فصل دوم: خانوادۀ شهدا
خاستگاه اجتماعی شهدا و ایثارگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

خاستگاه اجتماعی شهدا و ایثارگران

‏ ‏

‏ ‏

خاستگاه اجتماعی شهدا و ایثارگران

 

‏ ‏

زاغه‌نشینها بودند که خون دادند

‏ ‏

‏ ‏

‏ایـن زاغه نشینهـا بودنـد که در خیابانها فریـاد کردند و خـون دادند‏‎ ‎‏و جوان دادند؛ و مادرهایی که چهار تا بچه داشتند سه تا‏‎ ‎‏بچه هایشان رفته بود، باز می گفتند که این هم اگر برود برای‏‎ ‎‏خداست.(244)‏

6 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

ما مرهون طبقه مستمندان هستیم

‏ ‏

‏ ‏

‏تمام مسائل که واقع شد ما مرهون منتِ ـ بعد از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی ـ این ملت ایران، و خصوصاً طبقۀ مستمندان، نه طبقۀ‏‎ ‎‏اشراف و اعیان و بالادستها، ما مرهون آنها هستیم. آنهایی که زن و‏‎ ‎‏مرد، صغیر و کبیر، در هر وقت که اقتضا می کرد در خیابانها‏‎ ‎‏می ریختند و هیچ در مقابل مسلسلها ابا نداشتند؛ سینه ها را باز‏‎ ‎‏می کردند و می گفتند: بزن. باید بگویم که گوشت و خون غلبه کرد‏‎ ‎‏بر تانک و مسلسل. و این قدرت خدای تبارک و تعالی بود.(245)‏

6 / 12 / 57

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 127

‏ ‏

تودۀ ملت خون دادند نه اعیان و اشراف

‏ ‏

‏ ‏

‏آنکه خون داده همین توده بوده است؛ آنکه جوان داده است،‏‎ ‎‏همین توده بوده است. یک دسته ای بیرون بوده اند، اشراف و اعیان‏‎ ‎‏هم بالاها نشسته بودند، و شما خون دادید؛ شما جوان دادید.(246)‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

شهدا از طبقات بالا نبودند

‏ ‏

‏ ‏

‏شمـا آمار اینهایی که کشتـه شدند ـ یکوقتی اگر می توانید، هـرکس‏‎ ‎‏می تـواند در هرجـا هست به دسـت بیاورد ـ اگر یک دولـت‏‏[‏‏مند‏‏]‏‎ ‎‏توی آن هست، اگر یک تاجر درجۀ اول توی آن هست، اگر یک‏‎ ‎‏خان توی آن هست، اگر یک سردار توی آن هست، اگر یک وزیر‏‎ ‎‏توی آن هست، اگر یک کمونیست توی آن هست، شما پیدا کنید به‏‎ ‎‏ما اطلاع دهید! همۀ آنها مسلمانهایی بودند که توی خیابانها‏‎ ‎‏ریختنـد و گفتنـد که «مرگ بر او» و «ما جمهـوری اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم». همۀ کشته های ما از اینها‏‏[‏‏ست‏‏]‏‏. شما افشا کنید،‏‎ ‎‏ببینیـد پیدا کنیـد که چنـد نفر تـاجر معتبـر بودند، چند نفر خان‏‎ ‎‏بـوده توی اینها، چند نفـر رئیسِ مثلاً کـذا بوده است، چند نفر‏‎ ‎‏وزیـر بوده است، چنـد تا مدیر کل بوده است؟ یـکی از اینها را‏‎ ‎‏نمی توانیـد پیدا کنید! هرچـه بوده، ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این ملت، این تودۀ‏‎ ‎‏جمعیت و ملت بوده است؛ این ملت مسْلم. غنایم مال اینهاست و‏‎ ‎‏باید به اینها داد: مستمندان، اینهایی که صدمه دیدند، آنهایی که‏‎ ‎‏کشته داده اند، آنهایی که جوان داده اند، پیرزنهایی که جوانهایشان‏‎ ‎‏از بین رفت. این غارتگری اینها را، باید برای اینها زندگی تأمین‏‎ ‎‏کرد.(247)‏

15 / 12 / 57

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 128

‏ ‏

مستضعفین بودند که خون دادند

‏ ‏

‏ ‏

‏آنهایی که امروز برای استفادۀ نامشروع می خواهند سر این سفره‏‎ ‎‏بنشینند کجا بودند آن روز که مستضعفین خون خود را‏‎ ‎‏می دادند؟(248)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

