فصل اول: فرهنگ شهادت
آثار و برکات خون شهدا و مجاهدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

آثار و برکات خون شهدا و مجاهدین

‏ ‏

آثار و برکات خون شهدا و مجاهدین

‏ ‏

خون شهدا آتشی علیه ظالمین برافروخت

‏ ‏

‏ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خونهایی را در‏‎ ‎‏رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن‏‎ ‎‏کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از‏‎ ‎‏سوزاندن درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه‏‎ ‎‏آن.(143)‏

4 / 1 / 57

*  *  *

‏ ‏

نام ملت ما در صف اول مجاهدان اسلام ثبت گردید

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز ما با قیام دلاورانۀ خود و نثار خون فرزندان عزیز خود،‏‎ ‎‏نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت‏‎ ‎‏نمود.(144)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

آزادی، حاصل جانبازی مجاهدان است

‏ ‏

‏ ‏

‏زندانیان سیاسی ما می دانند که آزادیهای خود را در اثر جانبازیهای‏‎ ‎‏شجاعانۀ ملت مسلمان ایران به دست آورده اند، و سپاس و تقدیر‏‎ ‎‏آنان در برابر این فداکاریها آن است که مبارزات بی امان خود را‏‎ ‎‏تا واژگونی رژیم و آزادی دیگر برادران و خواهران خود‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 78

‏ادامه دهند.(145)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏همه می دانند این پیروزی از قدرت اسلام است و مسلمین با دادن‏‎ ‎‏خون شریف خود آن را به دست آورده اند.(146)‏

9 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

آرزوی شهادت، عامل پیروزی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏این شعار باید محفوظ باشد که این قیام «قیام ملی» نیست، این قیام‏‎ ‎‏«قیام قرآنی» است، این قیام «قیام اسلامی» است. یک ملت‏‎ ‎‏ضعیفی که هیچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این قدرت‏‎ ‎‏شیطانی، که همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند‏‏[‏‏غالب‏‎ ‎‏شدند‏‏]‏‏، به قوۀ ملیت نمی تواند غلبه کند؛ ملتی که غلبه کرد برای‏‎ ‎‏اینکه شهادت آرزوی او بود. بعض جوانهای من از من شهادت را‏‎ ‎‏طلب می کردند و مرا قسم می دادند که دعا کن که شهید بشویم.‏‎ ‎‏زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که‏‎ ‎‏شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقی مانده بود باز می گفت این‏‎ ‎‏را هم اهدا می کنم. این قدرت ملیت نیست؛ این قدرت ایمان‏‎ ‎‏است، این قدرت اسلام است. خلط نکنند، اشتباه نکنند. این‏‎ ‎‏اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرتها؛ این اسلام است که فرزندان‏‎ ‎‏آن به شهادت راغب هستند؛ این قوۀ ایمان است که مردم را‏‎ ‎‏سرتاسر ایران بسیج کرد. این دست غیبی الهی بود که مردم ایران را‏‎ ‎‏ـ سرتاسر ـ از بچۀ دبستانی تا پیرمرد بیمارستانی، با هم هم صدا و‏‎ ‎‏با هم هم مقصد کرد. این هیچ جبهه ای نمی تواند این کار را بکند؛‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 79

‏هیچ بشری قادر نیست که همچو بسیجی بکند؛ هیچ ملتی‏‎ ‎‏نمی تواند اینطور بسیج بشود. قدرت ایمان، قوۀ اسلام، قدرت‏‎ ‎‏معنوی ملت، این پیروزی را به ما ارزانی داشت.(147)‏

18 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

چون شهادت را سعادت می دانستند، مشتها بر تانکها غلبه کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏قوت ایمان در ملت ما طوری بود که شهادت را سعادت‏‎ ‎‏می دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند؛ ولهذا‏‎ ‎‏مشتهای اینها بر تانکها غلبه کرد.(148)‏

13 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

این نهضت با عشق به شهادت پیش رفت

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم برای اسلام خون می دهند نه برای سیاست. برای سیاست‏‎ ‎‏اسلامی. ملت ما به واسطۀ اتکا به اسلام، این نهضت را پیش برد.‏‎ ‎‏ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت این نهضت پیش‏‎ ‎‏رفت.اگر این عشق و علاقه نبود، هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت‏‎ ‎‏پیروز نمی شدیم.(149)‏

16 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

تحول روحی ملت رمز پیروزی است 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد‏‎ ‎‏شده است فـائق نیامده ایم؛ بـرای اینکه قـدرت ما به حَسَب‏‎ ‎‏طبیعتْ یک قدرت بسیار نـاچیزی بود در مقابـل قدرتهای بسیـار‏‎ ‎‏بزرگ مثل قدرت امریـکا و قدرت شـاه سابق، با آن ابـزاری که‏‎ ‎‏اینها در دست داشتند. ما به اینها که غلبه کردیم، ملت ما که در‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 80

