حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام دولت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام دولت

حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و دولت

 

 

تبعیت مردم از علمای اسلام

‏ ‏

‏ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است؛ به دلیل آنکه‏‎ ‎‏در دو ـ سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت‏‎ ‎‏خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و‏‎ ‎‏طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ‏‎ ‎‏غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی‏‎ ‎‏خواستار شدند.(101)‏

اسفند 41

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی ملت با اعتصابیون

‏ ‏

‏ ‏

شرکت در رفراندوم

‏ ‏

‏بر ملت شریف ایران است که در مواقعی که کارگران و کارمندان‏‎ ‎‏شرکت نفت و سایر مؤسسات و ادارات دولتی دست به اعتصاب‏‎ ‎‏می زنند، از آنان با کمال احترام پشتیبانی کنند و ضررهای آنان را به‏‎ ‎‏بهترین وجه جبران نمایند و آنان را در اعتصابات مقدسشان، که‏‎ ‎‏برای اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان کثیفش و پشتیبانی از‏‎ ‎‏مبارزات همگانی مردم است، تشویق و تقدیر کنند.(102)‏

24 / 8 / 57


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 59

‏خدمت عموم ملت مبارز و شجاع ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     در این موقع بسیار حساس که سرنوشت کشور و اسلام عزیز‏‎ ‎‏تعیین می گردد، هموطنان عزیز با شوری بیشتر از گذشته در‏‎ ‎‏رفراندم شرکت نمایند. امروز اِهمال در شرکت در رفراندم و‏‎ ‎‏سردی و سستی در این امر حیاتی، موجب هدر رفتن خون‏‎ ‎‏شهیدان و به تباهی کشیدن کشور و اسلام عزیز است. دوستان آگاه‏‎ ‎‏من! روز رفراندم موقع نتیجه گرفتن از زحمات چندین ساله‏‎ ‎‏است.(103)‏

4 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از دولت خدمتگزار

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولتها بکند‏‎ ‎‏که به خدمت ملت هستند.(104)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از دولت در مقابله با مفسده جویان

‏ ‏

‏ ‏

‏من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید، به ژاندارمری کمک‏‎ ‎‏کنید و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همۀ کارها را بکند؛‏‎ ‎‏دولت نمی تواند همۀ کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانی‏‎ ‎‏کنید، هم از ارتش، هم از ژاندارمری و هم از قوای انتظامی و‏‎ ‎‏کلانتریها؛ و همه با هم جلو مفسده جویان را بگیرید.(105)‏

22 / 1 / 58

*  *  *

اهمیت پایگاه ملی

‏ ‏

‏ ‏

‏این باید یک سرمشق و یک الگو باشد که ببینیم که یک قدرت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 60

‏بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد، این قدرت نمی تواند بایستد سرپای‏‎ ‎‏خودش. یک قدرت ولو بزرگ نباشد اگر پایگاه ملی داشته باشد،‏‎ ‎‏این غلبه می کند.(106)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

شرکت همگانی مردم در انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف و مبارز ایران!‏

‏     دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبلیغات زهرآگین‏‎ ‎‏خود را شروع کردند، و چنین وانمود می کنند که مردم در این‏‎ ‎‏انتخابات بی تفاوتند و به سردی و سستی گراییده اند. می خواهند‏‎ ‎‏شما را متهم کنند که از جمهوری اسلامی رو برگردانیده اید. از شما‏‎ ‎‏ملت مبارز انتظار دارم که با شرکت همگانی خود یاوه سرایان را‏‎ ‎‏رسوا کنید. و نیز اطلاع دادند که در اطراف دانشگاه ـ که محل اقامۀ‏‎ ‎‏نماز جمعه است ـ گروهی برای اخلال در شرکت در انتخابات‏‎ ‎‏بپاخاسته اند. دولت موظف است از آنان جلوگیری کند، و مردم‏‎ ‎‏موظفند به تبلیغات آنان اعتنا نکنند.‏

‏     ملت عزیز مسلمان! از اسلام و کشور اسلامی پاسداری کنید، و‏‎ ‎‏به سوی صندوق آرا هجوم آورید.(107)‏

12 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

برقراری حکومت با پشتوانه مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏پشتوانۀ یک حکومتی ملت است. اگر یک ملتی پشتوانۀ حکومتی‏‎ ‎‏نباشد این حکومت نمی تواند درست بشود. این نمی تواند برقرار‏‎ ‎‏باشد.(108)‏

7 / 10 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 61

شرکت جدی مردم در امر مهم حیاتی

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب از ملت شریف ایران تقاضا می کنم که در این امر مهم‏‎ ‎‏حیاتی،‏‎[1]‎‏ سستی و بی تفاوتی از خود نشان ندهند. و انتظار دارم‏‎ ‎‏همان طوری که با شور و شعف به پای صندوقهای رأی برای‏‎ ‎‏تصویب جمهوری اسلامی رفتند، در این امر نیز با جدیت و علاقه‏‎ ‎‏به اسلام، شرکت کنند.(109)‏

