بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل سوم: حضرت علی (ع)
علی (ع) در زمان خلفا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1423

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

علی (ع) در زمان خلفا

علی(ع) در زمان خلفا

‏ ‏

‏     ‏‏حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ با خلفا همکاری می کردند، چون ظاهراً مطابق‏‎ ‎‏دستور دین عمل می نمودند و تشنجی در کار نبود.(651)‏

11 / 9 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت امیر بیست و چند سال به واسطۀ مصالح عالیۀ اسلام در نماز اینها ‏‎[1]‎‏رفت ـ‏‎ ‎‏عرض بکنم که ـ تبعیت از اینها کرد، برای اینکه یک مصلحتی بود که فوق این مسائل‏‎ ‎‏بود.(652)‏

10 / 8 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ ابوالائمه، اول شخص اسلام بعد از رسول الله ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله ـ در طول مدت عمرشان در جهاد بودند. و در آن مدتی که اختلافات بین دستجات بود‏‎ ‎‏ایشان آرامش را حفظ کردند. برای اینکه اسلام محتاج به آرامش است.‏‏(653)‏

3 / 10 / 59 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253

‏     یک جنگ باطنی داشت که صلاح این می دید که باید اجتماع محفوظ بماند و باید این‏‎ ‎‏استقرار پیدا بکند.(654)‏

18 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     آن بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد، بچه هایش را به جنگ‏‎ ‎‏فرستاد.(655)‏

23 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     همین علی بن ابیطالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، بیست و چند‏‎ ‎‏سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند،‏‎ ‎‏برای این که مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه‏‎ ‎‏بکند، اسلام در خطر بود.(656)‏

23 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     بعد از رسول خدا مشاور جنگی بوده است و لو اینکه مدتهای طولانی اسلام محروم‏‎ ‎‏شد از ایشان.(657)‏

4 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏     بعد از رسول الله هم که مدتهای طولانی ملتها محروم ماندند از قیادت ایشان، ایشان‏‎ ‎‏باز کنار نبود. ایشان باز برای حفظ مصالح مسلمین همراه بود، صبر می کرد، ولی در آن‏‎ ‎‏وقت هیچ وقت اصلاً اظهار مخالفت نمی کرد. بعد از اینکه آنها متکفل امور بودند، ایشان‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 254

‏اهل مشورت آنها بود، راهنمایی می کرد، بچه هایش را می فرستاد به جنگ.(658)‏

4 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در بسیاری از اموری که برایش خیلی سخت بود، دندان‏‎ ‎‏روی جگر می گذاشت و موافقت می کرد برای مصالح کلی، برای مصالح اسلام.(659)‏

23 / 12 / 65 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 255

  • )) خلفای پیامبر(ص).