‏این نهضت پیروز شد، این فقط برای اتکال به خدا بود. در ملت ما‏‎ ‎‏یک تحولی حاصل شد که آن تحول سابقه نداشت؛ آن تحول‏‎ ‎‏اینطور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می دانستند.‏‎ ‎‏جوانهای ما الآن هم پیش من می آیند، بعضی از آنها، و می گویند که‏‎ ‎‏شما دعا کنید که ما شهید بشویم! این رمزِ پیروزی بود که همان‏‎ ‎‏طوری که در صدر اسلامْ مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما‏‎ ‎‏هم با این رمز پیش برد؛ و با این رمز است که ملتها می توانند پیش‏‎ ‎‏ببرند.(150)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

رمز پیروزی این بود که آرزوی شهادت می کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏رمز پیروزی امروز ما این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏داشتیم. رمز پیروزی ما این است که جنبه فقط سیاسی نبود، فقط‏‎ ‎‏برای نفت و امثال اینها نبود؛ جنبه جنبۀ معنوی بود، اسلامی بود.‏‎ ‎‏جوانان ما آرزوی شهادت می کردند، جوانان ما شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کردند؛ همان طور که در صدر اسلام سربازهای اسلام،‏‎ ‎‏شهادت را استقبال می کردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند‏‎ ‎‏برای اینکه مردن را... فنا شدن نمی دانند. سربازان ما شهادت را‏‎ ‎‏سعادت می دانند و برای این سعادت کوشش می کنند. رمز پیروزی‏‎ ‎‏اتکال به قرآن و این شیوۀ مقدس بود که شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کردند، خوف در دل آنها نبود.(151)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

موج خون شهید در دنیا

‏ ‏

‏ ‏

‏این معجزه است که با شهید شدن یک عزیز، موج در تمام دنیا‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 81

‏بلند می شود.(152)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت با سبقت در راه شهادت به هدف رسید

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف ایران همچون برادران اسلامی صدر اسلام و عصر‏‎ ‎‏وحی با فقدان سازوبرگ جنگی و با دست تهی، لکن با قدرت‏‎ ‎‏ایمان و ایثار خون و فداکاری در راه اسلام و سبقت به شهادت در‏‎ ‎‏راه هدف به پیروزی رسید و دشمنان مستبد و مستعمر و مستثمر‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و در زباله دانی تاریخ دفن کرد.(153)‏

10 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهادت طلبی رمز پیروزی است

‏ ‏

‏ ‏

‏این وحدت کلمه را حفظش کنید و این ایمان را، این ایمان را که‏‎ ‎‏جوانهای عزیز ما، بسیار عزیز ما می آیند استدعا می کنند که دعا‏‎ ‎‏کنید ما شهید بشویم. این جوان سی ساله، بیست ساله، بیست و‏‎ ‎‏پنج ساله، کمتر هجده ساله، می آید می گوید که دعا کنید من شهید‏‎ ‎‏بشوم. این احساس، این تحولی که در جامعۀ ما پیدا شد، اینها رمز‏‎ ‎‏پیروزی ما بود، این را نگهش دارید.(154)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

ترورها حقانیت مکتب را واضحتر می کند

‏ ‏

‏ ‏

‏ملتی که جوانان نورسشان از شهادت در راه هدف ـ که همان اسلام‏‎ ‎‏است ـ استقبال می کنند، از سوءقصدها و ترورها نمی هراسند.‏‎ ‎‏سوءقصد به اشخاصی که در طول عمر به خدمت خالق و خلق‏‎ ‎‏اشتغال داشته اند، ارادۀ آنان را مصمم تر و حقانیت مکتب را‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 82

‏واضحتر می نماید.(155)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت ما با خون، حیات خود را بازیافت

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام در کشور ما می رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون‏‎ ‎‏شهیدانِ ملت ما حیات خود را باز یافت.(156)‏

7 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

امریکا از شهادت طلبی ملت ما وحشت دارد

‏ ‏

‏ ‏

‏امریکا از این وحدت کلمۀ ملت ما و از اینکه ملت ما به اینجا‏‎ ‎‏رسیده است که جوانهای غیور ما کفن پوش شدند، شهادت‏‎ ‎‏می خواهند، از این وحشتناک است.(157)‏

21 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهدا درخت اسلام را آبیاری نمودند

‏ ‏

‏ ‏

‏رحمت سرشار خداوند متعال بر شهدای فضیلت؛ شهدایی که با‏‎ ‎‏نثار خون خود درخت با برکت اسلام را آبیاری نمودند. درود‏‎ ‎‏فراوان بر معلولین و مصدومین در راه انقلاب اسلامی که ایران را‏‎ ‎‏در جهان سربلند نمودند.(158)‏

