بررسی عاشورای سیاسی در تفکر امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجبی، فاطمه

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

بررسی عاشورای سیاسی در تفکر امام خمینی(س)

بررسی عاشورای سیاسی در تفکر امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏ فاطمه رجبی

‏ ‏

‏عاشورا‏‏ی‏‏ حسینی نقطه عطف انقلاب مقدس اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(س) است. در تفکر حضرت امام عاشورا منشأ ایجاد ‏‏قیا‏‏م اسلامی 15 خرداد است. ‏

‏عاشورا رمز تداوم نهضت اسلام از 15 خرداد ‏‏42 ‏‏تا بهمن 57 است. عاشورا اساس و علت اوج و ‏‏پیر‏‏وزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 است. ‏

‏عاشورا عامل مقدس و اعجاب آفرین ایثار و فداکاریها‏‏ی‏‏ جوانان مسلمان ایران در جنگ تحمیلی بوده است. ‏

‏عاشورا رمز بقای نهضت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر توطئه های همه جانبه دشمنان داخلی و خارجی بوده و هست. و بالاخره عاشورا مایۀ حیات و دوام نظام مقد‏‏س‏‏ ایران و انقلاب اسلامی است. ‏

‏بنابر‏‏ ‏‏آنچه به طور خلاصه ذکر ‏‏گر‏‏دید، عاشورا در اندیشه امام(س) عاشورا‏‏ی‏‏ سیاسی است و نهضت عاشورا دارای تمامی ابعاد سیاسی بود که می تواند به عنوان یک مکتب سیاسی ماند‏‏گا‏‏ر در تمامی اعصار باشد. ‏

‏از‏‏ ‏‏آنجا که بررسی عاشورای سیاسی در تفکر حضرت امام(س) بدون تبیین دید‏‏گا‏‏ه آن حضرت نسبت به مسأله «سیاست در اسلام‏‏» ‏‏ممکن نیست، ضرور‏‏ی‏‏ است به ‏‏گو‏‏شه ها‏‏یی‏‏ از این دید‏‏گا‏‏ه اشاره داشت. ‏

‏لازم است ذکر شود که در ادای کلماتی چون «تبیین‏‏»‏‏، «تشریح‏‏» ‏‏و‏‏ «‏‏استنباط‏‏» ‏‏در تفکر ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 158

‏حضرت امام(س)، حد بضاعت مراد است و نه بیشتر، چه تعالی و اوج آن وجود مقدس را اجاز‏‏ۀ‏‏ حضور نیست. ‏

‏ ‏

‏مفهوم سیاست در کلام امام‏

‏در کلام امام از سیاست تعریف خاصی وجود دارد. در این تعریف سیاست به ‏‏«‏‏حقیقت‏‏» ‏‏تعبیر شده است. بدین ترتیب که سیاست، روش ادار‏‏ۀ‏‏ یک مملکت خوانده می شود. در این دید‏‏گا‏‏ه طبیعت نیز سیاست نامیده می شود، زیرا به شکلی خاص و بسیار دقیق با نظم و هماهنگی کامل حیات و بقای موجودات را سازماندهی و اداره می کند. این سیاست بعدی از حاکمیت حق سبحان بر جهان هستی است. ‏

‏ ‏

‏محتوای سیاسی رسالت انبیا‏

‏در اندیشۀ حضرت امام(س) قیام در برابر کفر به منظور اصلاح جامعه بشری، در رأس اهداف تمامی ادیان الهی قرار داشته است. در این قیام قطع دست جباران و ایادی آنها و مر‏‏گ‏‏ حکومتهای ستمگر، مقصد نها‏‏یی‏‏ بوده است. تلاش ‏‏پیا‏‏مبرانی چون ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله - علیهم السلام - شاهد این مدعاست. واضح تر‏‏ ‏‏آنکه انبیای الهی برای راندن حاکمین فاسد از مسند قدر‏‏ت و‏‏ از بین بردن عوامل زیان آور به حال جامعه در تلاش بود‏‏ه اند‏‏، که این عین سیاست است. ‏

‏در این دیدگاه رسالت انبیای الهی دارای محتوا‏‏یی‏‏ کاملاً سیاسی است‏‏؛ ‏‏زیرا: ‏

‏ - در رأس برنامه های آنان «قیام ‏‏لله‏‏» وجود داشته است. ‏

‏در این قیام، هدف مبارزه با ستمگران و نابودی آنها سرلوحۀ کار قرار داشته است. ‏

‏مقصد نها‏‏یی‏‏ ‏‏قیا‏‏م انبیا که رسالت آنان را تشکیل می داده، برقراری حکومت خدا‏‏یی ‏‏بوده است. ‏

‏تلاش انبیا، اصلاح جوامع بشری و پیش‏‏گیر‏‏ی از انحرافات است که این امر در صورت داشتن حکومت میسر می ‏‏گر‏‏دد. ‏

‏ ‏

‏اسلام مکتب سیاسی‏

‏مکتب اسلام مکتبی انسان ساز و حیاتبخش است. تعالیم عالیۀ آن شامل کلیۀ احکام و ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 159

‏دستورها و برنامه های زند‏‏گی‏‏ بشر از قبل از تولد تا پایان مرگ اوست. این تعالیم دنیا‏‏ی‏‏ پس از مر‏‏گ‏‏ بشر را نیز شامل می شود. بدین ترتیب این مکتب، مکتبی کاملاً سیاسی است و بر‏‏قر‏‏اری حکومت به منظور‏‏ پیا‏‏ده کردن احکام متعالی آن از مسائل اساسی آن است. ‏

‏ ‏

‏اصل مبارزه با حکام جور در اسلام‏

‏آغاز رسالت خاتم پیغمبران مقارن حاکمیت قدرتمندان قشر سرمایه دار‏‏ی‏‏ کفر و شرکت بر سرزمین حجاز - سرزمین وحی - بوده است. هدف نهایی ‏‏پیا‏‏مبر در ابلاغ رسالت مبارزه با آنان و نابود‏‏ی‏‏ حاکمیت آنها بوده است. جنگهای بدر، اُحد و خند‏‏ق‏‏ و... در راستای جامه عمل پوشاندن به این هدف و برپا‏‏یی‏‏ حکومت اسلامی واقع شده و در نهایت پیروزی ‏‏پیا‏‏مبر ا‏‏کر‏‏م و خاتمه یافتن حکومت اشرافیت کفر و شرک را در ‏‏پی‏‏ داشته است. ‏