شهدای 15 خرداد از اقشار مسلمان و مستضعف بودند

‏ ‏

‏ ‏

‏15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام‏‎ ‎‏و راهنمایی روحانیت و همین جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها‏‎ ‎‏بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند‏‎ ‎‏که 15 خرداد را به وجود آوردند. و همین سنخ جمعیت بودند که‏‎ ‎‏کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام‏‎ ‎‏کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود‏‎ ‎‏آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند در تعقیب‏‎ ‎‏15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از‏‎ ‎‏اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر‏‎ ‎‏برسانند.‏

‏     باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود‏‎ ‎‏آوردند و آنها که در 15 خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده‏‎ ‎‏هزار فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خردادها و‏‎ ‎‏پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عامهای دیگر در میدانها آمدند چه‏‎ ‎‏قشری از جمعیت بودند؟ آنهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند،‏‎ ‎‏آنهایی که دنبالۀ 15 خرداد را تا کنون رساندند، آنهایی که برای‏‎ ‎‏شکستن سد رژیم فعالیت کردند، آنهایی که به خیابانها ریختند و‏‎ ‎‏فریاد «الله اکبر» کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین‏‎ ‎‏قشر از جمعیت است؛ دیگران هیچ حقی ندارند...‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 129

‏     ای کسانی که گمان می کنید ‏‏[‏‏قدرتی‏‏]‏‏ غیر اسلام رژیم را ساقط‏‎ ‎‏کرده است، ای کسانی که احتمال می دهید که غیر مسلمین و غیر‏‎ ‎‏اسلام کس دیگر دخالت داشته است، شما مطالعه کنید، بررسی‏‎ ‎‏کنید اشخاصی که در 15 خرداد جان دادند، سنگهای قبرهای آنها‏‎ ‎‏را ببینید کی بودند اینها. اگر یک سنگ قبر از این قشرهای دیگر‏‎ ‎‏غیر اسلامی پیدا کردید، آنها هم شرکت داشته اند. اگر در قشرهای‏‎ ‎‏اسلامی یک سنگ قبر از آن درجه های بالا پیدا کردید، آنها هم‏‎ ‎‏شرکت داشته اند. ولی پیدا نمی کنید. هر چه هست این قشر پایین‏‎ ‎‏است، این قشر کشاورز است، این قشر کارگر است، این تاجر‏‎ ‎‏مسْلم است؛ این کاسب مسلم است؛ این روحانی متعهد است. هر‏‎ ‎‏چه هست از این قشر است. پس 15 خرداد را به تبع اسلام اینها‏‎ ‎‏به وجود آوردند و به تبع اسلام اینها حفظ کردند؛ و به تبع اسلام‏‎ ‎‏اینها نگهداری می کنند.(249)‏

15 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

من مأیوسم که طبقات بالا خدمتی به انقلاب بکنند

‏ ‏

‏ ‏

‏از 15 خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید،‏‎ ‎‏من که نشسته ام اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید.‏‎ ‎‏شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی‏‎ ‎‏نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم.‏‎ ‎‏نه استفادۀ عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از‏‎ ‎‏شما بکنم! خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من‏‎ ‎‏استفاده اش را ببرم! طبقه های بالا، آنهایی که فعالیت هیچ نداشتند‏‎ ‎‏و مخالفت هم ندارند، حقی ندارند، و نباید حقی داشته باشند؛‏‎ ‎‏لکن اگر از حالا خدمت بکنند، صاحب حق می شوند. و من‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 130

‏مأیوسم که خدمت بکنند.(250)‏

15 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

این طبقه محروم جامعه بود که شهید داد

‏ ‏

‏ ‏

‏گروههایی که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند،‏‎ ‎‏همان زن و مرد محروم ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏ و همانهایی که مستضعف هستند و‏‎ ‎‏کاخ نشینها آنها را استضعاف می کنند و اینها ثابت کردند که‏‎ ‎‏کاخ نشینها هستند که ضعیفند و پوسیده اند و برای این ملت هیچ‏‎ ‎‏کاری نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود، جوانهای‏‎ ‎‏دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقۀ‏‎ ‎‏محروم جامعه بود که از همۀ رفاهها محروم بود، لکن قلبش مملو‏‎ ‎‏از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و با آن ایمان این حرکت‏‎ ‎‏را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه نکرد.(251)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