19 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

پاک شدن میهن اسلامی از لوث وجود جنایتکاران

‏ ‏

‏گرچه شهدای گرانمایه و جوانان برومندی را از دست دادیم، و برادران و خواهران معلول و ناقص العضو به جای گذاشتیم؛ شهدایی که نور انقلابمان، و خواهران و برادران معلولی که سرمایۀ‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 83

‏انقلاب اسلامی ما هستند و از احترام خاصی در میان ملت‏‎ ‎‏قدرشناس ما برخوردارند. لکن در عوض، ملتی بزرگ را نجات‏‎ ‎‏دادیم و چنگال گرگان آدمخوار ـ وحشیان به صورت آدمی ـ را از‏‎ ‎‏شریان حیات امتی عظیم الشأن قطع کردیم. و با خواست خداوند و‏‎ ‎‏ارادۀ مصمم ملت عزیز تا ابد صحنۀ میهن اسلامی خود را از لوث‏‎ ‎‏وجود جنایتکاران بی فرهنگ و خیانتکاران غارتگر پاک، و در تحت‏‎ ‎‏لوای پر برکت «الله اکبر» برای هم میهنان خود آزادی و استقلال را‏‎ ‎‏تأمین نمودیم.(159)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

فداکاریها، معرف تحقق حکومت پابرهنگان

‏ ‏

‏ ‏

‏به تمامی شما و خواهران و برادرانی که در محیط جنگ به‏‎ ‎‏زندگانی دلاورانۀ خود ادامه می دهید و از کشته شدن به‏‎ ‎‏دست دشمنان خدا در راه خدا ترسی ندارید و با چنگ و دندان‏‎ ‎‏از میهن عزیزتان برای رضای خدا دفاع می کنید و موجب‏‎ ‎‏دلگرمی رزمندگان اسلام می شوید و همه چیز خود را در‏‎ ‎‏طَبَق اخلاص قرار داده اید و با فداییهای مکرر صحنه های‏‎ ‎‏شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بی امانتان ثبت‏‎ ‎‏نموده و می نمایید و با درس فداکاری و رشادت به مستضعفین‏‎ ‎‏جهان می آموزید که وعدۀ خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق‏‎ ‎‏است، به شما که با مبارزات خویش روی ابرقدرتها و قدرتها را‏‎ ‎‏سیاه کردید، درود می فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان‏‎ ‎‏خاضع و خاشعم.(160)‏

1 / 11 / 59

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 84

‏ ‏

آنچه به دست آورده ایم حاصل خونهاست

‏ ‏

‏ ‏

‏عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت‏‎ ‎‏و جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است‏‎ ‎‏بلکه با خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح که ما‏‎ ‎‏باید تا آخر عمر خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده‏‎ ‎‏است.(161)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

با خون خود شرافت ملت را بیمه کردند

‏ ‏

‏ ‏

‏این جانبازان حماسه آفرین که پرچم پرافتخار لا اله الاالله را بر‏‎ ‎‏فراز این کشور عزیز به اهتزاز درآورده اند و با خون و توان خود‏‎ ‎‏شرافت انسانی ملت بزرگ را بیمه نمودند و با پشتیبانی توده های‏‎ ‎‏میلیونی بپا خاسته، ائمۀ کفر و الحاد را شکست مفتضحانه داده و‏‎ ‎‏کشور را از لوث وجود آنان پاک نموده اند، الحق به ملت ما حق‏‎ ‎‏بزرگ دارند. رحمت خدا و سپاس بی پایان ملت عزیز نثار روح‏‎ ‎‏آنان و دیگر فداکاران در راه گسترش عدالت اسلامی ـ انسانی‏‎ ‎‏باد.(162)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

با شهادت عزیزان صفوف فداکاران فشرده تر می شود

‏ ‏

‏ ‏

‏شما کوردلان با آنکه دیده اید با شهادت رساندن شخصیتهای‏‎ ‎‏بزرگ صفوف فداکاران در راه اسلام فشرده تر و عزم آنان مصمم تر‏‎ ‎‏می شود، می خواهید با به شهادت رساندن عزیزان ما این ملت‏‎ ‎‏فداکار را از صحنه بیرون کنید.(163)‏

9 / 4 / 60

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 85

‏ ‏

شهادت موجب تقویت روحیه ملت است

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع‏‎ ‎‏اسلام دفاع می کند و چنانچه، هرکس و هر شخصیتی هم شهید‏‎ ‎‏بشود در این ملت اثری جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت‏‎ ‎‏روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص‏‎ ‎‏متعهد کشته می شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به‏‎ ‎‏پیش می رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و‏‎ ‎‏خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می رود،‏‎ ‎‏از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می شود، آنها از این‏‎ ‎‏امور بری هستند.(164)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

با نثار خون جوانان، حکومت را از ستمگران گرفتند

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و‏‎ ‎‏زحمات طاقت فرسا پیروزی را به دست آورد و همه را از زندانها و‏‎ ‎‏تبعیدها و انزواها و اختناقها نجات داد و حکومت را از ستمگران‏‎ ‎‏بازستاند و به آنان تحویل داد.(165)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