14 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

مشارکت همه مردم در امر سازندگی

‏ ‏

‏ ‏

‏باید شماها توجه داشته باشید که نگاه نکنید هی به اینکه اداره چه‏‎ ‎‏می کند، دولت چه می کند. آنها مشغولند، منتها نمی توانند آنقدری‏‎ ‎‏که ایران احتیاج دارد آنها عمل کنند. ایران مال خود شماست و‏‎ ‎‏خود شما باید او را بسازید. و اگر همۀ ملت در این امر، در امر‏‎ ‎‏سازندگی همت نکند کارها زمین می ماند.(110)‏

17 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

تمام مسئولیت به عهده ملت

‏ ‏

با هم بودن دولت و ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز مسئولیت به عهدۀ ملت است. ملت اگر کنار بنشینند،‏‎ ‎‏اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد کنار بنشینند، و اشخاصی که‏‎ ‎‏نقشه کشیده اند برای این مملکت از چپ و راست، آنها وارد‏‎ ‎‏بشوند در مجلس، تمام مسئولیت به عهدۀ ملت است. هر قدمی که‏‎ ‎‏بر ضد اسلام بردارند، در نامۀ اعمال ملت نوشته می شود. هر‏‎ ‎‏کاری که انجام بدهند مسئولیتش متوجه ملت است. امروز‏‎ ‎‏سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور‏‎ ‎‏ما به دست ملت است. و اگر مسامحه کنند در این امر، اهمال کنند،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 62

‏نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود آنهاست عیناً. و اگر‏‎ ‎‏بروند و در تشخیص مسامحه کنند و اشخاص متعهد مسلم، کسانی‏‎ ‎‏که برای کشور و برای اهالی کشور ارج قائل هستند، کسانی که‏‎ ‎‏نمی خواهند زمام امور کشور ما به دست چپ بیفتد یا به دست‏‎ ‎‏راست بیفتد، این اشخاص را چنانچه تعیین کنند، به تکلیف‏‎ ‎‏خودشان عمل کرده اند. و چنانچه مسامحه در این امر کنند و آنها‏‎ ‎‏پیش ببرند، آنهایی که می خواهند ما را به زنجیر چپ و راست‏‎ ‎‏بپیوندند و ما را اسیر کنند در دست قدرتهای بزرگ، اگر آنها پیش‏‎ ‎‏ببرند و شما ساکت باشید، تمام مسئولیت متوجه شماست... اگر‏‎ ‎‏مؤمنین کنار بروند، آنهایی که متعهد به اسلام هستند کنار بروند و‏‎ ‎‏اینها بیایند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتند کنار‏‎ ‎‏اشخاصی که متعهد بودند، و قبضه کردند مشروطه را آنهایی که‏‎ ‎‏متعهد به اسلام نبودند. اسلام را به آنجا کشاندند که همه دیدید.‏

‏     اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان، مؤمنین آمده‏‎ ‎‏بودند، روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد آمده‏‎ ‎‏بودند و قبضه کرده بودند مجلس را، و نگذاشته بودند که دیگران‏‎ ‎‏بیایند مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم. ما‏‎ ‎‏مملکتمان خراب نمی شد. ما عزتمان از بین نمی رفت . لکن‏‎ ‎‏شیاطینی که در آن وقت بودند، بیخ گوش اینها خوانده اند که شما‏‎ ‎‏در سیاست داخل نشوید. سیاست است این. شما را به سیاست‏‎ ‎‏چه و آنها باور کردند که خیرخواهند. امروز هم همین مسائل‏‎ ‎‏ممکن است در یک قشرهایی پیش بیاید، که بگویند ما چه کار‏‎ ‎‏داریم به این کارها. این کارها مال اشخاصی است که خودشان‏‎ ‎‏می کنند. باید همه بدانند که همه تان مسئولید.(111)‏

22 / 12 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 63

‏سران همه با هم مجتمع باشند، ایراد نگیرند به هم ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ آن به او‏‎ ‎‏اشکال کند، او به آن اشکال کند در یک همچو موردی، در یک‏‎ ‎‏همچو موقعی که ما داریم، کارها همه اصلاح می شود.‏

‏     امیدوارم که خداوند هدایت کند همۀ ما را و همۀ شما را و همۀ‏‎ ‎‏ملت ما را و ان شاءالله تعالی، پیروز باشید و شما همه برای خدا‏‎ ‎‏ان شاءالله ، عمل کنید. همه تان با هم باشید. پشت و پناه هم باشید،‏‎ ‎‏ملت خوب است، ملت یک ملت روشنی است، یک ملت خوبی‏‎ ‎‏است. شماها هم همه با هم مجتمع بشوید. دولت و ملت، ارکان‏‎ ‎‏دولت، رئیس جمهورش، نخست وزیرش، مجلسش، همۀ اینها با‏‎ ‎‏هم مجتمع باشند در یک همچو موقع خطیری که همه گرفتار‏‎ ‎‏هستید. اگر پیروز بشوند، نه نخست وزیری باقی می ماند و نه‏‎ ‎‏رئیس جمهوری باقی می ماند و نه مجلسی باقی می ماند و نه‏‎ ‎‏روحانی باقی می ماند و نه بازاری. باید با هم باشید تا اینکه کار را‏‎ ‎‏پیش ببرید.(112)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی ملت از همه ارگانهای دولتی

