فهارس
فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1413

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان

‏ صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش اول: کلیات

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: اهمیت و آثار امر به معروف و نهی از منکر‏··· ‏

‏3‏

‏          ‏‏اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات‏‏··· ‏

‏3‏

‏          آثار امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏5‏

‏               ‏‏معرّفی حکومت اسلامی، موجب نابودی حکومتهای ستمگر··· ‏

‏5‏

‏               آشنایی با اسلام، موجب برملاشدن نقشه های استعمار··· ‏

‏6‏

‏               اعتراض ملت، بازدارنده از کارهای خلاف··· ‏

‏7‏

‏               قیام امام حسین  ‏‏علیه السلام‏‏موجب رفع خطر از اسلام··· ‏

‏8‏

‏               امر به معروف و نهی از منکر، دو اصل اصلاح کننده··· ‏

‏9‏

‏               اصلاح جامعه، در پرتو امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏10‏

‏               ‏‏آگاهی ملتها، مانع قدرت مستکبران··· ‏

‏10‏

‏               ‏‏اصلاح جامعه با انجام دادن مراتب امر و نهی··· ‏

‏12‏

‏               ‏‏تأثیر سخنرانی در پیشبرد نهضت··· ‏

‏13‏

‏               ‏‏پیروزی، در گرو عمل··· ‏

‏13‏

‏               ‏‏پیشبرد اهداف، در گرو اقدام··· ‏

‏14‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏               ‏‏بسیج مردم به گفتار و نوشتار··· ‏

‏15‏

‏               ‏‏احیای اسلام به تلاش و فداکاری··· ‏

‏16‏

‏               ‏‏تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در نابودی ستمگران··· ‏

‏16‏

‏               ‏‏موفقیت در پرتو عمل به امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏17‏

‏          نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏18‏

‏               ‏‏ترک نهی از منکر، موجب تسلط فاسدان··· ‏

‏18‏

‏               ‏‏سکوت، موجب تسلّط بیگانگان··· ‏

‏18‏

‏               ‏‏نابودی ملت بر اثر ترک وظیفه··· ‏

‏19‏

‏               ‏‏عدم دفاع از دین، موجب جری شدن فاسدین··· ‏

‏19‏

‏               ‏‏ترک نهی از منکر، موجب سقوط ملت··· ‏

‏20‏

‏               ‏‏زوال و نابودی، به جهت سستی··· ‏

‏20‏

‏               ‏‏جایگاه تارکین نهی از منکر در قیامت··· ‏

‏20‏

‏     ‏فصل دوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر‏··· ‏

‏23‏

‏          کیفیت وجوب و اقسام آن دو··· ‏

‏23‏

‏               ‏‏امر و نهی به واجب و حرام و مستحب و مکروه··· ‏

‏23‏

‏               ‏‏وجوب کفایی امر و نهی··· ‏

‏23‏

‏               ‏‏وجوب اقدام، به اندازۀ احتیاج··· ‏

‏24‏

‏               ‏‏گناه سهل انگاران··· ‏

‏24‏

‏               ‏‏وجوب در صورت احتمال تأثیر··· ‏

‏24‏

‏               ‏‏حکم قطع و اطمینان، بر اقدام شخص دیگر··· ‏

‏24‏

‏               ‏‏کافی نبودن احتمال اقدام در سقوط وجوب··· ‏

‏25‏

‏               ‏‏سقوط وجوب، با از بین رفتن موضوع··· ‏

‏25‏

‏               ‏‏توجه به اهم و مهم··· ‏

‏25‏

‏               ‏‏اختیار مکلف، در صورت تساوی··· ‏

‏25‏

‏               ‏‏عدم کفایت بیان حکم شرعی··· ‏

‏26‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

‏               ‏‏مولویت امر و نهی در این باب··· ‏

‏26‏

‏               ‏‏وجوب توصّلی، در امر و نهی··· ‏

‏26‏

‏               ‏‏وجوب نهی در برابر هر گناه··· ‏

‏27‏

‏               ‏‏حکم نهی از مقدمات حرام··· ‏

‏27‏

‏               ‏‏حکم شک در توان فاعل··· ‏

‏27‏

‏          وجوب امر و نهی در روایات··· ‏

‏27‏

‏               ‏‏استناد به حدیث کلکم راع...··· ‏

‏28‏

‏               ‏‏مسئولیت عمومی به استناد کلکم راع...··· ‏

‏28‏

‏               ‏‏مسئولیت عمومی به استناد کلکم راع...··· ‏

‏29‏

‏               ‏‏مسئولیت همگانی با استناد به کلکم راع...··· ‏

‏30‏

‏               ‏‏استدلال به حدیث من اصبح و لم یهتم... ··· ‏

‏31‏

‏               ‏‏وظیفۀ قرآنی برپایی نظام اسلامی··· ‏

‏31‏

‏               ‏‏استدلال به وصیت علی  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏32‏

‏               ‏‏استدلال به کلام حضرت علی  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏33‏

