مقایسه کرامت در اسلام و حقوق بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی­ راد، مرتضی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مقایسه کرامت در اسلام و حقوق بشر

مقایسه کرامت در اسلام و حقوق بشر

جناب آقای مرتضی یوسفی راد[1]

‏میان اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اینکه انسان در میان موجودات از یک شرافت و حیثیت خاصی برخوردار است، درک مشترک وجود دارد. این حیثیت آن را از دیگر موجودات برتری می بخشد. اگر چه به اعتبار چیستی، ماهیت و جایگاه وجودی انسان و به اعتبار منشأ کرامت و وجوه دیگر، این درک متفاوت می شود. پرسشی که در اینجا می توان مطرح نمود آن است که میان حیثیت و کرامتی که اسلام برای انسان منظور نموده و آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته، چه اشتراک و تمایزاتی وجود دارد؟ ‏

‏آنچه نویسنده در این مقاله دنبال می کند عبارت است از این که اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصلِ این که انسان از کرامت ذاتی برخوردار است، اتفاق نظر دارند؛ اما در این که منشأ چنین کرامتی چیست و آیا انسان در اسلام تنها از کرامت ذاتی برخوردار است یا فراتر از آن، از کرامت ویژه نیز برخوردار است و اینکه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر چه هدفی را از کرامت انسان منظور دارند و درچه مواردی متفاوت می شوند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 43

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.