شهادت عامل پیروزی است

‏ ‏

‏ ‏

‏شما پیروزید برای اینکه شهادت را در آغوش می گیرید و آنهایی‏‎ ‎‏که از شهادت و از مردن می ترسند، آنها شکست خورده اند اگر هم‏‎ ‎‏لشکر عظیم داشته باشند.(166)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 86

‏ ‏

استقلال و آزادی، محصول خون شهدا

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ما تسلیم امریکا و ابرقدرتها می شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه‏‎ ‎‏ظاهری درست می شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما‏‎ ‎‏نمی گردید، ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافتمان از بین‏‎ ‎‏می رفت. آیا ما می توانیم نوکر و اسیر امریکا و دولتهای کافر شویم‏‎ ‎‏تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟! هرگز، ملت‏‎ ‎‏زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد.(167)‏

21 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

گرچه خسارت زیاد دیده ایم ولی آنهمه مفاسد را دفع کردیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ما خسارت خیلی دیدیم. لکن نمی ارزد این خسارت؟ خوب،‏‎ ‎‏صدر اسلام هم حضرت سیدالشهداء را که از همۀ خسارات بالاتر‏‎ ‎‏بود، ‏‏[‏‏از دست دادیم‏‏]‏‏. و سیدالشهداء می دانست که دارد چه‏‎ ‎‏می کند، می دانست که اینجا، این سفر اینطوری است. خوب، از‏‎ ‎‏خطبه های بین راههایشان و از فرمایشاتی که کردند معلوم است که‏‎ ‎‏مسأله این بوده است که... نه ، اینکه مسأله این بوده است که حالا‏‎ ‎‏چون می خواستند بروند آنجا، ببینند چه می شود. وضع جوری‏‎ ‎‏بوده است که باید بشود، باید این فداکاری بشود تا اینکه کار‏‎ ‎‏درست بشود. و ما هم امروز هر چه داریم از آن فداکاری است که‏‎ ‎‏آن فداکاری برای اسلام بود که همان مقداری که تا حالا ‏‏[‏‏دوام‏‏]‏‎ ‎‏آورده است از همان بوده است. و ما باید این را، این پایگاه را‏‎ ‎‏حفظش بکنیم و فدا کاری را به مردم یاد بدهیم که باید فداکاری‏‎ ‎‏بکنید. فقط قضیه این نیست که ما برای سیدالشهداء گریه کنیم، آن‏‎ ‎‏هم البته بزرگ است، لکن فداکاریهایش را باید حساب بکنیم. باید‏‎ ‎‏ارزش آن کاری که او کرده است و آن بساط ظلمی که به هم زده‏‎ ‎‏است، ‏‏[‏‏بیان کنیم‏‏]‏‏ می خواستند بکشانند به کفر و آن مسائلی که‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 87

‏یزید می خواست درست بکند، طبعاً همه را خنثی کردایشان.‏

‏     حالا شما هم همین طور، این مسائلی که در زمان محمدرضا و‏‎ ‎‏زمان رضاشاه اوج گرفته و آن بساط درست شد، این هم دیگر اینها‏‎ ‎‏را ملت بحمدالله ، این کار را کرد؛ ملت اینها را خنثی کرد و از بین‏‎ ‎‏برد. و الآن شما در تمام ایران، یک دکانی که علناً بخواهد یک چیز‏‎ ‎‏غیرمشروع را بفروشد، گمان ندارم داشته باشیم. آن وقت در هر‏‎ ‎‏خیابان اینجا، آقایان که توی تهران بودند و می رفتند و می دیدند،‏‎ ‎‏در هر خیابانی چقدر از این مسائل فساد بود. بالاتر از آن، بین‏‎ ‎‏تهران و شمیران چه خبر بود، از آن عشرتکده ها و از آن مسائل که‏‎ ‎‏نقل می کنند! لب دریاها چه خبر بود! خوب، این خبرها تمام شد،‏‎ ‎‏این یک نعمتی بود که خدا به ما داد.(168)‏

22 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

ملتی که اینهمه خون داده است، به دشمن نمی گوید بسم الله

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما از اول قیام کرد برای اینکه جمهوری اسلامی بدون اینکه‏‎ ‎‏بوی شرق یا غرب را بدهد مطلوب اوست. حالا که اینهمه جوان‏‎ ‎‏داده است و اینهمه خون داده است و اینهمه عزیزان را از دست‏‎ ‎‏داده است، حالا دیگر نمی آید بگوید که خیر، حالا همۀ ما را‏‎ ‎‏کشتید، دست شما درد نکند، بسم الله ! ما تا آخرین وقت و تا‏‎ ‎‏آخرین نفس ایستاده ایم و ملت ایستاده است.(169)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