‏               ‏‏استدلال به خطبۀ نهج البلاغه··· ‏

‏33‏

‏               ‏‏وظیفۀ علما در کلام علی  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏35‏

‏               ‏‏استفاده از حدیث تحف العقول··· ‏

‏35‏

‏               ‏‏استدلال به خطبۀ سیدالشهدا  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏37‏

‏          وجوب امر و نهی به استناد سیرۀ اولیا  ‏‏علیهم السلام‏‏··· ‏

‏38‏

‏               ‏‏سیرۀ پیغمبر  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و علی  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏38‏

‏               ‏‏اقدام و مقابلۀ سیرۀ انبیا  ‏‏علیهم السلام‏‏··· ‏

‏39‏

‏               ‏‏مقابلۀ علی  ‏‏علیه السلام‏‏ با معاویه··· ‏

‏39‏

‏               ‏‏سیرۀ علی  ‏‏علیه السلام‏‏ حجت بر دیگران··· ‏

‏40‏

‏               ‏‏قیام حسین  ‏‏علیه السلام‏‏ تعیین کنندۀ تکلیف شرعی··· ‏

‏41‏

‏               ‏‏قیام حسین  ‏‏علیه السلام‏‏ حجت بر همگان··· ‏

‏41‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

‏               ‏‏استفاده از سیرۀ پیغمبر و ائمه  ‏‏علیهم السلام‏‏··· ‏

‏42‏

‏               ‏‏سیرۀ مسیح  ‏‏علیه السلام‏‏ مقابله با ستم··· ‏

‏43‏

‏               ‏‏مسجد و نماز جمعه، جایگاه حرکت··· ‏

‏43‏

‏               ‏‏سیرۀ انبیا و اولیا، مقابله با ستمگران··· ‏

‏45‏

‏               ‏‏ابراهیم  ‏‏علیه السلام‏‏ اسوۀ مقابله با منکرات··· ‏

‏45‏

‏          وجوب امر و نهی در کلام امام··· ‏

‏46‏

‏               ‏‏وجوب نصیحت··· ‏

‏46‏

‏               ‏‏وظیفۀ علمای اسلام··· ‏

‏46‏

‏               ‏‏وجوب اقدام در برابر خطر برای قرآن··· ‏

‏46‏

‏               ‏‏انجام وظیفه در برابر اسلام و پیغمبر  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏··· ‏

‏46‏

‏               ‏‏دفاع از احکام اسلام··· ‏

‏47‏

‏               ‏‏وظیفۀ همگانی در برابر کاپیتولاسیون··· ‏

‏47‏

‏               ‏‏لزوم افشای جنایتها··· ‏

‏48‏

‏               ‏‏لزوم بیدار کردن مردم نسبت به خطرها··· ‏

‏49‏

‏               ‏‏اعتراض به کمک به اسرائیل··· ‏

‏49‏

‏               ‏‏تذکر، وظیفۀ اسلامی··· ‏

‏50‏

‏               ‏‏وظیفۀ جوانان، آگاه سازی مردم··· ‏

‏50‏

‏               ‏‏دفاع از فلسطین، وظیفۀ همۀ دولتهای اسلامی··· ‏

‏51‏

‏               ‏‏مبارزه با اسرائیل، وظیفۀ ملت اسلام··· ‏

‏51‏

‏               ‏‏دفاع از اسلام، وظیفۀ عمومی مسلمین··· ‏

‏52‏

‏               ‏‏سرنگونی رژیم، وظیفۀ همۀ اقشار··· ‏

‏52‏

‏               ‏‏قیام، یک وظیفۀ همگانی··· ‏

‏53‏

‏               ‏‏کمک به نهضت اسلامی با هر وسیله··· ‏

‏53‏

‏               ‏‏کمک تبلیغاتی، وظیفۀ ایرانیان خارج از کشور··· ‏

‏53‏

‏               ‏‏همراهی با قیام کنندگان··· ‏

‏54‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

‏               ‏‏افشای رژیم، وظیفۀ صاحبان قلم··· ‏

‏54‏

‏               ‏‏بازداری ارتشیان از ظلم و ستم··· ‏

‏55‏

‏               ‏‏مبارزه با ستمگر، تکلیف الهی··· ‏

‏55‏

‏               ‏‏جلوگیری از انحراف، وظیفۀ عمومی··· ‏

‏55‏

‏               ‏‏تکلیف همگانی در افشای رژیم شاه··· ‏

‏56‏

‏               ‏‏استمرار نهضت با شرکت عموم مردم··· ‏

‏57‏

‏               ‏‏تبرّی از شاه و دولت یاغی··· ‏

‏57‏

‏               ‏‏مسئولیت سنگین مراجع و علما··· ‏

‏58‏

‏               ‏‏مخالفت با شاه، یک تکلیف شرعی··· ‏

‏58‏

‏               ‏‏اعتصاب، یک الزام شرعی··· ‏

‏58‏

‏               ‏‏اعلام خلع شاه توسط همۀ اقشار··· ‏

‏59‏

‏               ‏‏اقامۀ عدل، وظیفۀ همگانی··· ‏

‏59‏

‏               ‏‏وجوب عقلی و شرعی، استمرار نهضت··· ‏

‏60‏

‏               ‏‏وظیفۀ روشنفکران··· ‏

‏60‏

‏               ‏‏وظیفه در برابر دیگران··· ‏

‏60‏

‏               ‏‏دعوت به راه مستقیم، وظیفۀ همگانی··· ‏

‏60‏

‏               ‏‏مقابله با ستم، تکلیف همگان··· ‏

‏61‏

‏               ‏‏وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همگان··· ‏

