداق انسان کامل ـ و نه رهبری کاریزماتیک ـ به منتهای حد، مُراعی این کرامتها بوده اند.‏

‏همچنین در جهت پاسخ بهتر به سؤال های تحقیق و اثبات مدعای پیش گفته، تلاش گردیده تا الگوی نظریه رهبری کاریزمایی ماکس وبر با شیوه رهبری امام(ره) مقایسه شود و با توجه به جوانب متنافر این الگوی کاریزمایی با کرامت انسانی، و اثبات عدم مقارنه این الگو با طرز رهبری امام(ره)، کرامت خواهی و کرامت محوری شخصیت و رهبری ایشان بیش از پیش اثبات گردد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 58

  • ٭. دکترای علوم سیاسی ـ استاد دانشگاه شیراز.