‏ ‏

‏ ‏

‏و الآن هم بحمدالله ملت پشتیبان همه هستند. پشتیبان همۀ‏‎ ‎‏ارگانهای دولتی هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و‏‎ ‎‏همه، مردم الآن از خودشان اینها را می دانند. شما احتمال این را‏‎ ‎‏می دادید که اگر یک جنگی پیش بیاید، همۀ ایران دنبال این باشند‏‎ ‎‏که کمک بکنند؟ همچو چیزی در آن وقت نبود. اگر یک چیزی‏‎ ‎‏پیش می آمد از همه طرف، اگر نمی کردند یک کاری که دولت را‏‎ ‎‏از بین ببرند، همراهی دیگر نمی کردند. الآن می بینید بچه، بزرگ،‏‎ ‎‏پیرزن، می آورند چیزهایی که دارند، تمام آن چیزی که دارند‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 64

‏می آورند می گویند اینها را برای جنگزده ها. اینها برای ارتش، اینها‏‎ ‎‏برای چه. اینها یک چیزهای نمونه ای است که آنهایی که چشم و‏‎ ‎‏دلشان باز است ـ نه آنهایی که کوردل هستند ـ این را باید ببینند.‏‎ ‎‏می گویند جمهوری اسلامی عین سابق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. حالا شما یک‏‎ ‎‏همچو چیزی در تمام طول تاریخ، الآن هم در تمام دنیا یک همچو‏‎ ‎‏چیزی را که مردم با روی گشاده، خودشان برای لشکرشان، برای‏‎ ‎‏ملتشان، برای دولتشان همه شان دست به هم بدهند، عمل بکنند.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بهتر از این چی؟(113)‏

16 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

نقش پشتیبانی ملت در جلوگیری از شرارتها

‏ ‏

‏ ‏

‏شما امروز قوای انتظامیِ مملکت اسلامی هستید؛ و رهبر همۀ‏‎ ‎‏شما و همۀ ما وجود مبارک بقیة الله است. باید ماها و شماها طوری‏‎ ‎‏رفتار کنیم که رضایت آن بزرگوار را ـ که رضایت خداست ـ‏‎ ‎‏به دست بیاوریم. شما در سرتاسر کشور با تعهد باید از داخل،‏‎ ‎‏شهرها را حفظ کنید. امروز با شما ملت هم موافق هستند و پشتیبان‏‎ ‎‏شما هستند. و شما با پشتیبانی ملت می توانید که این شرارت هایی‏‎ ‎‏که گاهی در سطح شهرها می شود جلویش را بگیرید با نصیحت، و‏‎ ‎‏الاّ با قدرت.(114)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

حضور ملت در صحنه جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏این نحوی که در ایران ملت از ارتش پشتیبانی می کند. در دنیا‏‎ ‎‏شاید بی نظیر باشد و شاید در طول تاریخ هم نظیری برایش‏‎ ‎‏نتوانیم پیدا بکنیم که بچه های کوچک و جوانهای نیمسال و زنها،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 65

‏پیرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در این جبهه حاضرند‏‎ ‎‏و صحنه جنگ، صحنه ای است که ملت همه در آن حاضر‏‎ ‎‏هستند.(115)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور سراسری ملت در صحنه عامل قطع دست قدرتهای بزرگ

‏ ‏

‏ ‏

‏شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و‏‎ ‎‏کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه‏‎ ‎‏دست قدرتهای بزرگ را همان طور که قطع کردید اجازه ندهید که‏‎ ‎‏ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند.(116)‏

22 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

تداوم حضور ملت در صحنه مبارزه موجب ادامۀ نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏من از همۀ ملت ایران تقاضا دارم که همان طور که از اول در میدان‏‎ ‎‏مبارزه با کفر، همه حاضر بودید و در صحنۀ این مبارزه همه حاضر‏‎ ‎‏بودید، باز هم ادامه بدهید که ادامۀ این نهضت برای اسلام است و‏‎ ‎‏اسلام عزیز این حق را به ما همه دارد که در راه او هر جانفشانی که‏‎ ‎‏می توانیم و هر اقدامی که می توانیم بکنیم.(117)‏

26 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از قوای مسلح

 

‏و بر ملت عزیز رزمنده است که از قوای مسلح پشتیبانی کنند و در‏‎ ‎‏همکاری و کمک به آنان از پای ننشینند و آنان را در این فداکاری و‏‎ ‎‏عبادت ارزشمند روحیه دهند، که فتح و ظفر ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏نزدیک است. شرف و عزت از آن شما و ننگ و خذلان از آن‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 66