‏61‏

‏               ‏‏وجوب مخالفت ارتش عراق با رژیم بعث··· ‏

‏62‏

‏               ‏‏وجوب قیام ارتش عراق··· ‏

‏62‏

‏               ‏‏وجوب قیام ملت عراق··· ‏

‏63‏

‏               ‏‏وظیفۀ مستضعفین، قیام در برابر ستمگران··· ‏

‏64‏

‏               ‏‏وجوب قطع ستمگر··· ‏

‏64‏

‏               ‏‏وظیفۀ تمامی ملت در امر و نهی··· ‏

‏64‏

‏               ‏‏وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مسلمین··· ‏

‏65‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‏               ‏‏انجام وظیفه در برابر منافقان··· ‏

‏65‏

‏               ‏‏وجوب طردِ طرح سادات و فهد··· ‏

‏66‏

‏               ‏‏عدم جواز سکوت در برابر خیانتها··· ‏

‏66‏

‏               ‏‏آماده کردن مردم برای یک نهضت عمومی··· ‏

‏67‏

‏               ‏‏افشای ستمگران، وظیفۀ علما··· ‏

‏67‏

‏               ‏‏پیام به ملت مسلمان در حج··· ‏

‏68‏

‏               ‏‏برائت از مشرکین··· ‏

‏69‏

‏          وجوب امر و نهی و تکلیف شرعی··· ‏

‏69‏

‏               ‏‏وجوب اهتمام به امور مسلمین··· ‏

‏69‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما، ادای تکلیف··· ‏

‏70‏

‏               ‏‏هدف، ادای تکلیف نه نتیجه··· ‏

‏71‏

‏               ‏‏قیام در برابر یزید، یک تکلیف شرعی··· ‏

‏72‏

‏               ‏‏قیام در برابر شاه، یک تکلیف شرعی··· ‏

‏72‏

‏               ‏‏عدم ترس از شکست··· ‏

‏73‏

‏               ‏‏تکلیف شرعیِ مبارزه با بدعتها··· ‏

‏73‏

‏               ‏‏تکلیف شرعی، مبارزه با ظلم··· ‏

‏74‏

‏               ‏‏جلوگیری از ظلم ضرورت قرآن و اسلام··· ‏

‏74‏

‏     ‏فصل سوم: معروفها‏··· ‏

‏75‏

‏               ‏‏تشکیل مجامع دینی··· ‏

‏75‏

‏               ‏‏دفاع از فلسطین··· ‏

‏76‏

‏               ‏‏زنده نگه داشتن 15 خرداد···‏

‏77‏

‏               ‏‏کمک به اعتصابیون··· ‏

‏77‏

‏               ‏‏اتصال نظامیان به ملت··· ‏

‏77‏

‏               ‏‏پاسداری از عدالت··· ‏

‏78‏

‏               ‏‏راه انداختن کار مردم··· ‏

‏78‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248

‏               ‏‏آزادیخواهی و استقلال طلبی··· ‏

‏79‏

‏               ‏‏تصدی امور برای رفع ستم··· ‏

‏79‏

‏               ‏‏ارشاد دولت و مسئولان··· ‏

‏80‏

‏     ‏فصل چهارم: منکرها‏··· ‏

‏83‏

‏          حکومت پهلوی و منکرات··· ‏

‏83‏

‏               ‏‏کشتار مسلمین و کشف حجاب··· ‏

‏83‏

‏               ‏‏نفی حکم قرآن··· ‏

‏84‏

‏               ‏‏تسلط یهود و بهاییت··· ‏

‏84‏

‏               ‏‏حذف شرایط اسلامی در قضات··· ‏

‏84‏

‏               ‏‏مخالفت با احکام اسلام··· ‏

‏85‏

‏               ‏‏پشتیبانی از اسرائیل··· ‏

‏85‏

‏               ‏‏کاپیتولاسیون··· ‏

‏86‏

‏               ‏‏اسلام، مخالف سلطنت··· ‏

‏87‏

‏               ‏‏اسارت در سایۀ سرمایه گذاری خارجی··· ‏

‏88‏

‏               ‏‏جشن شاهنشاهی··· ‏

‏88‏

‏               ‏‏هجوم به حوزه و دانشگاه··· ‏

‏89‏

‏               ‏‏زندان و تبعید و شکنجه مردم··· ‏

‏89‏

‏               ‏‏مسلط کردن اجانب بر مردم··· ‏

‏89‏

‏               ‏‏منکرات حکومت رضاخان··· ‏

‏90‏

‏               ‏‏تغییر تاریخ اسلام··· ‏

‏91‏

‏               ‏‏تغییر تاریخ اسلام، به تاریخ آتش پرستها··· ‏

‏92‏

‏               ‏‏مسلط کردن امریکایی ها بر ملت··· ‏

‏92‏

‏               ‏‏حمله به بارگاه امام رضا  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏93‏

