نشست اول: دوران مبارزه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

نشست اول: دوران مبارزه امام خمینی(ره)

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

موضوعات نهمین سمینار بررسی سیره

نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

 

 

نشست اوّل:  

‏ ‏

□ دوران مبارزه امام خمینی(ره) 

 

الف: تربیت یاوران انقلاب

 

ب: تضعیف نیروهای دشمن

 

ج: تقویت نیروهای مردمی

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 4