‏ ‏

‏ماهیت سیاسی اصول و مبانی دینی‏

‏امام(س) اسلام را چون دیگر ادیان نمی دانند که تنها محدود به ورد و ذکر و عبادات فردی باشد، بلکه در ‏‏کنه‏‏ اصو‏‏ل‏‏ و مبانی آن سیاست نهفته، و به معنا‏‏یی‏‏ دین و سیاست در هم ادغام شده است. به همین جهت در مکتب اسلام، دین بدون داشتن حکومت بی معناست. ‏

‏دو اصل نبوت و امامت، بر حکومت اسلام در جامعه دلالت دارد، و این حکومت به معنی اجرای احکام خداوند بر زمین است. ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) رهبری سیاسی جامعه را بیان می کند، که این در اصل حاکمیت خداوند است. پس توحید نیز حکومت خدا‏‏یی‏‏ را به نحوی بیان می نماید. ‏

‏ ‏

‏ماهیت سیاسی فروع و احکام دینی‏

‏در اندیشۀ حضرت امام، اسلام را دینی عبادی - سیاسی می توان یافت. در این مکتب عبادت و سیاست در هم ادغام شده اند و بالعکس. نماز جمعه و جماعات، کنگره عظیم حج، خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر عباداتی هستند که ابعاد مختلف سیاست - اداره جامعه - را از لحاظ اقتصادی و سیاسی تعیین می کنند. به عنوان مثال، امر به معروف و نهی از منکر، قیام در برابر حکومتهای ظلم و جور را امر کرده، نوع حکومت و ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 160

‏حاکمیت حق را مشخص و اسا‏‏س‏‏ آن را پی ریزی و آماد‏‏ۀ‏‏ اجرا می کند. برائت از مشرکین مربوط به امت اسلامی است، و در‏‏ ‏‏آن افشا‏‏ی‏‏ ترفندهای دشمنان اسلام، وجوب مقابله با آنها، تصمیم‏‏گیر‏‏ی برای آیند‏‏ۀ‏‏ جهان اسلام و حاکمیت و ‏‏گسترش‏‏ اسلام در سراسر جهان را در‏‏ ‏‏بر دارد که از واجبات حج است. جهاد، امری کاملاً نظامی است و نمونۀ عینی حکومت دین بر جامعه است. ‏

‏خمس و زکات نحو‏‏ۀ‏‏ ادار‏‏ۀ ‏‏ا‏‏قتصا‏‏دی کشور و ‏‏جامعۀ‏‏ اسلامی را معین می کند. ‏

‏ملاحظه می شود که همه جوانب و امور سیاسی مورد نیاز هر عصر در مکتب اسلام وجود داشته و احکام آن نیز دارای محتوا‏‏یی‏‏ سیاسی است. ‏

‏ ‏

‏ائمه(ع) و موضع‏‏گ‏‏یری در مقابل حکام جور‏

‏امام معتقدند از زمانی که ‏‏پپیا‏‏مبر ا‏‏کر‏‏م(ص) موفق به تشکیل جامعه شدند، و شرایط و  امکانات قیام را فراهم نمودند، علیه شرک و کفر و بی عدالتی ها ‏‏قیا‏‏م کردند. برنامۀ رسالت ‏‏پیا‏‏مبر قیام برای اصلاح جامعه، قطع دست جباران و خاتمه دادن به حیات کسانی بود که برای جامعه مضر بوده اند. ‏‏پیر‏‏وزی پیامبر(ص) در فتح مکه و پایان دادن به عمر سرمایه داران حاکم بر جامعۀ کفر و شرک و مرحله ای از موفقیت این قیام الهی بوده است. ‏

‏پس از رحلت ‏‏پیا‏‏مبر خاتم(ص) تمامی ائمه - علیهم السلام - در تلاش برا‏‏ی‏‏ سرنگونی حکومتهای جور بوده اند. این تلاش امر مستقیم الهی و مسئولیت اصلی آنان محسوب می شده‏‏ ‏‏به آن ا‏‏قدا‏‏م‏‏ کر‏‏ده اند. نقط‏‏ۀ‏‏ اصلی در تلاش ائمه، مخالفت با دستگاه ظالم حکومتی بوده است. قیام عاشورا توسط امام حسین(ع) نمونۀ برجستۀ این تلاش است. ائمه بزر‏‏گو‏‏ار دیگر که موفق به ‏‏قیا‏‏م نشدند و این امر به دلیل عدم امکانات و فراهم نبودن شرایط و موقعیت بوده است، هرگز از کوشش در این راه در‏‏یغ‏‏ نداشته اند. شهادت تک تک آنان به دست حکام جور به علت اقدامات سیاسی آنان بوده ا‏‏ست‏‏. چه اگر ائمه ‏‏هد‏‏یٰ(ع) به تلاشهای پنهان برای مبارزه با حاکمین ستمگر مشغول نبودند و تنها به موعظه و ‏‏گفتن‏‏ احکام می پرداختند، هر‏‏گز‏‏ به شهادت نمی رسیدند. ‏

‏ ‏

‏موضع ائمه(ع) در مقابل قیامها و مبارزات سیاسی زمان‏

‏هر‏‏گاه‏‏ شرایط برای امام معصوم فراهم نمی آمد، فرزندان شایسته آن بزر‏‏گو‏‏اران به این امر ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 161

‏ا‏‏قد‏‏ام می کردند. از این قیامها می توان به قیام زید بن علی(ع) و یحیی بن زید اشاره نمود. زید، فرزند فقیه و صالح امام سجاد(ع) بوده و قیام او توسط ائمه بزر‏‏گو‏‏ار ستوده شده است. امام خمینی(س) این قیامها را با حمایت و تأیید امام معصوم همراه دانسته و دلیل آن را تأسف و تمجید ائمه(ع) پس از شهادت زید می دانند. ‏

‏قیامهای مردم مدینه، توابین و مختار نیز از قیامها‏‏ی‏‏ همزمان ائمه است. به طور خلاصه می توان ‏‏گفت‏‏ انجام این قیامها و تأیید مستقیم یا غیرمستقیم معصومین(ع) به منظور اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده تا حکومتهای خودکامه به رغم حاکم کردن جو اختناق و سرکوب نسبت به جامعه و ائمه(ع)، به حال خود وا‏‏گذ‏‏ار نشوند. ‏