‏دشمنان اسلام است.(118)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

توصیه به عدم بی تفاوتی مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏باید همۀ شما با تمام جدیت در این، همۀ اشخاصی که در هر جا‏‎ ‎‏هستند، اهل علمی که در هرجا هستند، با کمال جدیت، مردم را‏‎ ‎‏دعوت کنند به دخالت. دخالت کنند در مسئله، حاضر بشوند. اگر‏‎ ‎‏شماها حاضر نشوید و یک رئیس جمهوری مثل سابق برایتان‏‎ ‎‏بتراشند و بازی بدهند همه مان را، همه مان مسئول هستیم... من‏‎ ‎‏تکلیف خودم را دارم ادا می کنم. همه مکلف اند، از من طلبه که‏‎ ‎‏اینجا نشسته ام تا شما علمای اعلام و تا همۀ روستاها و همه جا،‏‎ ‎‏مکلف هستند به اینکه در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت‏‎ ‎‏نباشند. می خواهند شما را بی تفاوت کنند. دستهایی الآن در کار‏‎ ‎‏است که از حالا مشغول اند به اینکه نگذارند شما اصلاً وارد‏‎ ‎‏بشوید در صحنه، نگذارند که ملت ما وارد بشود در صحنه. باید‏‎ ‎‏وارد بشوید؛ چاره ندارید! اسلام است؛ حفظ اسلام است!(119)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

تکلیف حضور در پای صندوقهای رأی

‏ ‏

‏ ‏

‏من دیروز راجع به تکلیفی که به همۀ ملت متوجه است، به زن و‏‎ ‎‏مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این‏‎ ‎‏مسئله که در پای صندوقهای تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و‏‎ ‎‏رأی بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می خواهند این‏‎ ‎‏کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند.(120)‏

11 / 4 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 67

لزوم همکاری با دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید. دولت تنها‏‎ ‎‏نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملتید که در صحنه‏‎ ‎‏حاضرید و همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید.‏‎ ‎‏دولت تنها نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملت هستید که‏‎ ‎‏می توانید دنبال او باشید و از پشت جبهه ها کمک کنید و باید‏‎ ‎‏بکنید. کشور خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در خطر‏‎ ‎‏است، وقتی این طور است همۀ ما باید و موظفیم که کمک کنیم به‏‎ ‎‏آنها؛ هرکس به اندازه ای که می تواند کمک بکند به آنها. آوارگانی‏‎ ‎‏که از جنگ آمده اند در جاهای دیگر زندگی می کنند، شما بنشینید‏‎ ‎‏بگویید دولت همه کار را بکند، یا هلال احمر همه کار را بکند،‏‎ ‎‏نمی توانند بکنند همۀ کارها را. کار آسانی نیست، شما هم باید‏‎ ‎‏کمک بکنید همه باید کمک بکنند و ان شاءالله ، می کنند.(121)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

عدم جدایی ملت از حکومت در انجام وظیفه

‏ ‏

‏ ‏

‏باید ملت ما توجه داشته باشد با همان قدرت ایمانی که داشت، با‏‎ ‎‏همان قدرت اسلامی که داشت که خودش را برای خدا می داند و‏‎ ‎‏خودش را فدای اسلام می کند، بایستد و متوجه باشد که اگر در‏‎ ‎‏صحنه باشید و بایستید و هر کدام وظیفۀ خودتان بدانید که حفظ‏‎ ‎‏بکنید کشور خودتان را و برادران خودتان را حفظ بکنید، هیچ‏‎ ‎‏قدرتی نمی تواند این کار را بکند. مهم این است که شما ایستاده‏‎ ‎‏باشید و قایم به امر باشید و حکومت را از خودتان جدا ندانید و‏‎ ‎‏ننشینید به اینکه همۀ کارها را باید حکومت بکند یا باید ارتش‏‎ ‎‏بکند. خیر، ارتش هم وظیفه دارد، شما هم دارید، من هم دارم،‏‎ ‎‏حکومت هم وظیفه دارد، معممین هم وظیفه دارند، مکلاّها هم‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 68

‏وظیفه دارند؛ همه دارند. حفظ اسلام، دیگر ننوشته تو پیشانی‏‎ ‎‏ارتش که باید او حفظ کند.(122)‏

27 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور مردم در صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم زندگی شان سر جای خودش و به زندگی خودشان، روزمرۀ‏‎ ‎‏خودشان دارند ادامه می دهند و همه هم حاضر در وقعه هستند و‏‎ ‎‏در صحنه هستند و کشور را از خودشان می دانند و دولت را از‏‎ ‎‏خودشان می دانند و همه چیزها به دست خودشان است و هر‏‎ ‎‏وقت هم هر یک از شما آقایان ـ خدای نخواسته ـ تخلفی بکنید،‏‎ ‎‏خود مردم به حسابتان می رسند. این مردمند که در صحنه‏‎ ‎‏هستند.(123)‏