اگر عشق به شهادتها نبود، ما باید هنوز در زندانهای شاهنشاهی باشیم

 

‏ ‏

‏اسلام عنایتش را، لطفش را به این ملت مظلوم، در طول تاریخ‏‎ ‎‏عنایتش را، پرتو عنایتش را افکند بر اینها و اینها متحول شدند.‏

 


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 88

‏انسان عشرتکده ای، متحول شد به انسان مجاهد اسلامی. انسان‏‎ ‎‏شهوتران متحول شد به انسان عاشق موت. و این عشق به موت‏‎ ‎‏است که تمام مسائل اسلام را دارد حل می کند. اگر نبود این جوانها‏‎ ‎‏و این رزمنده هایی که همه عشق به موت دارند، از همه قشرهایی‏‎ ‎‏که هستند، از ارتش و سپاه و بسیج و سایرین و عشایر و سایر مردم‏‎ ‎‏که همه با هم هستند، اگر این تحول نبود، ما باز در زندانهای‏‎ ‎‏شاهنشاهی باید باشیم.(170)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

نتیجه شهادتها آن است که دنیا سر تعظیم فرود آورده است

‏ ‏

‏ ‏

‏این پیروزی معنوی و مادی مرهون اسلامی بودن انقلاب و مردمی‏‎ ‎‏بودن و توجه مردم به اسلام و تحول روحی عظیمی است که‏‎ ‎‏خداوند در این ملت، معجزه آسا ایجاد فرمود، از آن جمله این‏‎ ‎‏جوانان بسیار عزیز در سطح کشورند که ناگهان با یک جهش‏‎ ‎‏برق آسای معنوی و روحی با دست رحمت حق تعالی از منجلابی‏‎ ‎‏که برای آنان با دست پلید استکبار جهانی که از آستین امثال‏‎ ‎‏رضاخان و محمدرضاخان و دیگر سرسپردگان غرب یا شرق تهیه‏‎ ‎‏دیده بودند، نجات یافته و یکشبه ره صدساله را پیمودند و آنچه‏‎ ‎‏عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را‏‎ ‎‏می کردند، اینان ناگهان به دست آوردند و عشق به لقاءالله را از حد‏‎ ‎‏شعار به عمل رسانده و آرزوی شهادت را با کردار در جبهه های‏‎ ‎‏دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند و این تحول عظیم معنوی با‏‎ ‎‏این سرعت بی سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و‏‎ ‎‏عاشق پرور نتوان توجیه کرد. اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ‏‎ ‎‏در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 89

‏شهادت می کنند، مشاهده می کنم از خود مأیوس و از آنان شرمنده‏‎ ‎‏می شوم و هنگامی که عکسهای متعدد این شهیدان نورس نورانی‏‎ ‎‏را می نگرم و ارزشهای انسانی و مقامات الهی آنان، که خود از آنها‏‎ ‎‏به مرحله هایی دور هستم غبطه می خورم و چون به مادران و پدران‏‎ ‎‏این جوانان و نوجوانان شهید برخورد می کنم و آن شجاعتها و‏‎ ‎‏شهامتهای فوق تصور را از آنان مشاهده می کنم احساس حقارت‏‎ ‎‏نموده، به پیشگاه پیامبر بزرگ اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله ـ روحی لمقدمه الفداء ـ به خاطر چنین امتی و‏‎ ‎‏پیروانی متعهد و مجاهد تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏ولی نعمت و حافظ امت سپاسگزارم. امروز، اسلام بزرگ، نتیجۀ‏‎ ‎‏آن ایثارها و شهادتها را می بیند که دنیا در مقابل آن با همۀ تبلیغات‏‎ ‎‏گمراه کننده و کارشکنیهای بی حد و حصرش، ناچار است سر‏‎ ‎‏تعظیم فرود آورد و این نسیمی است که از معنویات اسلام در این‏‎ ‎‏کشور مظلوم در طول ستمشاهی وزیدن گرفته است و امید از‏‎ ‎‏الطاف خداوند منان است که این نسیم الهی را افزایش دهد و آن را‏‎ ‎‏به همۀ کشورهای ستمدیده و دربند مرحمت فرماید.(171)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

این فداکاریها موجب شد اسلام عزیز را به دست آوریم

‏ ‏

‏ ‏

‏خدای تبارک و تعالیٰ با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت‏‎ ‎‏فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهای عارف مسلک‏‎ ‎‏که برای خدای تبارک و تعالیٰ و به عشق خدای تبارک و تعالیٰ از‏‎ ‎‏جانشان می گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشیدشان‏‎ ‎‏می گذرند و این فداکاری موجب این شد که ما در عین حالی که‏‎ ‎‏بسیار از بزرگانمان را از دست دادیم و بسیار از جوانان‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 90