‏ ‏

‏جدایی دین از سیاست، القا‏‏ی‏‏ استعمار‏‏گ‏‏ران‏

‏جدا‏‏یی‏‏ دین از سیاست، خصوصاً مکتب حیاتبخش اسلام شعاری ‏‏گمر‏‏اه کننده و تفکری جمودی در بیان امام است. این شعار از سوی دشمنان طراحی شده و از بدترین القائات استعمار‏‏گر‏‏ان است. ریشۀ این انحراف به دستگاهها‏‏ی‏‏ منحرف خلفای عباسی برمی ‏‏گر‏‏دد که برای بقا و دوام حکومتهای ظلم و جور خود به چنین توطئه ای علیه اسلام دست زد‏‏ه اند‏‏. ‏

‏ ‏

‏نقش سیاسی عاشورا در اندیشۀ امام‏

‏امام(س) در تمام دوران مبارزات خویش از‏‏ ‏‏آغاز تا آخرین لحظات حضور، بر طرح ‏‏«‏‏عاشورای سیاسی‏‏» ‏‏تأکید وافر داشتند. ایشان در عاشورا ابعاد مختلف و جنبه های متعدد سیاست را یافته و ‏‏پیر‏‏وی از‏‏ ‏‏آن را ضامن بقای اسلام به منزلۀ یک مکتب سیاسی جاو‏‏ید‏‏ می دانند. بدین ترتیب می توان در تفکر امام، عاشورا را یک مقوله سیاسی به معنا‏‏یی‏‏ تام یافت. ‏

‏امام(س) از عاشورا به عنوان حرکتی سیاسی با ‏‏گسترۀ‏‏ زمانی و مکانی نامحدود تعبیر می کنند. ا‏‏یشا‏‏ن تصریح دارند که عاشورا در رأس مسائل سیاسی است. ‏

‏در این جا‏‏یگا‏‏ه نقش عاشورا در سیاست را در اندیشۀ امام می توان دارای جوانب سیاسی برجسته و نکات خاص مبارزاتی یافت. اهم این نکات و جوانب عبارت اند از:‏

‏ - اطلاع سید الشهدا(ع) از مسائل جانبی ‏‏قیا‏‏م، قبل از حرکت از مدینه. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 162

‏ - انتخاب زمان و مکان حرکت به سوی کربلا. این یک نقطه سیاسی، روانی و انسانی است. ‏

‏ - اشرا‏‏ف‏‏ کامل به امکانات خود و ابزارهای مورد نیاز قیام. ‏

‏ - آ‏‏گا‏‏هی حسین بن علی(ع) از نتیجۀ نهضت و شکست در میدان جنگ. ‏

‏ - ‏‏پیش بینی‏‏ منطقی و حساب شد‏‏ۀ‏‏ پایان قیام توسط امام برحسب برآورد نیرو و امکانات دشمن در مقایسه با سپاه خود. ‏

‏طبق تفسیر امام خمینی، سیدالشهدا تمام برنامه های عاشورا را از‏‏ ‏‏آغاز تا پایان از زبان ‏‏پیا‏‏مبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، و امام مجتبی(ع) شنیده بودند. ‏

‏می توان با نگرش به بیانات سیدالشهدا در جمع خانواده و همراهان از ‏‏قبل‏‏ از حرکت تا آغاز جنگ و اتمام حجت با یاران در طول سفر تفسیر فوق را آشکارا‏‏ پیدا‏‏ کرد. وصایا و دستورات آن حضرت به بانوان، وصیت خاص به زینب کبری(س)، سپردن مسئولیت بازماند‏‏گا‏‏ن به آن بزر‏‏گو‏‏ار شواهدی است که اطلاع و اشراف امام عاشورا را بر جزییات قیام می رساند. ‏

‏ ‏

‏عنصر جاودانگی در قیام عاشورا‏

‏امام عاشورا را در ‏‏بعد‏‏ سیاسی دارای جذابیت، تاز‏‏گی‏‏ و جاودانگی منحصر به فرد ‏‏می‏‏ دانند. این ویژ‏‏گیها‏‏ در کلام امام چنین است: «حرف روز را سیدالشهدا آورده است. حرت او حرف روز است. همیشه حرف روز است.» ‏

‏تسلیم نشدن در برابر ظلم، سکوت نکردن در مقابل دستگاه جبار، بی تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت جامعه، و در نهایت قیام برا‏‏ی‏‏ سرکوب ظلم و برقرار‏‏ی‏‏ عدل، حرفی جاودانه و عملی انقلابی است که با جذبۀ فوق العاده و جامعیت خاص جاودانگی را در تاریخ کسب کرده است. ‏

‏جمله ‏«کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»‏ معنایی جز جاودانگی عاشورا در همۀ تاریخ و همۀ مکانها ندارد. این دستور برای مسلمین راه را مشخص می کند که برای حاکمیت حق قیام کنند. در بینش امام، سیدالشهدا در برابر یک امپراتوری ستمکار مقاومت می کند و «نه» می گوید. این «نه» عنصر جاودانه ای است که در عبارت ‏«کل یوم عاشورا...»‏ نهفته است و باید محفوظ بماند. نهضت عاشورا در هر زمان و هر مکان باید تبعیت شود. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 163

‏خصایص سیاسی قیام عاشورا‏

‏ قیام در برابر ارتجاع و جاهلیت - در حاکمیت حکام اموی، خصوصاً سلطنت یزید بن معاویه طلیعه های ارتجاع و حاکمیت ملی گرا‏‏یی ‏‏و نژادپرستی عصر جاهلیت در جامعۀ اسلامی مشاهده می شد. در این حاکمیت سلطان اموی با تکیه بر شعارهای ‏‏«‏‏عروبت» و «تعصبات قومی‏‏» ‏‏اندیشۀ سلطه بر فرهنگ اسلامی - قرآنی را در سر می پروراند. وارونه شدن مبانی و احکام اسلام ‏‏قر‏‏یب الوقوع بود. تمامی این امور از زمان حکومت معاویه آغاز شده و در سلطنت فرزندش به اوج رسیده بود. جامعه بیش از هر چیز تحت ستم فرهنگی به سر می برد. قدرت بیش از ‏‏پیش‏‏ حکومت اموی همه این انحرافات را در سایۀ جو سرکوب و ارعاب انجام می داد. در جامعۀ اسلامی افراد اندکی به ‏‏کنه‏‏ قضایا آشنا بودند که بنا به دلایلی سکوت را ‏‏پیش‏‏ گرفته بودند. این دلایل عبارت بود ا‏‏ز‏‏:‏

‏ - اختناق و جو پلیس حاکم. ‏

‏ - عافیت جو‏‏یی‏‏ و وحشت از‏‏ ‏‏عواقب مبارزه. ‏

‏ - بی تفاوتی نسبت به سرنوشت امت اسلام. ‏

‏ - توجیه شرعی مبتنی بر تقیه. ‏

‏با سوءاستفاده از این زمینه و شرایط سلطان امو‏‏ی‏‏ با تکیه بر مسند ‏‏پیا‏‏مبر(ص) و به نام خلیفۀ رسول الله(ص) چنین جنایاتی را علیه دین اسلام و مسلمین انجام می داد. ‏