16 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور ملت در همه مراحل انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ما قبل از هر چیز، همگی باید از خداوند تعالی تشکر کنیم که ملت‏‎ ‎‏ما را توفیق این خدمتگزاری های به اسلام را عطا فرموده است و از‏‎ ‎‏ملت تشکر کنیم که در همۀ مراحل، از قبل از انقلاب تا زمان‏‎ ‎‏انقلاب و تا پیروزی انقلاب، یکدل و یک جهت برای اقامۀ عدل‏‎ ‎‏اسلامی و برای دفع اشرار و رژیمهای فاسد و اقامۀ رژیم جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، کوشش کردند و از زمانی که بپا خاستند تاکنون در صحنه‏‎ ‎‏بوده اند و با تمام توان خود و بذل مال و جان و فرزند و خاندان،‏‎ ‎‏برای پیدا شدن عدل الهی و مستقر شدن احکام آسمانی کوشا‏‎ ‎‏بوده اند و در صحنه الآن هم بیش از پیش حاضرند. و دلیل اینکه‏‎ ‎‏بیش از پیش است این مراتب آرا در رؤسای جمهوری است که‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 69

‏هر کدام از دیگری بالاتر ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و این رأی اخیر رأیی است که من‏‎ ‎‏گمان نمی کنم در دنیا سابقه داشته باشد که به اینطور، بدون اینکه‏‎ ‎‏تبلیغات دامنه داری شده باشد، با فرصت کم و بدون اینکه یک‏‎ ‎‏خوف یا طمعی در کار باشد، همۀ قشرهای ملت از مراجع بزرگ‏‎ ‎‏اسلام و علمای اعلام بلاد و قشرهای دیگر مستضعف و بپاخاسته‏‎ ‎‏به پای صندوقها رفته اند و رأی خودشان را داده اند؛ یعنی، رأی به‏‎ ‎‏اسلام.‏

‏     ما مرهون این زحمات و این خدمات هستیم. همۀ ما و همۀ‏‎ ‎‏آقایانی که حاضر هستند، چه کشوری و چه لشکری، همۀ ما‏‎ ‎‏مرهون زحمات این ملت هستیم.(124)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور روحانیت و خطبا در صحنه مانع از صدمه انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏چنانچه همۀ ما، همۀ شماها، همۀ ملت و خصوصاً روحانیت و‏‎ ‎‏خطبا در صحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی که می گذرد،‏‎ ‎‏مطمئن باشید که با عدم حضور شما، به سر انقلاب آن خواهد آمد‏‎ ‎‏ـ ولو حالا در دراز مدت هم باشد ـ که بر سر مشروطه آمد. حفظ‏‎ ‎‏اسلام یک فریضۀ الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی، هیچ‏‎ ‎‏فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ‏‎ ‎‏اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر‏‎ ‎‏همۀ ما و شما و همۀ ملت و همۀ روحانیون حفظ این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی از اعظم فرایض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار‏‎ ‎‏بروند و همین گاهی با یک قلمی ـ فرض کنید که ـ اشکالات را‏‎ ‎‏بگویند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر‏‎ ‎‏خودشان، مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 70

‏کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید.(125)‏

4 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور در صحنه یک وظیفه الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز دیگر همۀ ملت موظف است به وظیفۀ الهی که در صحنه‏‎ ‎‏حاضر باشد. اگر غفلت کند از این باب، گرگها خواهند آنها را‏‎ ‎‏خورد. باید در صحنه حاضر باشند. ائمۀ جمعه و جماعت مردم را‏‎ ‎‏ارشاد کنند و حضور آنها را در صحنه گوشزد کنند و بحمدالله خود‏‎ ‎‏مردم حاضرند. توجه کنند به اینکه ما در نیمه راه هستیم، ما راه را‏‎ ‎‏طی نکردیم. راه ما آن روز تمام می شود که همۀ احکام اسلام‏‎ ‎‏جاری بشود و آن روز به کمال می رسد که مستضعفین جهان از زیر‏‎ ‎‏بار مستکبرین خارج بشوند.(126)‏

18 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

همه ملتند و همه دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه که باید عرض کنم این است که هیچ کاری در این کشور‏‎ ‎‏نمی شود به خوبی انجام بگیرد، الاّ با تشریک مساعی. اگر بخواهد‏‎ ‎‏ملت ایران بنشیند تا دولت کاری را انجام بدهد، این امری است که‏‎ ‎‏نخواهد شد و اگر دولت بنشیند که ملت کاری را انجام بدهد، آن‏‎ ‎‏هم نخواهد شد. امروز ملت و دولتی در کار نیست، همه ملتند و‏‎ ‎‏همه دولت. عمده، احساس وظیفه است که ما احساس کنیم که در‏‎ ‎‏هر امری از امور که برای اصلاح این کشور عزیز است موظف‏‎ ‎‏هستیم به اینکه کمک کنیم.(127)‏