‏ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارات بسیار بر ما وارد شد از‏‎ ‎‏دست دشمنها، مع ذلک آنچه که به دست ‏‏[‏‏آورد‏‏]‏‏ اسلام عزیز بود،‏‎ ‎‏و اسلام ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود، چنانچه‏‎ ‎‏اولیای خدا چنین کردند.(172)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

قطع دست قدرتها از برکات خون شهداست

‏ ‏

‏ ‏

‏ما جوانهایمان تاکنون آنقدر شهید داده اند، تاکنون مادرها آنقدر‏‎ ‎‏شهید داده اند، پدرها آنقدر شهید داده اند، جوانها آنقدر خون‏‎ ‎‏خودشان را داده اند برای اینکه شرّ این قدرتهای بزرگ از سر ایران‏‎ ‎‏کم بشود. حالا که بحمدالله رسیدیم به اینجایی که دستها کوتاه‏‎ ‎‏شده، حالا ما کوتاه بیاییم تا آنها دستشان بلند بشود؟(173)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

ملت ما با ایثار جان، ستمگران را بیرون راندند

‏ ‏

‏ ‏

‏آیا در منطقه قدرتی به پایۀ قدرت رژیم ظالمانۀ شاهنشاهی و‏‎ ‎‏ستمشاهی بود و ملتی همچون این ملت مظلوم دربند بود؟ و‏‎ ‎‏دیدید که با دست خالی و ایثار جان و توان در مدت کوتاهی از‏‎ ‎‏بندها رها و ستمگران و دزدان را یا در بند کشیدند و یا بیرون‏‎ ‎‏راندند.(174)‏

28 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

پیروزیها تحفه ای است که شهیدان آورده اند

‏ ‏

‏ ‏

‏بحمدالله شهیدان ما که پیرو شهید عظیم الشأن اسلام ـ علیه السلام ‏‎ ‎‏ـ هستند جمهوری اسلامی را بیمه کردند و پیروزی بر دشمنان اسلام‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 91

‏و ایران و ملت بزرگوار ایران و سایر ملتهای مسلمان بلکه‏‎ ‎‏مستضعفان جهان را تحفه آوردند. بی جهت نیست که مستکبران‏‎ ‎‏جهان با تمام توطئه ها و شیطنتها بر ضد یک ملت کوچک چهل‏‎ ‎‏میلیونی که به حسب معنویت و ارزشهای انسانی بر قلۀ بلند و‏‎ ‎‏والای سعادت ارتقا یافته است، قیام نموده اند. خود این توطئه ها و‏‎ ‎‏بوق و کرناهای ابرقدرتهای عالم و پیوستگان و وابستگان به آنان از‏‎ ‎‏بزرگترین ارزشها و والاترین مقامها برای یک ملت است که تاکنون‏‎ ‎‏برای هیچ ملتی رخ نداده است و این ارزش را شهدای والامقام و‏‎ ‎‏جانبازان، این شهدای زنده و به دنبال آنان، ملت عظیم الشأن ایران‏‎ ‎‏در پشت جبهه ها آفریده اند.(175)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

19 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

به برکت خون شهدا تمام توطئه ها خنثی شد

‏ ‏

‏ ‏

‏سپاس بی پایان از خداوند تبارک و تعالی که با عنایات خاصۀ خود‏‎ ‎‏منت بر ما نهاده و ما را به ملتی که با قیام خونین و انقلاب الهی‏‎ ‎‏خویش و روح ایمان و عرفان بر ابرقدرتها تاخته است، سرافراز‏‎ ‎‏فرموده است؛ ملتی که با فداکاری ارزشمند، دست ستمگران را از‏‎ ‎‏کشور عزیز اسلامی قطع نموده و شرف و استقلال آن را برگردانده‏‎ ‎‏است؛ ملتی که مجد و عظمت میهن اسلامی را تجدید و خود را بر‏‎ ‎‏مقدرات و سرنوشت خود آزادانه مسلط و حکومت عدل اسلامی‏‎ ‎‏را به جای حکومت طاغوت ستمشاهی جایگزین کرده است و‏‎ ‎‏اسلام عزیز را بر ملتهای تحت ستم در شرق و غرب عرضه نموده‏‎ ‎‏است. رحمت خداوند و سلام و درود صالحان و مخلصان بر روان‏‎ ‎‏شهدای بزرگ و نثار جانبازان و مفقودین و اسرای عزیز که با نثار‏‎ ‎‏جان و خون و سلامت و دوری از میهن خود، در راه شرف، عزت‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 92

‏کشور و اسلام، راه را برای نیل به سعادت دنیا و آخرت باز، خود و‏‎ ‎‏ملت خود را در پیشگاه مقدس حق تعالی سرافراز و روسفید‏‎ ‎‏نمودند.‏