‏               ‏‏تاراج اموال ملت··· ‏

‏93‏

‏               ‏‏برداشتن حجاب و اختلاط زن و مرد··· ‏

‏94‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 249

‏               ‏‏رواج احکام غیر اسلامی در کشور··· ‏

‏95‏

‏               ‏‏دست نشاندۀ اجانب··· ‏

‏95‏

‏               ‏‏کاپیتولاسیون، بزرگترین خیانت··· ‏

‏96‏

‏               ‏‏اهانت و سبّ به پیغمبر··· ‏

‏96‏

‏               ‏‏تبعید و کشتار علما··· ‏

‏96‏

‏               ‏‏فسادهای دوران رضاخان··· ‏

‏96‏

‏               ‏‏مبارزه با اسلام··· ‏

‏97‏

‏          اشخاص و گروهها و منکرات··· ‏

‏98‏

‏               ‏‏همکاری با مارکسیستها··· ‏

‏98‏

‏               ‏‏موافقت با نظام شاهنشاهی··· ‏

‏98‏

‏               ‏‏همکاری با خبایث··· ‏

‏99‏

‏               ‏‏کوتاهی در نهضت، خیانت به ملت··· ‏

‏99‏

‏               ‏‏همکاری با شاه، مخالفت با اسلام··· ‏

‏100‏

‏               ‏‏همراهی با شاه، خیانت به اسلام··· ‏

‏100‏

‏               ‏‏ترویج ظلم و ظالم، خیانت به اسلام··· ‏

‏100‏

‏               ‏‏حرمت کمک به دولت بعث··· ‏

‏100‏

‏               ‏‏سازش با شاه، بزرگترین خیانت··· ‏

‏101‏

‏               ‏‏مخالفت با نص قرآن··· ‏

‏101‏

‏               ‏‏ایجاد آشوب و فساد در کشور··· ‏

‏101‏

‏               ‏‏مقابله با احکام اسلام··· ‏

‏102‏

‏               ‏‏اهانت به احکام قرآن، بالاترین منکر··· ‏

‏103‏

‏               ‏‏سکوت در برابر ضد خدا و ضد مردم··· ‏

‏103‏

‏          منکرهای مهم جهان معاصر··· ‏

‏103‏

‏               ‏‏غلبۀ اجانب، برترین منکر··· ‏

‏103‏

‏               ‏‏جنایات حاکمان وابسته به امریکا··· ‏

‏104‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

‏               ‏‏بت و بت پرستی معاصر··· ‏

‏105‏

‏          اشاره به تعدادی از منکرها··· ‏

‏106‏

‏               ‏‏اهانت به مراجع اسلام··· ‏

‏106‏

‏               ‏‏اهانت به مراجع اسلام··· ‏

‏106‏

‏               ‏‏اجحاف به مردم··· ‏

‏107‏

‏               ‏‏تخریب جنگلها··· ‏

‏107‏

‏               ‏‏آزار اسرا··· ‏

‏108‏

‏               ‏‏تجاوز از حدود شرعی در کلام··· ‏

‏108‏

‏               ‏‏استعمال تریاک··· ‏

‏108‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش دوم: شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: علم‏··· ‏

‏113‏

‏          شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏113‏

‏               ‏‏لزوم شناخت معروف و منکر··· ‏

‏113‏

‏               ‏‏راههای شناخت معروف و منکر··· ‏

‏113‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی در مسائل اختلافی··· ‏

‏114‏

‏               ‏‏جهل به حکم از سوی فاعل مقصور قاصر··· ‏

‏114‏

‏               ‏‏جهل فاعل، نسبت به موضوع··· ‏

‏114‏

‏               ‏‏امر و نهی در صورت تجرّی··· ‏

‏115‏

‏               ‏‏امر و نهی در موارد احتیاط··· ‏

‏115‏

‏               ‏‏امر و نهی در موارد علم اجمالی··· ‏

‏116‏

‏          وجوب یادگیری شرایط امر و نهی··· ‏

‏116‏

‏               ‏‏وجوب یادگیری احکام امر و نهی··· ‏

‏116‏

‏               ‏‏حکم تخلف از موارد وجوب··· ‏

‏117‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی در صورت بیم به سستی دین··· ‏

‏117‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏     ‏فصل دوم: احتمال تأثیر‏··· ‏