‏سیدالشهدا با نهضت خود موجب افشای مفاسد خاندان امو‏‏ی‏‏ و حکومت آنان ‏‏گر‏‏دید، نقشه ها‏‏ی‏‏ خائنانۀ آنها را باطل کرد و اسلام و قرآن را از سقوط حتمی نجات داد. ‏‏قیا‏‏م او مانع بازگشت جاهلیت و حاکمیت کفر و شرک شد، و بالاخره بیداری و‏‏ ‏‏آ‏‏گا‏‏هی و احساس مسئولیت مردم را در‏‏ ‏‏قبال حکومت نتیجه داد. به طور کلی نهضت عاشورا اساساً از وارونه شدن اسلام توسط امویان جلو‏‏گیر‏‏ی کرد. ‏

‏برای توضیح کلام امام به اشعاری از یزید - سلطان اموی - اشاره می کنیم. وی این اشعار را در جشن پیروزی خود بر عاشوراییان، هنگام چوب زدن بر سر مبارک امام حسین(ع) می خواند: ‏

‏«کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند، اینک حضور داشتند و زاری و بیتابی خارجیان را از بالای نیزه ها می دیدند. هر‏‏ ‏‏آینه آنها از شادی، آفرین می گفتند که: ای یزید دست مریزاد! ما سران و بزر‏‏گان‏‏ آنها را کشتیم، و جنگ «بدر» را تلافی کردیم و کشته های ما ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 164

‏برابر شد. بنی هاشم حکومت را بازیچه قرار داد، زیرا نه خبری از سوی خدا آمده و نه «وحی» ای نازل شده است. من از تبار‏‏ «‏‏خندف‏‏» (‏‏تبار جد‏‏ه اش‏‏ که زنی فاسد بود‏‏)‏‏ نیستم، اگر از ‏‏فر‏‏زندان «احمد» آنچه را کرد‏‏ه اند‏‏، انتقام نگیرم. ‏

‏در این اشعار نکات کفرآمیز و انحرافی چند‏‏ی‏‏ وجود دارد: ‏

‏ - اعتراف به کفر و فاسد خود. ‏

‏ - افتخار به جد‏‏ۀ‏‏ فاسدی که آشکار کردن فساد و مباهات به تبار فاسد اوست. ‏

‏ - اعتراف به دشمنی با خاندان پیامبر و مصمم بودن به انتقام گیری از‏‏ ‏‏آنان. ‏

‏ - اعتراف به کینه داشتن از ‏‏پیر‏‏وزی اسلام و خشنودی از تلافی کردن شکستهای کفار در ‏‏گذ‏‏شته. ‏

‏ ‏

‏ایثار منحصر به فرد‏

‏گذشتن از مال و یا جان فرد یا گروه در هر قیام از مسائلی است که نمی تواند مورد لحاظ نباشد. نثار جان و مال و گاه توأم از بدیهیات یک قیام است. از خصایص عاشورا که موجب جاودانگی آن نیز شده، ایثار و فداکار‏‏ی‏‏ سیدالشهدا و خاندان و یاران آن حضرت در نهضت کربلاست. این ایثار به معنا‏‏ی‏‏ فدا کردن مال یا جان خود و یا مردان خانواده ‏‏و‏‏ یا به اسارت رفتن زنان حرم نیست، بلکه امام حسین(ع) در این قیام از همه آنچه «هستی» نام دارد، در راه خداوند ‏‏گذ‏‏شته است. ‏

‏امام خمینی این ایثار را فداکاری در راه خدا با فدا کردن همۀ هستی ذکر می کنند و در جای دیگر می فرمایند: «سیدالشهدا هر چه داشت در راه خدا برا‏‏ی‏‏ تقویت اسلام داد». ‏

‏چنین ایثار و جانبازی آن هم با خلوص و عشق در تاریخ نمونه نداشته است و به همین جهت ویژگی سیا‏‏سی‏‏ انحصاری محسوب می شود. ‏

‏ ‏

‏حیات اسلام اصل تکلیف ‏‏گر‏‏ا‏‏یی‏

‏در عاشورای سیاسی از دید‏‏گا‏‏ه امام، احیای دین اسلام از‏‏ ‏‏آغاز ظهور تا پایان جهان هستی مدیون خون سیدالشهدا است. در این امر سیاسی حسین بن علی(ع) دستور کلی را برای عموم صادر کرده است و آن «عمل به تکلیف در قبال حیات اسلام‏‏» ‏‏است. اسا‏‏س‏‏ این عمل به تکلیف در سیاست عاشورا عبارتند از: ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 165

‏ - وجود حکام جائر، ایجاد انحراف در دین، منحرف شدن جامعه از صراط مستقیم، موجبات عمل به تکلیف را فراهم می کنم، که هر شخص یا گروه را موظف به قیام و جانباز‏‏ی‏‏ می نماید. ‏

‏ - مشروع نبودن عذرها و بهانه ها که پوششی برای سستی و کاهلی افراد و یا ‏‏گر‏‏وههاست. ‏

‏ - احساس وجوب عمل به تکلیف به منظور حفظ حیات و بقای اسلام در برابر حمله تحریفها و کژیها. ‏

‏ - نادیده گرفتن تجهیزات و نیروی بسیار دشمن و اقدام به قیام با هر مقدار امکانات. ‏

‏ - وظیفه نداشتن نسبت به نتیجۀ قیام، آنگاه که اسا‏‏س‏‏ اسلام و سرنوشت حکومت اسلامی در خطر باشد. ‏

‏ - شهادت عامل ‏‏پیر‏‏وزی در عمل به تکلیف بوده، بر ‏‏خلا‏‏ف ظاهر امر موجب پیشرفت و دوام اهداف قیام الهی می گردد. ‏