7 / 10 / 60

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 71

حضور ملت در صحنه مانع از آسیب کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏از ملت هم تشکر می کنم به اینکه الحمدلله در صحنه حاضرند و تا‏‎ ‎‏در صحنه حاضرند این کشور آسیب نخواهد دید ولو هر چه حالا‏‎ ‎‏فساد بکنند، هر چه کارهای خلاف بکنند. خداوند همه تان را حفظ‏‎ ‎‏کند.(128)‏

3 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

استقامت و حضور مردم در صحنه موجب استقلال

‏ ‏

‏ ‏

‏می خواهیم خودمان بایستیم روی پای خودمان، باید مردم را‏‎ ‎‏دعوت کنیم به اینکه استقامت کنند؛ دعوت کنیم به اینکه در‏‎ ‎‏صحنه حاضر باشند.(129)‏

8 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

کناره گیری علما و روحانیت موجب سرکشی دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همۀ ما. حفظ مملکت‏‎ ‎‏توحیدی یک تکلیفی است برای همۀ قشرهای ملت. و چنانچه‏‎ ‎‏همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأی به وکلا ندهند و‏‎ ‎‏رأی به مجلس خبرگان ندهند و وکلایی که باید تعیین بشود و‏‎ ‎‏کسری دارند رأی کم بیاورند، این ‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ برخلاف تکلیف عمل‏‎ ‎‏کرده اند. باید همه در صحنه باشند و همه وارد باشند. و من به قشر‏‎ ‎‏روحانیت هم عرض می کنم که کناره گیری موجب این می شود که‏‎ ‎‏همانطوری که در زمان سابق از ‏‏[‏‏این‏‎ ‎‏]‏‏کناره گیری علمای مذاهب،‏‎ ‎‏اسباب این شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کاری‏‎ ‎‏خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خود گذاشتند و هرطور‏‎ ‎‏سرکشی خواستند کردند، چنانچه شما از صحنه بیرون بروید و‏‎ ‎‏علما، دانشمندان از صحنه بیرون بروند، این اسباب این می شود که‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 72

‏باز آن مسائل سابق پیش بیاید. امروز تکلیف است؛ مجلس‏‎ ‎‏خبرگان تکلیف است برای همه که هم در  آن که می خواهد خبره‏‎ ‎‏بشود باید برود اسم نویسی کند، آن که لایق است برود و‏‎ ‎‏اسم نویسی کند و ملت به آنها رأی بدهند. در هر صورت، چنانچه‏‎ ‎‏ما همه مان در صحنه نباشیم و همه به فکر این نباشیم که این کشور‏‎ ‎‏را از شرّ مفسدان نجات بدهیم، اگر به فکر نباشیم ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ اگر در وضع حاضر هم خیلی تأثیر نکند، در وضع آیندۀ‏‎ ‎‏ملت باز تأثیر می کند و ـ خدای نخواسته ـ دوباره ملت ما را گرفتار‏‎ ‎‏آنطور اشخاص می کند که بر صغیر و کبیر ما رحم نکنند.(130)‏

27 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

مسامحه در امر انتخابات موجب انحراف کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏باید شما و ملت ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ بدانند که این مجلس‏‎[2]‎‏ پشتوانۀ کشور‏‎ ‎‏است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ‏‎ ‎‏آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری‏‎ ‎‏است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر. باید‏‎ ‎‏همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی که اعلام می کنند که آقایان‏‎ ‎‏بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان به آنها رأی بدهند و‏‎ ‎‏کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند، بروند و شرکت‏‎ ‎‏بکنند. در آراء آزادند؛ هرکس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن‏‎ ‎‏شرکت داشته باشند. اینطور نباشد که ـ خدای نخواسته ـ آمال و‏‎ ‎‏آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند. شرکت نکردن در این امر‏‎ ‎‏مورد آمال آن کسانی است که می خواهند این کشورها را و کشور‏‎ ‎‏اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هر چه ذخایر دارند ببرند. از‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 73

‏این جهت، من به همۀ ملت سفارش می کنم، به زن و مرد سفارش‏‎ ‎‏می کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در‏‎ ‎‏این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می شود و انتخاب‏‎ ‎‏شده است؛ یعنی، پیشنهاد شده است، هریک را که خواستند، به‏‎ ‎‏او رأی بدهند، لکن شرکت کنند.(131)‏

6 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

حضور در صحنه و پشتیبانی از نظام رمز پیروزی

‏ ‏

‏ ‏

‏علمای بلاد، ائمۀ جمعه و جماعات، مبلغین، مردم را دعوت کنند‏‎ ‎‏به حضور در صحنه. تاکنون هر چه برکات به این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی رسیده است و هر چه پیروزی نایل این ملت مظلوم ـ که در‏‎ ‎‏طول تاریخ مظلوم بود ـ عاید شده است، از حضور ملت و همۀ‏‎ ‎‏قشرهاست ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در صحنه اند و از اینکه جمهوری اسلامی را از‏‎ ‎‏خود می دانند، چنانچه از خودشان است. اسلام اختصاص به‏‎ ‎‏شخصی دون شخصی ندارد. اسلام، اسلام همه است و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی خدمتگزار به همه است و مال همه است.‏

