نشست سوم: جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

نشست سوم: جنگ

نشست سوم: 

جنگ

الف: دادن اختیارات کافی به مسئولین 

ب: اوّلویت بخشیدن به جنگ با حفظ شعار 

نه شرقی نه غربی 

ج: آگاه سازی جوانان نسبت به ضرورت دفاع 

از ارکان نظام و تسخیر قلوب آنها 


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 233

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 234