‏در تفسیر امام، توجیه های منطقی و شرعی، برا‏‏ی‏‏ گریز از عمل به تکلیف به علت تنبلی و سستی افراد است. به همین جهت سیدالشهدا با نپذیرفتن این توجیهات خود را آماد‏‏ۀ‏‏ قیام و جانبازی کرد. در ادامه بیان می دارند ا‏‏گر‏‏ امام با چنین عذرهایی در مدینه مانده، به زندگی عادی خویش مشغول می شد، دارای احترام و امنیت نیز بود. چرا که او هم می توانست بگوید تکلیف شرعی من نیست قیام کنم. همچنانکه سرشناسان دیگر جامعه چون عبدالله عمر، عبدالله عباس و عبدالله جعفر پس از مذا‏‏کر‏‏ه های مفصل با سیدالشهدا به منظور منصر‏‏ف‏‏ کردن آن حضرت از ‏‏قیا‏‏م، خود با بهانه ها‏‏یی‏‏ مانند یاری نکردن عموم مردم، نداشتن تجهیزات، مشخص نبودن پایان کارزار، یا بالاتر شکست قریب به یقین، از حمایت امام معصوم دریغ داشتند. ‏

‏ ‏

‏دو رکن اساسی در عمل به تکلیف‏

‏در قیام عاشورا به عنوان عمل به تکلیف دو رکن اساسی وجود دارد‏‏؛ ‏‏این دو رکن آغاز و پایان نهضت را مشخص و سیاست قیام را ترسیم می کند: ‏

‏ - مأموریت: مستضعفان مأمورند که با هر مقدار نیرو و امکانات در برابر قدرتها‏‏ی‏‏ شیطانی عظیم قیام کنند. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 166

‏ ‏- مژده:‏ به مجاهدان قیام کننده که شهدای آنان با شهدای کربلا محشورند، مژد‏‏ۀ‏‏ «شهادت رمز‏‏ پیر‏‏وز‏‏ی» ‏‏داده می شود. ‏

‏«مأموریت‏‏» ‏‏به عنوان عامل اول، نیرو‏‏ی‏‏ محرکۀ ایجاد قیام ‏‏لله‏‏ است، و «مژده شهادت‏‏»‏‏، انگیز‏‏ۀ‏‏ مقاومت و نثار جان را در راه اهداف متعالی ایجاد و‏‏ پیر‏‏وزی نها‏‏یی‏‏ را تصریح و تضمین می کند. ‏

‏ ‏

‏پیام عاشورا برای آزادیخواهان‏

‏عاشورا‏‏ پیا‏‏می برای آزادیخواهان در تمامی اعصار و مکانها دارد. این پیام قیام عدالتخواهانه با نیروی کم در برابر کاخ نشینان ستم ‏‏پیشه‏‏ و غارتگران است. ‏

‏پیامی نظر‏‏ی‏‏ و عملی در عاشورا آزایخواهان را بر‏‏ ‏‏آ‏‏ن‏‏ می دارد که از نیرو‏‏ی‏‏ کم نهراسند و در قیام خود حتی در برابر امپراتوریهای زمان تردید به خود راه ندهند. نکتۀ اساسی این ‏‏پیام‏‏  آزایخواهانه ظلم ناپذیری و ایستاد‏‏گی‏‏ در برابر ظالمین است. ‏

‏ ‏

‏ویژ‏‏گ‏‏یهای قیام آزادیخواهانه در پیام عاشورا‏

‏ویژ‏‏گیهایی‏‏ ‏‏که‏‏ در ‏‏پیام‏‏ عاشورا برا‏‏ی‏‏ عدالتجویان مورد نظر امام(س) قرار ‏‏گر‏‏فته، عبارت اند ا‏‏ز: ‏

‏ - هد‏‏ف‏‏ مشخص. ‏

‏ - رهبری بی نظیر از حیث خصایص عقیدتی و عملی. ‏

‏ - اقدام به قیام بدون توجه به نفرات و امکانات. ‏

‏ - انتخاب شیوه های عملی انقلابی. ‏

‏ - مقاومت و فداکاری تک تک رزمند‏‏گا‏‏ن در میدان جنگ. ‏

‏ - استقامت و حماسه سازی بازماند‏‏گا‏‏ن جنگ در‏‏ پیام‏‏ رسانی. ‏

‏ - حضور افراد با سنین مختلف از زن و مرد در سپاه عاشورا. ‏

‏ - استقبال از مر‏‏گ‏‏ در راه آرمان. ‏

‏ - تحمل مصائب جنگ‏‏ ‏‏آرمانخواهانه از سوی بازماندگان. ‏

‏ - احساس ظفرمندی از جنگ توسط بازماند‏‏گا‏‏ن. ‏

‏ - نقش ایمان در پیروزی. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 167

‏پیامهای سیاسی - نظامی عاشورا‏

‏در نهضت عاشورا تعالیم یا پیامهای سیاسی و نظامی وجود دارد. در این پیامها وظایف افراد و شیو‏‏ۀ‏‏ عمل آنها از حیث سیاسی و نظامی مشخص شده است. ‏

‏ ‏

‏پیا‏‏مهای سیاسی‏

‏این ‏‏پیام‏‏ با‏‏ بعد‏‏ فرهنگی در جبهه و ‏‏بعد‏‏ تبلیغاتی در پشت جبهه جلوه می کند. رزمندگان جبهۀ نبرد هریک قبل از شروع حمله، به ایراد سخنرانی یا رجز پرداخته و با شعار و بیان اهداف و مقاصد خویش را مطرح کرده اند. در این کار سیاسی - فرهنگی، آگاهی لشکر خصم نسبت به حکومت جایر مورد نظر بوده و پلید‏‏ی‏‏ اعما‏‏ل‏‏ آنها بازگو می شده است. ‏

‏آنچه امام آن را تعلیم یا ‏‏پیا‏‏م سیاسی می دانند، نقشها‏‏یی‏‏ است که در پشت جبهه توسط افراد خاندان سیدالشهدا ایفا شده است. این مسئولیتها عبارت از تبلیغاتی است که زنان خاندان رسالت کرد‏‏ه اند‏‏. در این تبلیغات ‏‏پیا‏‏م عاشورا به تاریخ رسانده شده است. ‏

‏در این مرحله کار سیاسی، باید به کمی نیرو‏‏ی‏‏ امام توجه کرد و با کشته شدن مردان او  - غیر از امام سجاد(ع) - بر عهده داشتن این وظیفه از سو‏‏ی‏‏ زنان، اهمیت و عظمت امر را بیان می کند. در این مقطع بخصو‏‏ص‏‏ دو تن از‏‏ ‏‏خواهران سیدالشهدا و یکی از دختران آن حضرت (از زینب کبری و ام کلثوم و فاطمه صغر‏‏ی‏‏ علیهم اسلام‏‏)‏‏ به نحو‏‏ی‏‏ شگفت‏‏ ‏‏آور در موقعیتهای حساس دست به یک کار تبلیغی - سیاسی عظیم می زنند. به نظر اکثر مورخین و محققین تفکیک این عمل سیاسی از کار نظامی در عاشورا و یا در اولویت قرار دادن یکی از‏‏ ‏‏آنها تقریباً غیر‏‏ ‏‏ممکن است. ‏