‏     ‏‏من عرض می کنم که هم علما این مطلب را همیشه به مردم‏‎ ‎‏گوشزد کنند و هم مبلغین گوشزد کنند که این حضور شما در صحنه و‏‎ ‎‏پشتیبانی شما از جمهوری اسلامی و از مجلس و از دولت و از قوّۀ‏‎ ‎‏قضائیه و از ارتش و از سپاه پاسداران و همه، این رمز پیروزی است‏‎ ‎‏که عاید شما شده است و به شکرانۀ نعمت پیروزی، مردم را دعوت‏‎ ‎‏کنید به اینکه در صحنه باشند و مردم دنبال این باشند که مشکلاتی‏‎ ‎‏که برای دولت یا برای مجلس یا برای ارتش پیش می آید، ننشینند و‏‎ ‎‏نگاه کنند و ناظر باشند؛ در صحنه باشند و فعالیت کنند. به فعالیت‏‎ ‎‏شماهاست که این جمهوری زنده مانده است و ان شاءالله ، با‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 74

‏فعالیتهای شما هم زنده و شکوفا خواهد بود.‏‏(132)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی مردم از ملت و دولت موجب پیروزی

‏ ‏

‏ ‏

‏و همین طور مادامی که ما منسجم هستیم با هم، دستهایمان تو هم‏‎ ‎‏است و دعای وحدت می خوانیم، هستیم. آن روزی ما از بین خواهیم‏‎ ‎‏رفت که این دستها از بین هم بیرون برود، این به او بد بگوید، او به او‏‎ ‎‏بد بگوید، او اشکال به او کند، او اشکال به او بکند، آن روز است. و‏‎ ‎‏ما بحمدالله الآن یک ملتی داریم که دستشان در دست هم است و‏‎ ‎‏کسی نمی تواند به این ملت آسیب بزند. این پشتیبانی از هم و این‏‎ ‎‏کمک کردن، حوزه ها به دولت، به قوۀ قضائیه، به مجلس کمک کنند،‏‎ ‎‏مجلس به آنها کمک کند، دولت به همه کمک کنند، مردم به هم کمک‏‎ ‎‏کنند. این باری که الآن به دوش دولت هست نمی تواند تنهایی این بار‏‎ ‎‏را بردارد. این یک مسئلۀ واضحی است، اگر پشتیبانی این ملت‏‎ ‎‏نباشد، اگر پشتیبانی همۀ قشرها نباشند همه به هم می خورد و هیچ‏‎ ‎‏کاری نمی شود کرد. اینکه تا الآن شما پیروز شدید برای این است که‏‎ ‎‏پشتیبان شما خود ملت هست. و خدای تبارک و تعالی این ملت را‏‎ ‎‏بعث کرده است به اینکه پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید‏‎ ‎‏برای ملت، آنها هم پشتیبان اند. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت،‏‎ ‎‏[‏‏پشتیبان اند‏‏]‏‏.‏

‏     ‏‏وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند. مردم‏‎ ‎‏باید پشتیبان ملت و پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند،‏‎ ‎‏پشتیبان قوّۀ قضایی باشند و همه به هم خدمت کنند. همه حسن‏‎ ‎‏نیت داشته باشند.(133)‏

1 / 1 / 62


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 75

پشتیبانی مردم موجب حفظ انقلاب و دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم را در صحنه حاضرنگه دارید که آنچه انقلاب وایران را حفظ‏‎ ‎‏کرده حضور مردم در صحنه است. در تمام دنیا مردمی به خوبی‏‎ ‎‏مردم ایران پیدا نمی شود. امروز مردم پشتیبان انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏دولت هستند. پشتیبانی مردم از دولت به خاطر این است که دولت‏‎ ‎‏را اسلامی می دانند و می دانند که طرفداری از دولت، طرفداری از‏‎ ‎‏اسلام است؛ تنها به این خاطر است که از دولت پشتیبانی می کنند،‏‎ ‎‏این پشتیبانی را باید حفظ کنید.(134)‏