‏119‏

‏          احتمال تأثیر··· ‏

‏119‏

‏               ‏‏لزوم احتمال تأثیر··· ‏

‏119‏

‏               ‏‏حکم گمان بر عدم تأثیر··· ‏

‏119‏

‏               ‏‏احتمال وجوب در صورت تأثیر··· ‏

‏119‏

‏               ‏‏وجوب نصیحت در صورت تأثیر··· ‏

‏120‏

‏               ‏‏رعایت اهم و مهم در موارد··· ‏

‏120‏

‏               ‏‏تکرار در صورت احتمال تأثیر··· ‏

‏120‏

‏               ‏‏حکم احتمال تأثیر علنی··· ‏

‏121‏

‏               ‏‏حکم تأثیر در صورت اجازه به انجام خلاف··· ‏

‏121‏

‏               ‏‏حکم احتمال تأثیر در آینده··· ‏

‏121‏

‏               ‏‏حکم احتمال تأثیر در شخص سوم··· ‏

‏122‏

‏               ‏‏امر به دیگری برای امر و نهی··· ‏

‏122‏

‏               ‏‏تأثیر نهی در جلوگیری··· ‏

‏122‏

‏               ‏‏حکم توقف امر و نهی بر انجام حرام··· ‏

‏122‏

‏               ‏‏امر و نهی به خلاف در صورت تأثیر به صلاح··· ‏

‏123‏

‏               ‏‏وجوب امر و نهی و احتمال کم شدن معصیت··· ‏

‏123‏

‏               ‏‏حکم تأثیر در ترک مخالفت قطعی··· ‏

‏123‏

‏               ‏‏حکم تأثیر نهی در انجام اطراف علم اجمالی··· ‏

‏124‏

‏               ‏‏حکم احتمال تأثیر و عدم تأثیر··· ‏

‏124‏

‏               ‏‏حکم نهی در صورت احتمال تأخیر··· ‏

‏124‏

‏               ‏‏وجوب کفایی نهی از منکر··· ‏

‏124‏

‏               ‏‏حکم تعارض در انکار··· ‏

‏125‏

‏               ‏‏تأثیر اعتراض دسته جمعی··· ‏

‏125‏

‏               ‏‏تأثیر اعتراض علما و طلاب··· ‏

‏125‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

‏               ‏‏تأثیر اعلام خلافها··· ‏

‏126‏

‏               ‏‏تأثیر در صورت اتفاق علما··· ‏

‏127‏

‏     ‏فصل سوم: اصرار بر گناه‏··· ‏

‏129‏

‏          اصرار بر گناه··· ‏

‏129‏

‏               ‏‏اصرار بر گناه··· ‏

‏129‏

‏               ‏‏حکم حصول یقین و اطمینان··· ‏

‏129‏

‏               ‏‏حکم حصول گمان و شک··· ‏

‏130‏

‏               ‏‏حکم وجود دلیل معتبر··· ‏

‏130‏

‏               ‏‏مراد از اصرار بر گناه··· ‏

‏130‏

‏               ‏‏وجوب توبه از گناه··· ‏

‏130‏

‏               ‏‏نهی از ارتکاب منکر در آینده··· ‏

‏131‏

‏               ‏‏سقوط وجوب به عدم استمرار··· ‏

‏131‏

‏               ‏‏سقوط وجوب به ناتوانی فاعل··· ‏

‏131‏

‏               ‏‏وجوب نهی در صورت وجود قدرت در آینده··· ‏

‏132‏

‏               ‏‏حکم انکار در صورت اعتقاد فاعل به ناتوانی··· ‏

‏132‏

‏               ‏‏حکم انکار نسبت به فرد غیرمعیّن··· ‏

‏132‏

‏               ‏‏حکم انکار نسبت به موضوع مهم··· ‏

‏133‏

‏     ‏فصل چهارم: عدم وجود مفسده‏··· ‏

‏135‏

‏          عدم وجود مفسده··· ‏

‏135‏

‏               ‏‏عدم وجوب در صورت علم و ظن به زیان··· ‏

‏135‏

‏               ‏‏عدم فرق بین زیان حال و آینده··· ‏

‏135‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی در صورت حصول سختی··· ‏

‏136‏

‏               ‏‏عدم وجوب در صورت ترس بر جان و آبرو و مال··· ‏

‏136‏

‏               ‏‏حکم خرج مال در امر و نهی··· ‏

‏136‏

‏               ‏‏ورود در پستهای دولتی برای اقامۀ معروف و از بین بردن منکر··· ‏

‏137‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

‏               ‏‏حرمت ورود در مؤسسات دینی دولتی··· ‏

‏137‏

‏               ‏‏حرمت پذیرفتن مسئولیت مدارس از طرف دولت··· ‏

‏137‏

‏               ‏‏حرمت ورود طلاب در مدارس دینی دولتی··· ‏

‏138‏

‏               ‏‏لزوم احتیاط در موارد محتمل··· ‏

‏138‏

‏               ‏‏سقوط عدالت مسئولان مدارس دینی دولتی··· ‏

‏139‏

‏               ‏‏عدم جوازگرفتن سهم امام و سادات··· ‏

‏139‏

‏               ‏‏نادرستی عذرتراشیها··· ‏

‏139‏

‏               ‏‏عدم شرط عدالت برای آمر و ناهی··· ‏

‏139‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی نسبت به کودک و دیوانه··· ‏

