بخش اول: کلیات
فصل چهارم: منکرها
اشاره به تعدادی از منکرها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1388

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اشاره به تعدادی از منکرها

‏ ‏

اشاره به تعدادی از منکرها

‏ ‏

اهانت به مراجع اسلام

‏ ‏

‏من یک نصیحت می کنم به بچه های طلاب؛ طلاب جوان که تازه‏‎ ‎‏آمده اند و حاد و تندند؛ و آن این است که آقایان، متوجه باشید اگر‏‎ ‎‏چنانچه شَطْر کلمه ای به یک نفر از مراجع اسلام، شطر کلمه ای‏‎ ‎‏اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود. کوچک فرض می کنید؟‏‎ ‎‏فحش دادن به مراجع بزرگ ما را کوچک فرض می کنید؟ اگر‏‎ ‎‏به واسطۀ بعضی از جهالتها لطمه ای بر این نهضت بزرگ وارد‏‎ ‎‏بشود، معاقَبید پیش خدای تبارک و تعالی؛ توبه تان مشکل است‏‎ ‎‏قبول بشود، چون به حیثیت اسلام لطمه وارد می شود.(177)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

اهانت به مراجع اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏مِن جمله از جریانات، این است که به من کراراً اطلاع دادند که‏‎ ‎‏بعض جوانها و بعض بیخبرها یا اشخاصی که با طرح وارد شده اند‏‎ ‎‏و آنها را اغفال کرده اند: به بعض مراجع بزرگ اسلام اهانت‏‎ ‎‏می کنند. در شهرهای مختلف، این مطلب دیده می شود. و شما‏‎ ‎‏بدانید که این مطلب اهانت کردن به مراجع جز اینکه یک اختلافی‏‎ ‎‏در بین ملت ایجاد کند و جز اینکه یک مطلب برخلاف رضای‏‎ ‎‏خدایی واقع بشود، نتیجه ندارد. من از عموم ملت تقاضا می کنم که‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏هر جا یک همچو مسائلی دیدند، این جوانها اگر گول خورده اند،‏‎ ‎‏آنها را نصیحت کنند و اگر کسی است که مخصوصاً از این‏‎ ‎‏گروههای اختلاف انداز در بین آنها وارد شده، شناسایی کنند و به‏‎ ‎‏مراکزی که باید اطلاع بدهند.(178)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

اجحاف به مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏از کسبه و تجار و اصناف محترم تقاضا دارم که قیمت مواد غذایی و‏‎ ‎‏اجناس خود را بالا نبرند و به مردم مظلومی که در حال مبارزه اند‏‎ ‎‏اجحاف ننمایند، که اجحاف در همه حال مردود است، و در این‏‎ ‎‏موقع حساس این عمل به نفع دستگاه ظلم و مخالف رضای‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی است.(179)‏

12 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

تخریب جنگلها

‏ ‏

‏ ‏

‏اخیراً چیزی به من اطلاع دادند که موجب تأثر شد. و آن اینکه در‏‎ ‎‏بعضی از مناطق اشخاصی که از اهالی آنجا هستند حمله کردند به‏‎ ‎‏این جنگلها، و جنگلها را دارند خراب می کنند. این جنگلها مال‏‎ ‎‏ملت است، نباید آن را خراب کرد. باید به نظر ولی امرش، به نظر‏‎ ‎‏حاکم باشد. جایز نیست بر آنها که بروند و جنگلها را بِبُرند و‏‎ ‎‏خراب کنند. باید برادرهای ما نصیحت کنند آنها را. جلوگیری کنند‏‎ ‎‏نگذارند که این چیزهایی که تاکنون هستش و دیگران بردند، حالا‏‎ ‎‏ما خراب بکنیم! اینها خرابی است، نباید این خرابیها بشود.(180)‏

19 / 11 / 57

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

‏ ‏

آزار اسرا

‏ ‏

‏ ‏

‏افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می گیرند،‏‎ ‎‏هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که سنت اسلامی‏‎ ‎‏است به اسیران محبت و مهربانی کنید؛ و البته دولت اسلامی‏‎ ‎‏بموقع آنها را محاکمه و عدالت را در مورد آنها اجرا خواهد‏‎ ‎‏کرد.(181)‏

22 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

تجاوز از حدود شرعی در کلام

‏ ‏

‏ ‏

‏نمایندگان آن باید از اخلاق اسلامی بالا و والایی برخوردار باشند؛‏‎ ‎‏و خدای بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از‏‎ ‎‏رفتار و گفتار رژیمهای طاغوتی احتراز نمایند. و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته کسی از حدود شرعی، چه در نطقهای قبل از دستور و‏‎ ‎‏چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفۀ فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏نهی از منکر را فراموش نکنند؛ که خدای نخواسته حق و عِرض و‏‎ ‎‏حیثیت مردم در مکانی که حافظ مصالح اسلام و مسلمین و مردم‏‎ ‎‏کشور است ضایع نگردد بلکه وکلای محترم در برخوردها و‏‎ ‎‏نطقها، که در همه جا منتشر می شود آموزندۀ اخلاق کریم انسانی و‏‎ ‎‏اسلامی باشند و مردم را به کیفیت سالم برخورد با یکدیگر آشنا‏‎ ‎‏سازند که این خود یک خدمت بزرگ به اسلام و مسلمین و بشریت‏‎ ‎‏است.(182)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

استعمال تریاک

‏ ‏

‏ ‏

‏س ـ ‏‏[‏‏یکی از نزدیکان، مخفیانه تریاک می کشد تکلیف من نسبت‏‎ ‎‏به او چیست؟ لطفاً فتوای امام را نسبت به خرید و فروش و کشیدن‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

‏تریاک بنویسید.‏‏]‏

‏ج ـ‏‏ او را ارشاد نمایید، خرید و فروش تریاک جایز نیست.(183)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110