4 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

کناره گیری مردم موجب شکست

‏ ‏

‏ ‏

‏دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم خوب بود، ولی‏‎ ‎‏بعدها کم کم رسید به جایی که خودشان افرادی را انتخاب‏‎ ‎‏می کردند. پس ما باید سعی کنیم مرتبۀ دوم بهتر از اول باشد، مردم‏‎ ‎‏بهتر شرکت کنند، مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی‏‎ ‎‏واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت‏‎ ‎‏کنند، بعد به هر کس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار‏‎ ‎‏بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می خوریم. خود مردم‏‎ ‎‏نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. اگرعده ای‏‎ ‎‏جمع شدند وافراد نالایق را انتخاب کردند، مردم به آنها رأی‏‎ ‎‏ندهند، اگر مردم هم متوجه نشدند. مجلس آنها را قبول نکند. تمام‏‎ ‎‏مردم موظفند که در انتخابات حاضر باشند و تحت تأثیر هیچ کس‏‎ ‎‏قرار نگیرند. بعد از اینکه مشورت کردند که برای اسلام مفید‏‎ ‎‏است رأی دهند. اگر کسی مورد شک بود و یا اگر کسانی منحرف،‏‎ ‎‏خودشان را معرفی کردند، به آنها رأی ندهند. ما باید مجلسمان را‏‎ ‎‏نگه داریم و کاری کنیم که برای دولتی خوب اساس باشد. مردم‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 76

‏اگر از من گِله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف کرده ام، به‏‎ ‎‏اسلام چه. مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادی را، نبودن تحت‏‎ ‎‏اسارت شرق و غرب رامی خواهند، همه در انتخابات شرکت کنند‏‎ ‎‏و در صحنه حاضر باشند. اگر یک ظالم خلاف کرد، اسلام که‏‎ ‎‏نکرده است. پس باید کاری کنیم که ظلم نباشد و ظالم از بین برود.‏‎ ‎‏اگر دیدیم در این دوره خلاف شده و به افرادی ظلم شده باید‏‎ ‎‏تلاشمان را بیشتر کنیم تا خلاف و ظلم را از بین ببریم نه اینکه کنار‏‎ ‎‏رویم و از صحنه خارج شویم. زیرا اگر از صحنه خارج شویم ظلم‏‎ ‎‏بیشترمی شود. پس باید اجتماعمان را بیشتر کنیم و بیشتر در صحنه‏‎ ‎‏حاضر باشیم. خداوند به شما قدرت و سعادت عنایت‏‎ ‎‏فرماید.(135)‏

20 / 9 / 62

*  *  *

‏ ‏

مسئولیت و تکلیف مردم نسبت به اسلام

‏ ‏

‏مردم هم خودشان مکلفند به اینکه هم شرکت کنند در انتخابات.‏‎ ‎‏نروند کنار، تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف‏‎ ‎‏تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است...‏

‏     مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته، لطمه ای به‏‎ ‎‏اسلام وارد بشود، مسئول هستند. ان شاءالله خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏موفق کند.(136)‏

13 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

حضور در صحنه برای معرفی اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏مهم این است که در این طور مسائل چون مسائلی است که مربوط‏‎ ‎‏به اسلام است، همه مردم شرکت دارند، امروز کارهایی که در‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 77

‏ایران می شود، کارهایی که مربوط به جمهوری اسلامی است، از‏‎ ‎‏باب اینکه مردم از خودشان می دانند و جدا  نمی دانند هیچ نهادی‏‎ ‎‏را از خودشان، از این جهت فعال اند در کارها، و ما باید هرچه‏‎ ‎‏بیشتر مردم را حفظ کنیم، و مردم باید هر چه بیشتر در صحنه‏‎ ‎‏حاضر باشند. ما الآن در بین راه هستیم. یعنی آن چیزی را که اسلام‏‎ ‎‏از آحاد ما خواسته است، و او اینکه اسلام را آن طوری که هست‏‎ ‎‏معرفی کنیم به همه جا آن را، ما الآن در اول راه هستیم که باید این‏‎ ‎‏کار را انجام بدهیم.(137)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

ملت پشتوانه مجلس

‏ ‏

‏مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرتهای بزرگی که چشم‏‎ ‎‏دوخته اند به اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل‏‎ ‎‏اسلامی برگشته، آنها بفهمند مسئله این طور نیست، فرضاً که ما بد‏‎ ‎‏باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام را که قبول دارند همه، این‏‎ ‎‏یک وظیفۀ اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. اگر‏‎ ‎‏مجلس لطمه ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد‏‎ ‎‏می شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی باشد برای خاطر اینکه‏‎ ‎‏پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در‏‎ ‎‏مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و‏‎ ‎‏این تابع این است که قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که‏‎ ‎‏شماها رأی بدهید.(138)‏

25 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 78

گناه عدم حضور و مسامحه در انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه‏‎ ‎‏انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و‏‎ ‎‏چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه‏‎ ‎‏باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که‏‎ ‎‏اعتبار می شود مثلاً در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری‏‎ ‎‏یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و‏‎ ‎‏کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.‏

‏     از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقۀ‏‎ ‎‏بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت‏‎ ‎‏کشور و اسلام می باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛‏‎ ‎‏و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد‏‎ ‎‏که در رأس گناهان کبیره است.(139)‏

15 / 3 / 68

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 79

  • )) انتخابات مجلس خبرگان.
  • )) مجلس خبرگان.