‏شایان ذکر ا‏‏ست‏‏ که تفویض چنین مسئولیت بزرگ در قیامی با عظمت‏‏ «‏‏قیام عاشورا» به زنان، همچنین اجرای خارق العاد‏‏ۀ ‏‏آن توسط زنان عالی مقام، در تاریخ بی نظیر است. در این ‏‏پیام‏‏ تسلیم ناپذیر حتی پس از شکست ظاهری، از سوی زنان و کودکان نیز تأکید شده است.‏

‏ ‏

‏پیامهای نظامی‏

‏در پیام نظامی عاشورا، اجرای وظیفه در میدان جنگ نهفته است. در این درس حضور رزمند‏‏گا‏‏ن در سنین سیز‏‏ده‏‏ تا هفتاد ساله، دلیری و سلحشوری فوق العاد‏‏ۀ ‏‏آنان، و پایداری آنها تا شهادت تعلیم می شود. نکته حایز اهمیت در این پیام سبقت گرفتن هر یک از ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 168

‏رزمند‏‏گا‏‏ن در اجازه خواستن از ‏‏پیشگاه‏‏ امام(ع) برای رفتن به میدان کارزار است. ایمان، پایداری و سلحشور‏‏ی‏‏ این افراد، کمی عدد‏‏ ‏‏آنها را تحت الشعاع قرار داده است. ‏

‏ ‏

‏عوامل غیر سیاسی ساختن عاشورا‏

‏عاشورا جاودانه ترین قیامی است که به صورتی شگفت در تاریخ جلوه می کند. در ادوار مختلف این قیام بیشتر از جنبۀ مصیبت بار‏‏ ‏‏آن مورد بررسی قرار ‏‏گر‏‏فته است. در سو‏‏گو‏‏اریهای همه ساله ‏‏بعد‏‏ سیاسی این نهضت یا اصلاً مطرح نشده یا ظهوری ضعیف داشته است. عوامل تعیین کننده چنین برداشتی از عاشورا در طول تاریخ به شرح زیر است:  - عدم توجه و دقت کافی مسلمین به ‏‏کنه‏‏ قضیۀ عاشورا و ابعاد وسیع آن. ‏

‏ - تلاش پنهان و‏‏ ‏‏آشکار حکام جور در تمام دوران، به منظور منحرف‏‏ کر‏‏دن افکار عمومی نسبت به هدف اصلی قیام عاشورا. ‏

‏ - وحشت بزرگان و راهبران مذهبی از ایجاد مزاحمت در برگزاری مراسم سو‏‏گو‏‏اری محرم در صورت مطرح شدن عاشورا به عنوان مقوله ای سیاسی. ‏

‏عامل اول موجب غفلت جامعۀ اسلامی از حقیقت عاشورا گردیده و بالطبع راه ثمرات فراوان آن را برای اسلام و مسلمین سد کرده است. با همین شیوه، از بسیاری ثواب عزادار‏‏ی‏‏ و ‏‏گر‏‏یه بر سیدالشهدا تنها اجر اخروی و ‏‏فر‏‏دی برداشت شده، و هدف سیاسی ملحوظ نگردیده است. ‏

‏عامل دوم به عمل سلاطین و حکام جور مربوط است. آنها حتی با تظاهر به دینداری و ترویج مذهب تلاش داشته اند تا عاشورا پیوسته واقعه ای جانگداز قلمداد شده و دارای نتایج سیاسی و اجتماعی نباشد. این امر وقوف آنها را بر ثمر‏‏ۀ‏‏ سیاسی عاشورا می رسا‏‏ند‏‏. ‏

‏ ‏

‏عاشورا و انقلاب اسلامی‏

‏مقایسه عاشورا و قیام 15 خرداد - از دیدگاه امام(س) انقلاب اسلامی ایران ریشه در  15 خرداد 42 دارد. امام این دیدگاه را با چنین بیانی اعلام می کنند: «اولین و مهمترین فصل مبارزه خونین ما در عاشورای 15 خرداد رقم خورد.» در این بیان تقارن زمانی عاشورای حسینی با قیام اسلامی 15 خرداد نیز مورد نظر بوده است. عاشورا در این برداشت هم به عنوان مکتب مطرح است و از نظر زمان سمبلیک است. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 169

‏در تعبیری دیگر امام(س) اساس انقلاب را پایه ریزی شده در عصر عاشورای ‏‏42‏‏ دانسته و این قیام اسلامی را ملهم از عاشورا می خوانند. ‏

‏در اندیشۀ امام تنها نیرو‏‏ی‏‏ ایجاد کنند‏‏ۀ‏‏ قیام عظیم و اسلامی 15 خرداد خون سیدالشهدا بوده است. در این تأثیر و تأثر ماهیت و شکل جنایات رژیم پهلو‏‏ی‏‏ و حقانیت و مظلومیت مردم مسلمان را قابل قیاس می دانند و بیان می دارند: «همانگونه که یزید و امویان با ریشه و اسا‏‏س‏‏ اسلام مخالف بوده و خواهان نابودی بنی هاشم به عنوان پاسداران اسلام و ‏‏قرآن‏‏ بودند، رژیم پهلوی نیز درصدد سرکوبی روحانیت و مرجعیت و تود‏‏ۀ‏‏ مسلمان، با هدف نابودی دین اسلام و مکتب تشیع بوده است. شهادت ط‏‏لا‏‏ب 7ا - 16 ساله در واقعۀ فیضیه از نظر امام(س) تکرار اعمال ایادی یزید در کربلا بوده است. امام روز پانزده خرداد را چون عاشورا عزای عمومی ملت مظلوم ایران اعلام نموده، و‏‏ ‏‏آن را تولد جدید اسلام و مسلمین ذکر می کنند. ‏

‏ ‏

‏ثمرات عاشورا در انقللاب ا‏‏سلامی‏

‏پیر‏‏وزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 که در اثر تداوم قیام 15 خرداد‏‏ ‏‏صورت ‏‏گر‏‏فته از ثمرات عاشورای حسینی بوده است. سرنگونی حکومت پهلوی که تزلزل پایه های ‏‏قد‏‏رت آن در قیام 15 خرداد‏‏ ‏‏آغاز شد، در نتیجه شهادت شهیدانی است که همسان با شهیدان کربلا بودند. ‏