سنگینی انقلاب بر دوش توده های میلیونی و محرومان جامعه است

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اگر با یک نظر سطحی از نخستین روزهای نهضت تا پیروزی، و‏‎ ‎‏از پیروزی تا کنون به کردار طبقات مختلف و گروهها نگریسته و‏‎ ‎‏ارزیابی کنیم، می توانیم تا حدودی مدعیان پرتوقع و فداکاران‏‎ ‎‏بی توقع را به طور اجمال از هم جدا کنیم. قشرهایی که انقلاب را با‏‎ ‎‏فداکاری بیدریغ و جان نثاری سخاوتمندانه، بی هیچ چشمداشتی‏‎ ‎‏به پیروزی رسانده، و از پیروزی تا کنون برای دفاع از انقلاب و رفع‏‎ ‎‏مشکلات از پای ننشسته اند و تاکنون با آنکه سنگینی انقلاب به‏‎ ‎‏دوش آنان بوده است توقع نام و نشان و مقامی نداشته و ندارند،‏‎ ‎‏اینان توده های میلیونی و محرومان جامعه هستند ـ که خدایشان‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 131

‏قدرت و سعادت دهد.(252)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

جنوب شهریهای محروم در طول تاریخ بیشتر بپا خاسته اند

‏ ‏

‏ ‏

‏انـفجار جنـایت بار عظیـمی‏‎[1]‎‏ که شب گذشتـه صدای مهیب آن را‏‎ ‎‏شنیـدیم و حجم عظیـم آن را در وسائل ارتبـاط جمعی خواهید‏‎ ‎‏دید و شنید، در جنوب شهر تهران در بین جماعت مظلومی که از‏‎ ‎‏طبقۀ مستضعف  و مستمند تشکیل می شود اتفاق افتاد و صدها‏‎ ‎‏بیگناه و مظلومی را شهید و مجروح کرد. کودکـان نورس را در‏‎ ‎‏آغـوش مادران به هلاکت رسـاند و شرافـت و انسانیـت را به‏‎ ‎‏سـوگ نشاند، و چهرۀ قبیح امریکاییان منافق و منحرف را بیشتر‏‎ ‎‏ظاهر کرد. اینان انتقام شکست مفتضحانۀ خود را از مظلومان‏‎ ‎‏متعهد به اسلام جنوب شهری می گیرند، و شکست خود را از‏‎ ‎‏چشم آنان می بینند. جنوب شهریهای محروم و طبقۀ مظلوم در‏‎ ‎‏طول تاریخ با تعهد به ارزشهای انسانی و اسلامی، بیشتر و‏‎ ‎‏مصمم تر در مقابل قدرتها و وابستگان و دلباختگان به آنها‏‎ ‎‏بپاخاسته و می خیزند. و اینان هستند که با مشت گره کردۀ خود و‏‎ ‎‏حضور دائم در صحنۀ اسلام، قدرتها را در هم می کوبند، و‏‎ ‎‏طمعکاران را که به دنبال قدرتها بودند، مأیوس نمودند. سربازان و‏‎ ‎‏سپاهیان و بسیجیان و سایر قوای مسلح امروز ما نیز در همین‏‎ ‎‏طایفه و طبقه هستند.(253)‏

10 / 7 / 61

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 132

زاغه نشینان شهید داده اند 

‏ ‏

‏ ‏

‏همین زاغه نشینانی که من یادم نمی رود که وقتی در تلویزیون دیدم‏‎ ‎‏از یک خانه ای از این زاغه ها یک عده ای پیرمرد و پیرزن و بچه و‏‎ ‎‏اینها بیرون آمدند و یکی از آنها پرسید که کجا می روید، گفتند‏‎ ‎‏می رویم تظاهر، تظاهرات. همینها بودند که ناهار روزشان و شام‏‎ ‎‏شبشان را نداشتند، لکن با همت والای خودشان، با آن قدرت‏‎ ‎‏معنوی الهی خودشان در آن رژیم بیرون آمدند و شهید دادند و‏‎ ‎‏فاتح شدند، و در جمهوری اسلامی هم همینها هستند که پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند و در جبهه ها و پشت جبهه ها محکم ایستاده اند.(254)‏