‏140‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی نسبت به معذور··· ‏

‏140‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی در صورت هتک احکام··· ‏

‏140‏

‏               ‏‏حکم امر و نهی نسبت به جاهل به موضوع یا حکم··· ‏

‏141‏

‏          حکم سکوت در موارد مهم··· ‏

‏141‏

‏               ‏‏حکم سکوت در موارد تغییر معروف و منکر··· ‏

‏141‏

‏               ‏‏حرمت سکوت در صورت تقویت ستمگر··· ‏

‏141‏

‏               ‏‏حرمت سکوت در صورت جری شدن ستمگران··· ‏

‏142‏

‏               ‏‏وجوب انکار در موارد ایجاد بدبینی··· ‏

‏142‏

‏               ‏‏سکوت در برابر اوضاع کشور··· ‏

‏142‏

‏               ‏‏حرمت تقیّه··· ‏

‏142‏

‏               ‏‏ننگ سکوت در برابر دستگاه جبار··· ‏

‏143‏

‏               ‏‏سکوت، موجب نابودی نسلها··· ‏

‏143‏

‏               ‏‏سکوت، موجب تأیید دستگاه جبار··· ‏

‏144‏

‏               ‏‏گناه سکوت در برابر کاپیتولاسیون··· ‏

‏144‏

‏               ‏‏امضای خلافها در پرتو سکوت··· ‏

‏144‏

‏               ‏‏عدم پذیرش عذر، در پیشگاه حق و ملت··· ‏

‏145‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254

‏               ‏‏سکوت، مخالف مصالح اسلام··· ‏

‏145‏

‏               ‏‏حرمت سکوت در شرایط نهضت··· ‏

‏145‏

‏               ‏‏حرمت سکوت در برابر سبّ به قرآن··· ‏

‏146‏

‏          فداکاری و تحمل زیان در موارد مهم··· ‏

‏146‏

‏               ‏‏وجوب گذشت از مال و جان در موارد مهم··· ‏

‏146‏

‏               ‏‏وظیفۀ علما در ظهور بدعت··· ‏

‏147‏

‏               ‏‏پافشاری در امر به معروف··· ‏

‏147‏

‏               ‏‏فداکاری امام حسین  ‏‏علیه السلام‏‏ برای اسلام··· ‏

‏147‏

‏               ‏‏لزوم فداکاری برای عظمت اسلام··· ‏

‏148‏

‏               ‏‏فداکاری در زیر پرچم توحید··· ‏

‏148‏

‏               ‏‏فداکاری برای برپایی حکومت عدل··· ‏

‏149‏

‏               ‏‏جواز قیام مسلحانه، برای حفظ قوانین اسلام··· ‏

‏149‏

‏               ‏‏فدایی دادن برای احقاق حق··· ‏

‏149‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما اقامۀ عدل··· ‏

‏150‏

‏               ‏‏سیرۀ انبیا، شهادت در راه اسلام··· ‏

‏150‏

‏ ‏

‏ ‏

بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: مرتبۀ غیر زبانی‏··· ‏

‏155‏

‏               ‏‏لزوم رعایت مراتب··· ‏

‏155‏

‏               ‏‏درجات امر و نهی··· ‏

‏155‏

‏               ‏‏رعایت درجات در مرتبۀ اوّل··· ‏

‏156‏

‏               ‏‏شرط اکتفا به روگرداندن و ترک معاشرت··· ‏

‏156‏

‏               ‏‏روگرداندن علما و تأثیر آن در کاستن ظلم··· ‏

‏156‏

‏               ‏‏شرط معاشرت علما با ستمگران··· ‏

‏157‏

‏               ‏‏حکم رد هدایای ستمگران··· ‏

‏157‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255

‏               ‏‏حکم پذیرش هدایای ستمگران··· ‏

‏157‏

‏               ‏‏حکم ناخوشایندی درونی به منکرات··· ‏

‏158‏

‏               ‏‏عدم مشروط بودن ناخوشایندی قلبی··· ‏

‏158‏

‏               ‏‏مبارزه منفی برای جشن شاهنشاهی··· ‏

‏158‏

‏               ‏‏آشکار کردن قهر و تنفر··· ‏