‏عاشورا در هر مقطع انقلاب ساز است، این برداشت از عاشورا میزان ثمردهی عاشورا را در جامعه اسلامی و حکومت اسلا‏‏می‏‏ ایران می رساند. در برابر توطئه ها، دسیسه های دشمنان و جنگ تحمیلی و... عاشورا عامل سازند‏‏گی‏‏ حماسه های انقلابی مردم مسلمان ایران بوده است. ‏

‏ ‏

‏تکرار عاشورا در انقلاب اسلامی‏

‏برخی از حوادث مختلفی که از‏‏ ‏‏آغاز مبارزات مردم در انقلاب اسلامی اتفا‏‏ق‏‏ افتاده، در تفکر امام تکرار عاشوراست. ‏

‏حادثه هفدهم شهریور تکرار عاشوراست. زیرا تشابهات ماهوی و صوری با عاشورای حسینی دارد. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 170

‏ - اجتماع مردان و زنان و‏‏ ‏‏کودکان به منظور افشای ماهیت رژیم تبهکار پهلو‏‏ی‏‏. ‏

‏ - اعلام آماد‏‏گی‏‏ مسلمین در‏‏ ‏‏آن اجتماع برای مبارزه با حکومت فاسد و برقراری حکومت قرآن. ‏

‏ - حمله ددمنشانه عمال پهلوی و کشتار تعداد بی شمار زن و مرد و کودک. ‏

‏ - انجام تکلیف از سوی مردم. ‏

‏ - متزلزل شدن پایه ها‏‏ی‏‏ قدرت رژیم پهلو‏‏ی‏‏ و ایجاد انگیزه در حرکت عمومی و تسریع در ‏‏پیر‏‏وزی 57. ‏

‏حادثه هفتم تیر، که در این فاجعه هفتاد و دو تن بی گناه به عدد شهدای کربلا به شهادت رسیدند. ‏

‏شهادت شهدا‏‏ی‏‏ محراب که موجب بیمه شدن ‏‏پیر‏‏وزی در انقلاب اسلامی ایران شد. این امر به مانند شهادت امام حسین(ع) در عاشورا است که عامل ‏‏پیر‏‏وزی و بیمه شدن اسلام ‏‏گر‏‏دید. ‏

‏ ‏

‏نقش نمادین عاشورا دربقای انقلاب اسلامی‏

سوگواری ‏- سو‏‏گو‏‏ار‏‏ی‏‏ تنها عامل بقای نهضت حسینی در طول تاریخ است. این سو‏‏گو‏‏اریها دارای ابعاد سیاسی بوده و منتج به ثمرات سیاسی شده است. ‏

بعد سیاسی سوگواری -‏ امام ‏‏گر‏‏یه و سو‏‏گو‏‏ار‏‏ی‏‏ در عاشورای حسینی را یک ‏‏گر‏‏یه معمولی در مر‏‏گ‏‏ عزیزان نمی دانند، بلکه آن را ‏‏فر‏‏یادی در مقابل ظالم می خوانند. ‏

‏در مورد بعد سیاسی سو‏‏گو‏‏اری بر مصائب اهل بیت، امام به وجود یک رمز اعتقاد دارند. ‏

‏ایشان به وصیت امام باقر‏‏(ع)‏‏ اشاره می کنند که برای بر‏‏گز‏‏اری مراسم سو‏‏گو‏‏اری در موسم حج تأکید نموده اند. در این مورد نکاتی را متذکر می شوند: ‏

‏ - امام معصوم به برپا‏‏یی‏‏ مراسم یادبود و سو‏‏گو‏‏اری نیازمند نیست. ‏

‏ - این تأکید بر برپایی مراسم دستوری سیاسی برای بیان و افشای ماهیت دستگاه جور و‏‏ ‏‏آگاه نمودن مردم به انجام تکلیف مبارزه است. ‏

‏ - مکان و زمان تصریح شده بیانگر این است که چنین مجالسی کاملاً سیاسی است.  - مکان و زمان نشانۀ کاری سیاسی با وسعت بسیار است. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 171

‏ - ذکر مصیبت و نوحه خوانی و گریه، عامل آگاهی، هیجان و‏‏ ‏‏آمادگی مردم برای قیام و استقبال از شهادت است. ‏

‏در ادامۀ این بحث می توان از گریه های زینب کبری(س) در مدت یک سال زند‏‏گا‏‏نی پس از عاشورا، ذکر مصائب و گریه های ام البنین، رباب و... نام برد که در عین سو‏‏گو‏‏اری عملی سیاسی بوده است. ‏

‏ ‏

‏رمز وحدت در سو‏‏گ‏‏واری‏

‏وحدت کلمه و هماهنگی خاص که مبدأ ‏‏پیر‏‏وزی انقلاب ا‏‏سلامی‏‏  گردید از رمزهای سوگوار‏‏ی‏‏ سیدالشهدا است. از نقطه نظر امام، هیچ قدرتی توان ندارد چنین اجتماعاتی را با وحدت کلمه، هماهنگی خاص، در زیر یک پرچم گردآوری کند. و این قدرت فقط در مراسم سوگواری کربلاییان وجود دارد. ‏

‏چنین وحدت و هماهنگی شامل تمامی ملل اسلامی است و به ایران اسلامی اختصاص ندارد. ‏‏پا‏‏کستان، هند، عراق و اندونزی از کشورها‏‏یی ‏‏هستند که در این بحث مورد نظر امام قرار دارند. ‏

‏برپا‏‏یی‏‏ مراسم سوگواری مایه جوشش خونها‏‏ی‏‏ ملل اسلامی می شود که نتیجه رمز وحدت را می توان در این جو‏‏ش‏‏ و خرو‏‏ش‏‏ یافت. ‏

‏ ‏

‏موضع دشمنان اسلام در برابر سو‏‏گو‏‏اری‏

‏از‏‏ ‏‏آنجا که برپا‏‏یی‏‏ مراسم عزاداری سیدالشهدا دارای ابعاد و نتایج سیاسی است دشمنان اسلام در برابر‏‏ ‏‏آن به موضع‏‏گیر‏‏ی پرداخته اند. این گروه با شیوه ها‏‏ی‏‏ متفاوت سعی در محو سو‏‏گو‏‏اریها داشته و دارند. رضاخان نمونه بارز‏‏ ‏‏آنان است که با وحشیگری تمام، مجالس عزای حسینی را ممنوع کرد. از دیدگاه امام(س) او مأمور‏‏ی‏‏ بوده که نقشه کارشناسان اجنبی را اجرا می نمود. ‏

‏بیگانگان با مطالعۀ احوال شیعه و درک میزان تأثیری که عزاداریها در جامعه دارند این مجالس را مانعی در راه مقصود خود دانسته، و رضاخان را امر به تعطیل آنها کردند. ‏