18 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

فداکاران جنگ، تربیت شده مکتب اولیای الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏در کدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش، در طول زمان و‏‎ ‎‏سراسر خلقت، سربازانی چنین و فداکارانی مانند ایران را سراغ‏‎ ‎‏دارید؛ جز در طبقۀ اولیای الهی و تربیت شدگان در مکتب آنان، که‏‎ ‎‏فرزندان این دیار به نور آنان استضائه کرده و از خود رسته اند.(255)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

قشر فعال در جبهه ها طبقات محروم هستند 

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز هم قشر فعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات‏‎ ‎‏محروم ساده زیست هستند. و در بین آنان از آن وابستگان و‏‎ ‎‏دلبستگان به علایق دنیا اثری نمی بینید.(256)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

پابرهنه های محروم، ستون محکم انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏مصلحت پابرهنه ها و گودنشینها و مستضعفین، بر مصلحت‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 133

‏قـاعدین درمنـازل و مناسک و متمکنیـن و مرفهیـن گریزان از‏‎ ‎‏جبهـه و جهاد و تقـوا و نظـام اسلامی مقـدم باشد و نسـل به نسـل‏‎ ‎‏و سینـه به سینـه شرافت و اعتبـار پیشتـازان این نهضـت مقدس و‏‎ ‎‏جنـگ فقر و غنـا محفوظ بماند و بـاید سعی شـود تـا از‏‎ ‎‏راه رسیـده ها و دیـن به دنیـا فروشان، چهرۀ کفرزدایی و فقرستیزی‏‎ ‎‏روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکۀ ننگ دفاع از مرفهین‏‎ ‎‏بیخبر از خدا را بر دامن مسئـولین نچسبانند و آنهایی که در‏‎ ‎‏خانه های مجلل، راحت و بی درد آرمیـده اند و فارغ از همۀ رنجها و‏‎ ‎‏مصیبتهای جانفرسای ستون محکم انقـلاب و پابرهنه های‏‎ ‎‏محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی بر آتش‏‎ ‎‏نگرفته اند، نباید به مسئولیتهـای کلیدی تکیه کنند، که اگر به آنجا‏‎ ‎‏راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یکشبـه بفروشند، و حاصل همۀ‏‎ ‎‏زحمات ملـت ایران را بر باد دهـند، چرا که اینها هرگز عمـق راه‏‎ ‎‏طی شده را ندیده انـد و فرق و سینۀ شکافتۀ نظام و ملت را به‏‎ ‎‏دست از خدا بیخبران مشاهده نکرده اند و از همۀ زجرها و‏‎ ‎‏غربتهای مبارزان و التهاب و بیقراری مجاهدان که برای مرگ و‏‎ ‎‏نابودی ظلم بیگانگان دل به دریای بلا زده اند، غافل و‏‎ ‎‏بیخبرند.(257)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

طبقات کم درآمد جامعۀ ما، سر و جان می دهند

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی که پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعۀ ما‏‎ ‎‏امتحان و تقید خود را به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن‏‎ ‎‏چندین عزیز و جوان و بذل همۀ هستی خود داده اند و در همۀ‏‎ ‎‏صحنه ها بوده اند ـ و ان شاءالله خواهند بود ـ و سر و جان را در راه‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 134

‏خدا می دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این‏‎ ‎‏رادمردان شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم! ما مجدداً می گوییم‏‎ ‎‏که یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان به همۀ کاخ و‏‎ ‎‏کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.(258)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

متدینین بی‌بضاعت برپا دارندگان واقعی انقلابها

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی‏‎ ‎‏هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛‏‎ ‎‏و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین‏‎ ‎‏و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با‏‎ ‎‏الفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم که تصور می کنند‏‎ ‎‏سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه‏‎ ‎‏می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند‏‎ ‎‏آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و‏‎ ‎‏راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است‏‎ ‎‏که هرگز با هم جمع نمی شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما‏‎ ‎‏هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا‏‎ ‎‏و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها‏‎ ‎‏هستند.(259)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوزانده اند

‏ ‏

‏ ‏

‏همه نیز می دانیم که اکثریت این قشر‏‎[2]‎‏ و رزمندگان عزیز اسلام از‏‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 135

‏ ‏

‏ ‏

‏طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب‏‎ ‎‏سوختند.(260)‏

11 / 7 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 136

  • )) اشاره به بمبگذاری سازمان منافقین در میدان امام خمینی تهران که منجر به شهادت عده کثیری از مردم بیگناه و مستضعف گردید.
  • )) خانوادۀ شهدا.