‏158‏

‏               ‏‏مخالفت با حزب رستاخیز··· ‏

‏159‏

‏               ‏‏مقاومت منفی در برابر حزب رستاخیز··· ‏

‏159‏

‏               ‏‏حرمت استفاده از تاریخ شاهنشاهی··· ‏

‏160‏

‏               ‏‏دستور فرار سربازان از پادگانها··· ‏

‏160‏

‏               ‏‏لزوم پیوند جوانان ارتش به ملت··· ‏

‏160‏

‏               ‏‏حرمت اعانت به دولت غاصب··· ‏

‏161‏

‏               ‏‏لزوم دوری از کمک به دولت··· ‏

‏161‏

‏               ‏‏مخالفت با دستورات دولت یاغی··· ‏

‏161‏

‏               ‏‏عدم اطاعت از وزرای فاسد··· ‏

‏162‏

‏               ‏‏حرمت اطاعت از شاه··· ‏

‏162‏

‏               ‏‏احتراز از اعانت به دولت··· ‏

‏162‏

‏               ‏‏خدمت به دولت و شاه، خدمت به کفر و شرک··· ‏

‏163‏

‏               ‏‏دستور قطع رابطه با مصر··· ‏

‏163‏

‏               ‏‏دعوت مسلمین به قطع رابطه با مصر··· ‏

‏163‏

‏               ‏‏دستور فرار به سربازان عراقی··· ‏

‏164‏

‏               ‏‏حرمت استخدام در دولت باطل··· ‏

‏164‏

‏               ‏‏لزوم قیام بر علیه صدام··· ‏

‏164‏

‏               ‏‏الحاق ارتش عراق به ایران··· ‏

‏165‏

‏               ‏‏اعتصاب و خودداری از کمک به دولت عراق··· ‏

‏165‏

‏               ‏‏دعوت ملت عراق به قیام··· ‏

‏166‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256

‏          ‏دوری گزینی و طرد‏··· ‏

‏166‏

‏               ‏‏عدم رجوع به حاکم و قاضی ستمگر··· ‏

‏167‏

‏               ‏‏نفی اجازه از تأییدکنندگان ستمگران··· ‏

‏168‏

‏               ‏‏لزوم احتراز انجمن اسلامی از غیر ملتزمین به اسلام··· ‏

‏168‏

‏               ‏‏طرد منحرفین از انجمنهای اسلامی··· ‏

‏169‏

‏               ‏‏دور کردن فرصت طلبان گروههای غیر اسلامی··· ‏

‏169‏

‏               ‏‏دوری از وعاظ السلاطین··· ‏

‏169‏

‏               ‏‏لزوم سرپیچی از فرامین طاغوت··· ‏

‏170‏

‏               ‏‏مقابله با موافقان سازش··· ‏

‏170‏

‏               ‏‏طردِ سست کنندگان نهضت··· ‏

‏170‏

‏               ‏‏عدم همکاری با کمونیستها··· ‏

‏171‏

‏               ‏‏عدم پرداخت مالیات به حکومت شاه··· ‏

‏171‏

‏               ‏‏کنار گذاشتن علمای منحرف··· ‏

‏171‏

‏               ‏‏اخراج پاسدار منحرف از بین پاسداران··· ‏

‏171‏

‏               ‏‏کنار گذاشتن کارشکنان در ادارات··· ‏

‏172‏

‏               ‏‏بیرون کردن منحرفان به چپ و راست از دانشگاه··· ‏

‏172‏

‏               ‏‏ترک معاشرت برای نهی از منکر··· ‏

‏173‏

‏               ‏‏ارشاد رحم و عدم قطع رحم··· ‏

‏173‏

‏               ‏‏هدایت پدر و عدم جواز قطع رحم··· ‏

‏174‏

‏               ‏‏امر به معروف و نهی از منکر رحم··· ‏

‏175‏

‏               ‏‏عدم جواز قطع رحم··· ‏

‏175‏

‏     ‏فصل دوم: امر و نهی زبانی‏··· ‏

‏177‏

‏               ‏‏شرط ورود به مرحلۀ دوم··· ‏

‏177‏

‏               ‏‏موعظه، مرتبۀ نخست زبانی··· ‏

‏177‏

‏               ‏‏لزوم رعایت درجات، در مرتبۀ زبانی··· ‏

‏177‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‏               ‏‏شرط گفتار خشن و با شدت··· ‏