‏     اکنون پس از گذشت چندین سال از انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏شکوهمند و فشارهای جانکاه قدرتمندان و توطئه های بی امان‏‎ ‎‏همه جانبۀ ستمگران بزرگ و کوچک برای اطفای نور خدا،‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی با قدرت عظیم روحی و به برکت خون پاک شهدا و‏‎ ‎‏جانبازان در راه اسلام، تمام توطئه ها خنثی، و کیْد ستمگران به‏‎ ‎‏خودشان برگشت و بارقۀ با عظمت اسلام در جهان رو به گسترش‏‎ ‎‏است و وعدۀ خداوند متعال بر امامت و وراثت مستضعفان، گویی‏‎ ‎‏نزدیک است.(176)‏

17 / 11 / 64

*  *  *

‏ ‏

نجات کشور مرهون مجاهدات شماست

‏ ‏

‏ ‏

‏ای شهدای بزرگ و ای شهدای زندۀ عزیز،اگر نبود مجاهدات شما‏‎ ‎‏و برادران و خواهران بزرگوار شما در جبهه ها و پشت جبهه ها، که‏‎ ‎‏با اخلاص خود عنایات خاص خداوند قادر را جلب نمودید،کدام‏‎ ‎‏قدرت و کدام ابزار جنگی می توانست جمهوری اسلامی و کشور‏‎ ‎‏عزیز شما را از این دریای مواج متلاطم،که شرق و غرب و‏‎ ‎‏وابستگان به آنان دست به دست هم و بازو به بازوی یکدیگر داده‏‎ ‎‏و در پی غرق آن کوشیدند و می کوشند، نجات دهد. این کوردلان‏‎ ‎‏از خدا بیخبر و عاری از معنویات نمی دانستند که این کشتی نوح‏‎ ‎‏است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است. اینان با ابزار و ساز و‏‎ ‎‏برگ مادی به جنگ ایمان و معنویت و کشور صاحب الزمان‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ آمده اند؛ و اکنون نیز پس از سالها تجربه به‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 93

‏خود نیامده اند و به حرکات مذبوحانه ادامه می دهند. ولی چه باک‏‎ ‎‏از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان.‏

‏     خداوندا! ما هیچیم هیچ! و هر چه هست از تو و به سوی تو‏‎ ‎‏است. ما به قدرت مطلق تو امیدواریم و از تو استمداد می کنیم. اگر‏‎ ‎‏تو با مایی شکست و پیروزی را به پشیزی نمی شناسیم. تو خود یار‏‎ ‎‏این ملت و این جوانان مخلص باش؛ و رحمت خود را بر این‏‎ ‎‏شهیدان جاوید نثار فرما. و جانبازان،این شهیدان زنده را شفا‏‎ ‎‏واخلاص و اجر عنایت نما؛ و به بازماندگان آنان و خاندان و‏‎ ‎‏پرستاران اینان صبر و جزای خیر مرحمت فرما و اسرا و مفقودین‏‎ ‎‏ما را صحت و استقامت و نجات بده ؛و رزمندگان عظیم الشأن،این‏‎ ‎‏پشتوانه های جمهوری اسلامی را پیروزی و قدرت و شجاعت‏‎ ‎‏بیشتر لطف فرما.(177)‏

18 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

شهادت، عامل نشاط ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملت بزرگ ایران است که با قامتی استوار بر بام بلند شهادت و‏‎ ‎‏ایثار ایستاده است و هر روز نشاط و تحرک و فریاد او برای ادامۀ‏‎ ‎‏راه بیشتر می شود.(178)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

انقلاب ما از برکات عاشوراست

‏ ‏

‏ ‏

‏قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و گستردۀ میلیونها‏‎ ‎‏مسلمان شیفتۀ خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور‏‎ ‎‏صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ ترسیم نماید، و از حماسه ها و‏‎ ‎‏رشادتها و خیرات و برکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت فاطمۀ‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 94

‏زهرا ـ سلام الله علیها ـ سخن بگوید؛ که همۀ اینها از هنر اسلام و‏‎ ‎‏اهل بیت و از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است. و‏‎ ‎‏ملت ما کمربندها را محکم بسته اند؛ و از زن و مرد و پیر و جوان‏‎ ‎‏همه و همه، جز تعداد انگشت شماری منافق خود فروختۀ‏‎ ‎‏جاسوس و سایر وابستگان به استکبار جهانی، در صحنۀ نبرد حق‏‎ ‎‏در برابر باطل ایستاده اند و بر یکدیگر سبقت می جویند. و کدام‏‎ ‎‏سبقتی در مسیر الی الله بالاتر از اینکه سیلزدگان محصور در فکر‏‎ ‎‏کمک به جبهه اند و رزمندگان در صحنۀ نبرد هم بضاعت مالی خود‏‎ ‎‏را به سیلزدگان تقدیم می کنند؟ و کدام تحولی بالاتر از اینکه پدران‏‎ ‎‏و مادران و همسران شهیدان ما از فراق عزیزان خود شِکوه‏‎ ‎‏نمی کنند، ولی غبطه و حسرت دوری از قافلۀ شهدا را بر زبان‏‎ ‎‏دارند؟(179)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

