بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1406

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی

‏ ‏

فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی

‏ ‏

‏ ‏

مرحله سوم و حکم انتقال به آن

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که مقصود با دو مرتبه گذشته‏‎ ‎‏حاصل نمی شود، انتقال به مرحله سوم واجب است؛ و مرتبه سوم‏‎ ‎‏عبارت است از: اعمال قدرت با رعایت مراحل مختلف شدت و‏‎ ‎‏ضعف.(383)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم مانع شدن بین فاعل و منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر برای او ممکن باشد که بین فاعل و بین منکر مانع شود، اکتفا به‏‎ ‎‏آن لازم است در صورتی که این مانع شدن نسبت به درجات دیگر‏‎ ‎‏محذور کمتری داشته باشد.(384)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم تصرف در فاعل و ابزار او

‏ ‏

‏اگر فاصله و مانع ایجاد کردن بین فاعل و منکر، متوقف بر تصرفی‏‎ ‎‏در فاعل یا وسیله کار او باشد، مانند اینکه متوقف برگرفتن دست‏‎ ‎‏او، و کنار زدن او، یا تصرف در ظرف شراب او، یا کارد او و امثال‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏آن باشد جایز، بلکه واجب است.(385)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم ورود در خانه و ملک

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر از بین بردن منکر، متوقف بر داخل شدن در خانه او، یا ملک‏‎ ‎‏او، و تصرف در اموال او، مثل فرش و رختخواب او باشد، در‏‎ ‎‏صورتی که منکر از امور مهمی باشد که شارع به هیچ وجه راضی‏‎ ‎‏به خلاف آن نیست، مثل قتل نفس محترمه، جایز است؛ اما در غیر‏‎ ‎‏آن مورد اشکال است هر چند بعضی مراتب ذکر شده در مورد‏‎ ‎‏بعضی از منکرات بعید نیست.(386)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم وارد کردن زیان به فاعل منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر دفع منکر منجر به وارد کردن ضرری بر فاعل شود، مانند‏‎ ‎‏شکستن کاسه یا کارد او به طوری که این ضرر وارد کردن، از لوازم‏‎ ‎‏دفع منکر باشد، بعید نیست ضمان در کار نباشد، و اگر از جانب‏‎ ‎‏مرتکب ضرری به امر و نهی کننده رسید، ضامن است و معصیت‏‎ ‎‏کار نیز هست.(387)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

وجود ضمان در موارد غیر لازم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر شیشه ای را که در آن شراب است و یا صندوقی را که در آن‏‎ ‎‏وسایل قمار است بشکند، ولی شکستن آنها از لوازم دفع منکر‏‎ ‎‏نباشد؛ یعنی می توانست بدون آن نیز از منکر جلوگیری کند،‏‎ ‎‏ضامن است و کار حرام مرتکب شده است.(388)‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

‏ ‏

حکم تعدی و ضمان

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر از مقدار لازم تجاوز کرد و به مقداری که در دفع منکر کافی‏‎ ‎‏است، اکتفا نکرد و منجر به ضرر فاعل شد، ضامن است؛ به واسطۀ‏‎ ‎‏تعدی، مرتکب حرام هم شده است.(389)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم زندانی کردن فاعل منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر جلوگیری و فاصله ایجاد کردن بین فاعل و گناه متوقف بر‏‎ ‎‏زندانی کردن او یا جلوگیری او از خروج از منزل باشد، جایز است،‏‎ ‎‏بلکه واجب است با مراعات مراحل مختلف که ابتدا از آسانترین‏‎ ‎‏مرحله شروع شود، اما اذیت کردن و تنگ گرفتن زندگی بر او،‏‎ ‎‏جایز نیست.(390)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

سختگیری بر فاعل منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر مطلوب جز با ایجاد حرج و تنگ گرفتن بر او حاصل نشود،‏‎ ‎‏ظاهر آن است که جایز است؛ بلکه واجب است با مراعات مراحل‏‎ ‎‏شدت و ضعف.(391)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم تنبیه و اجازه از فقیه

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر هدف جز با کتک زدن و آسیب رساندن حاصل نشود، ظاهراً‏‎ ‎‏جواز آن دو است با مراعات مراحل گفته شده، و سزاوار است در‏‎ ‎‏این جهت از فقیه جامع الشرایط اجازه بگیرد؛ بلکه در مورد حبس‏‎ ‎‏و ایجاد حرج بر او و نحو آن نیز، اجازه گرفتن مطلوب است.(392)‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏ ‏

حکم جرح و قتل

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر انکار موجب جراحت یا کشته شدن شود، جز با اجازۀ امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ بنابر اقوی جایز نیست و در این زمان (غیبت) فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرایط با وجود شرایط، جانشین امام خواهد بود.(393)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

حکم نهی منکر در موارد مهم

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر منکر از چیزهایی باشد که شارع به هیچ نحو به وجود آن راضی‏‎ ‎‏نیست مانند قتل نفس محترمه، دفع منکر جایز، بلکه واجب است‏‎ ‎‏حتی اگر منجر به مجروح یا کشته شدن فاعل شود و به همین‏‎ ‎‏جهت دفاع از نفس محترمه با مجروح کردن یا کشتن فاعل اگر راه‏‎ ‎‏دیگری وجود نداشته باشد، واجب است و اجازه گرفتن از امام و‏‎ ‎‏فقیه جامع الشرایط لازم نیست؛ لذا اگر شخصی به قصد کشتن‏‎ ‎‏دیگری بر او هجوم کرد، دفع او با ایمن بودن از فساد، هر چند به‏‎ ‎‏کشتن او منجر شود، واجب است و در این صورت بر قاتل چیزی‏‎ ‎‏نیست.(394)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

رعایت مرتبه جرح و قتل در جلوگیری از منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر دفع و جلوگیری از منکر با مجروح کردن ممکن باشد، تعدی به‏‎ ‎‏قتل جایز نیست و در ایراد جراحت باید مراعات مراتب را بنماید‏‎ ‎‏(از کمترین مرتبه شروع کند تا احتیاج به مراحل بالاتر پیدا شود) و‏‎ ‎‏اگر تعدی کرد ضامن است، چنانچه اگر از جانب فاعل منکر بر او‏‎ ‎‏جراحتی وارد شد، فاعل ضامن است و اگر او را کشت قصاص‏‎ ‎‏خواهد شد.(395)‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210