‏امام معتقدند پس از تعطیل این مجالس بوده که استعمارگران ملت ایران را به عقب نشینی وا‏‏ ‏‏داشته، و به غارت اموا‏‏ل‏‏ ملی پرداختند. شیو‏‏ۀ‏‏ مبارزه محمدرضا با پدرش از ‏

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 172

‏لحا‏‏ظ ظاهری تفاوت داشت. در این شیوه غربزده ها به تحریک جوانان می پرداختند تا آنها را نسبت به سو‏‏گو‏‏ار‏‏ی‏‏ عاشورا بی تفاوت کنند. ‏

‏به منظور نشان دادن شمه ای از تأثیرات سیاسی سوگوار‏‏ی‏‏ عاشورا در هیجان عمومی برا‏‏ی‏‏ مقابله با دشمنان اسلام، به ‏‏قسمتی‏‏ از نوشتۀ یکی از بیگانگان اشاره می شود. ‏

‏«‏‏در همه کشورهای خلیج، فقط بحرین رخصت می دهد که یاد عاشورا که تاریخ جنگ کربلاست، زنده نگهداشته شود. در همه جا تظاهراتی همانند تظاهرات شیعه ممنوع است. بتدریج که عاشورا نزدیک می شود دوستان سنی به خارجیان نصیحت می کنند که اگر مجبور نیستند از رفتن به دهکده شیعیان خوددار‏‏ی‏‏ کنند و در مواجه شدن با عزاداران پافشاری نکنند. هر شب ‏‏پیو‏‏سته با آهنگی یکنواخت نوا‏‏یی‏‏ اندوه بار می خوانند، و گاه آن نوار با اندرزی قطع می شود و ‏‏پیو‏‏سته یک کلمه تکرار می شود: «ثوره‏‏» ‏‏یعنی انقلاب. در عاشورا‏‏ی ‏‏ ‏‏1979‏‏ همه شهروندان آمریکای مقیم بحرین بلیت هوا‏‏پیما‏‏ را در جیب داشتند تا هنگام آشوب در‏‏ ‏‏آن کشو‏‏ر‏‏ هر چه زودتر‏‏ ‏‏آن دیار را ترک کنند. (طوفان خلیج، ص 93‏‏)‏

‏ ‏

‏رمز سیاسی ذکر مصائب و تأثیرآن در انقلاب اسلامی‏

‏امام معتقد به بر‏‏گز‏‏اری سوگواریها‏‏ ‏‏با ذکر مصائب و به شکل سنتی آن هستند، و این نحوه را در انقلاب اسلامی مؤثر می دانند، البته تأکید و تصریح ایشان به صورت مکرر در حذف تحریفات و خرافات از نوحه ها، و کارهای خلاف شرع در عزاداریهاست. وقوع پانزده خرداد از تأثیرات دسته های سینه زنی و نوحه خوانی در اندیشۀ حضرت امام است. ‏

‏رمز سیاسی دیگر را در مقاومت ملت ایران در برابر هجوم بی امان و همه جانبه دشمنان ترسیم می کنند. خنثی سازی این توطئه نیز متأثر از همین رمز است. ‏

‏حفظ استقلال و‏‏ ‏‏آزادی کشور ایران پس از ‏‏پیر‏‏وزی انقلاب اسلامی نیز به ذکر مصائب و سینه ز‏‏نی ها‏‏ بستگی دارد. بر چیده شدن ‏‏قد‏‏رت 2500 ساله در ایران ثمر‏‏ۀ‏‏ دیگر عزادار‏‏ی‏‏ اهل بیت(ع) است. ‏

‏این رمز که در سو‏‏گو‏‏اری به شکل سنتی مثمر ثمر است عبارت از نفی یزیدیان در عاشوراست. ‏

‏همانگونه که عاشوراییان دستگاه اموری را در تاریخ نفی کردند، پانزده خرداد نیز پهلوی و پهلوی صفتان را مدفون نمود. ‏


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 173

‏عاشورا و هتک حرمت کعبه (کشتار حجاج‏‏)‏

‏امام در مورد هتک حرمت کعبه توسط آ‏‏ل‏‏ سعود چنان متأثر می شوند که می فرمایند: «اگر از مسأله قد‏‏س‏‏ بگذریم، از مسأله حجاز نمی توانیم بگذریم» در این باره تأکید دارند و در ماه محرم و تاسوعا و عاشورا «هتک حرمت کعبه‏‏» ‏‏باید در رأ‏‏س‏‏ امور اهل سخن و نوحه خوانها قرار ‏‏گیر‏‏د. تمام دستجات نیز این اولویت را مدنظر داشته و همراه با ذکر مصائب اهل بیت، به آن بپردازند. ‏

‏ ‏

‏عاشورا دروصیتنامه الهی - سیاسی‏

‏در وصیتنامه اکیداً سفارش شده است که مردم از برگزاری عزاداری ائمه اطهار - علیهم السلام بویژه سیدالشهدا غفلت نکنند. در این تأکید نکات مهمی مورد تصریح قرار گرفته است: ‏

‏ - در بزر‏‏گد‏‏اشت این حماسۀ تاریخی، لعن و نفرین بر ستمگران خاندان رسالت(ص) فریاد قهرمانانه ملتهاست علیه ستم پیشگان تاریخ الی الابد. ‏

‏ - لعن و نفرین بر بنی امیه و فریاد علیه ستم آنان، فریاد علیه ستمگران جهان است و این ‏‏فر‏‏یاد‏‏ی‏‏ کوبنده و ستم شکن است. ‏

‏ - در نوحه ها و مراثی عاشورا ضروری است فجایع و ظلم و جنایت ستمگران هر عصر بیان شود. ‏

‏ - در عصر ما که آمریکا و وابستکان او عامل مظلومیت جهان اسلام هستند، باید به طور کوبند‏‏ه ا‏‏ی لعن و نفرین شوند. ‏

‏ - آل سعود وابسته آمریکا و خائنین به حرم امن الهی - ‏لعنة الله و ملائکته و رسله علیهم‏ است که باید در روزهای عزاداری به صورتی آشکار افشا شده و لعن و نفرین گردد. ‏

‏ - وحدت مسلمین در سایه این مراسم سیاسی - عزاداری عاشورا - است که این وحدت حافظ ملیت مسلمین بخصو‏‏ص‏‏ شیعیان اثنی عشر - علیهم السلام - می باشد. ‏

‏ ‏

والسلام علی الشهداء الصدیقین و رحمة الله و برکاته


کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 174

 

کتابمجموعه مقالات هفتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1375صفحه 175