خون شهدا کاخ ظالمین را لرزانده است

‏ ‏

‏ ‏

‏از همت بلندشان‏‎[1]‎‏ جمهوری اسلامی ایران پایدار و انقلاب ما در‏‎ ‎‏اوج قلۀ عزت و شرافت مشعلدار هدایت نسلهای تشنه است؛ و‏‎ ‎‏قطرات خونشان سیلابی عظیم و طوفانی سهمناک را برپا کرده‏‎ ‎‏است و ارکان کاخهای ظلم و ستم شرق و غرب را به لرزه انداخته‏‎ ‎‏است، و آنان را در عزا و ماتم از دست دادن یاران و نوکرانی چون‏‎ ‎‏محمدرضا خان و «سادات ها» و «نمیری ها» و نیز اقتدارها و‏‎ ‎‏افتخارات شیطانی خود سیاهپوش کرده است. و هنوز اول ماجرا‏‎ ‎‏است، و کابوسهای دیگری دارند. و باید خود را برای نابودی و‏‎ ‎‏مرگ جیره خوارانی چون صدام و دست نشاندگانی چون اسرائیل‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 95

‏غاصب آماده کنند؛ که اینها همه از برکات سحر شهیدان ماست. و‏‎ ‎‏ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. و به شهیدان باید گفت: ‏ٰاتَیٰکُمُ الله ُ مَالَمْ‎ ‎یُؤْتِ أَحَدًا مِنَ العَالَمِینَ‎[2]‎‏.(180)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرد

‏ ‏

‏ ‏

‏در آیـنده ممکن اسـت افرادی آگاهانـه یا از روی ناآگـاهی در میان‏‎ ‎‏مردم این مسأله را مطرح نمایند که ثـمرۀ خونها و شهادتها و ایثارها‏‎ ‎‏چه شد. اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بیخبرند و‏‎ ‎‏نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر‏‎ ‎‏در طبق اخلاص و بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و‏‎ ‎‏بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل‏‎ ‎‏ارزش و راه شهیدانمان فاصلۀ طولانی را باید بپیماییم و در گذر‏‎ ‎‏زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون‏‎ ‎‏شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای‏‎ ‎‏ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و‏‎ ‎‏رسم شهادت کور شدنی نیست؛ و این ملتها و آیندگان هستند که به‏‎ ‎‏راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهیدان است‏‎ ‎‏که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای‏‎ ‎‏آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! خوشا‏‎ ‎‏به حال آنان که در این قافلۀ نور جان و سر باختند! خوشا به حال‏‎ ‎‏آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!(181)‏

29 / 4 / 67

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 96

‏ ‏

همۀ برکات جنگ و انقلاب از خون شهداست

‏ ‏

‏ ‏

‏هـر روز مـا در جنگ برکتی داشته ایم که در همۀ صحنه ها از آن‏‎ ‎‏بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم،‏‎ ‎‏ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم،‏‎ ‎‏ما در جنگ، پرده از چهرۀ تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در‏‎ ‎‏جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم، ما در جنگ‏‎ ‎‏ابهـت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ‏‎ ‎‏ریشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم، ما در جنگ‏‎ ‎‏حس برادری و وطن دوستی را در نهـاد یکایک مردمان بارور‏‎ ‎‏کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان‏‎ ‎‏دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابـرقدرتها سالیان سال‏‎ ‎‏می توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت،‏‎ ‎‏جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب‏‎ ‎‏شد که تمامی سردمداران نظامهای فـاسد در مقابل اسلام احساس‏‎ ‎‏ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال‏‎ ‎‏داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی‏‎ ‎‏برخوردار شد و از همۀ اینها مهمتر استمـرار روح اسلام انقلابی در‏‎ ‎‏پرتو جنگ تحقق یافت.‏

‏     همۀ اینهـا از برکت خونهـای پاک شهدای عزیز هشت سـال‏‎ ‎‏نبـرد بود، همۀ اینهـا از تلاش مـادران و پـدران و مردم عزیز‏‎ ‎‏ایـران در ده سال مبارزه با امریکا و غرب و شوروی و شرق نشأت‏‎ ‎‏گرفت. جنـگ ما جنگ حق و بـاطل بود و تمام شدنی نـیست،‏‎ ‎‏جنگ ما جـنگ فقر و غنا بود، جنگ مـا جـنگ ایمان و رذالت بود‏‎ ‎‏و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوتـه نظرند‏‎ ‎‏آنهایی که خیال می کنند چـون ما در جبهـه به آرمان نهایی‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 97

‏نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و‏‎ ‎‏صلابت بیفایده است!(182)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 98

  • )) شهدا.
  • )) برگرفته از آیۀ 20 سوره مائده: «خدا آنچه را که به شما داد به هیچ کس در جهان نداد».