‏178‏

‏               ‏‏حکم انکار همراه با ناسزا، دروغ و...··· ‏

‏178‏

‏               ‏‏رعایت مراتب و درجات نسبت به افراد مختلف··· ‏

‏178‏

‏               ‏‏حکمِ تساوی درجات مرتبۀ اول و دوم··· ‏

‏179‏

‏               ‏‏حکمِ جمع بین درجات دو مرتبه··· ‏

‏179‏

‏               ‏‏حکمِ توسل به ستمگر برای جلوگیری از منکر··· ‏

‏180‏

‏               ‏‏رعایت تکلیف به طور کفایی··· ‏

‏180‏

‏               ‏‏حکم انجام تکلیف، برای هر فرد··· ‏

‏180‏

‏               ‏‏وجوب مرتبۀ پایین در صورت علم اجمالی··· ‏

‏181‏

‏          نصیحت و بیان مطالب و افشاگری··· ‏

‏181‏

‏               ‏‏نصیحت دولت شاه··· ‏

‏181‏

‏               ‏‏گوشزد خلافکاریهای رژیم شاه··· ‏

‏182‏

‏               ‏‏لزوم اعتراض علما و امت··· ‏

‏182‏

‏               ‏‏لزوم بیان عدل اسلام··· ‏

‏183‏

‏               ‏‏نصیحت حکومت توسط علما··· ‏

‏183‏

‏               ‏‏استفاده از فرصت برای بیان مطالب··· ‏

‏184‏

‏               ‏‏وظیفۀ گویندگان در بیان مطالب··· ‏

‏184‏

‏               ‏‏روشنگری علما پیرامون قیام··· ‏

‏185‏

‏               ‏‏افشای جنایات رژیم با قلم و بیان··· ‏

‏186‏

‏               ‏‏رساندن مطالب صحیح نهضت··· ‏

‏186‏

‏               ‏‏آگاهی دادن به جهانیان از نهضت··· ‏

‏187‏

‏               ‏‏تبلیغات جهت مصالح اسلام و ملت··· ‏

‏187‏

‏               ‏‏سخنرانی در جهت کمک به نهضت··· ‏

‏188‏

‏               ‏‏روشنگری مسائل ایران··· ‏

‏188‏

‏               ‏‏تبلیغات در برابر تبلیغات··· ‏

‏189‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

‏               ‏‏بهره برداری از مجالس امام حسین  ‏‏علیه السلام‏‏··· ‏

‏190‏

‏               ‏‏رساندن ندای مردم به جهانیان··· ‏

‏191‏

‏               ‏‏افشای صریح رژیم شاه··· ‏

‏192‏

‏               ‏‏محکوم کردن دولت غیرقانونی··· ‏

‏192‏

‏               ‏‏تکلیف اهل قلم در برابر نهضت··· ‏

‏192‏

‏               ‏‏ایجاد پایگاههای اسلامی برای نشر حقایق··· ‏

‏193‏

‏               ‏‏آگاه کردن فریب خورده ها··· ‏

‏194‏

‏               ‏‏انحراف استادان و سران قوم··· ‏

‏194‏

‏               ‏‏افشای اهداف کمونیستها برای مردم··· ‏

‏194‏

‏               ‏‏افشای مخالفانِ اجرای احکام اسلام··· ‏

‏195‏

‏               ‏‏مقابله با مخالفین به وسیلۀ صحبت··· ‏

‏196‏

‏               ‏‏ایستادگی و بحث با مخالفان··· ‏

‏198‏

‏               ‏‏وظیفۀ مردم در نصیحت جوانان··· ‏

‏199‏

‏               ‏‏ارشاد فریب خوردگان گروهکها··· ‏

‏199‏

‏               ‏‏افشای جرایم گروهکها··· ‏

‏200‏

‏               ‏‏رفع مهجوریت از اسلام··· ‏

‏201‏

‏               ‏‏نهی از منکر مرتکبان کارهای انحرافی··· ‏

‏201‏

               ‏افشای حرکتهای تفرقه افکنانه··· ‏

‏202‏

‏               ‏‏امر به معروف عملی··· ‏

‏202‏

‏               ‏‏امر به معروف تارک نماز··· ‏

‏203‏

‏               ‏‏ارشاد خویشاوندان··· ‏

‏203‏

‏               ‏‏ارشاد مخالفان جمهوری اسلامی··· ‏

‏204‏

‏               ‏‏نهی از منکر در برابر گناهان··· ‏

‏204‏

‏               ‏‏وظیفۀ امر و نهی شوهر نسبت به زن··· ‏

‏204‏

‏               ‏‏وظیفۀ شوهر در برابر نماز زن··· ‏

‏205‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏     ‏فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی‏··· ‏

‏207‏

‏               ‏‏مرحلۀ سوم و حکم انتقال به آن··· ‏

‏207‏

‏               ‏‏حکم مانع شدن بین فاعل و منکر··· ‏

‏207‏

‏               ‏‏حکم تصرف در فاعل و ابزار او··· ‏

‏207‏

‏               ‏‏حکم ورود در خانه و ملک··· ‏

‏208‏

‏               ‏‏حکم وارد کردن زیان به فاعل منکر··· ‏

‏208‏

‏               ‏‏وجود ضمان در موارد غیر لازم··· ‏

‏208‏

‏               ‏‏حکم تعدی و ضمان··· ‏

‏209‏

‏               ‏‏حکم زندانی کردن فاعل منکر··· ‏

‏209‏

‏               ‏‏سختگیری بر فاعل منکر··· ‏

‏209‏

‏               ‏‏حکم تنبیه و اجازه از فقیه··· ‏

‏209‏

‏               ‏‏حکم جرح و قتل··· ‏

‏210‏

‏               ‏‏حکم نهی منکر در موارد مهم··· ‏

‏210‏

‏               ‏‏رعایت مرتبه جرح و قتل در جلوگیری از منکر··· ‏

‏210‏

‏          نمونه های اقدام عملی··· ‏

‏211‏

‏               ‏‏استقامت در برابر خلاف شرع··· ‏

‏211‏

‏               ‏‏جلوگیری از دانشگاه به نام اسلامی··· ‏

‏211‏

‏               ‏‏کمک به آمران به معروف و ناهیان از منکر··· ‏

‏212‏

‏               ‏‏وظیفۀ ملت و ارتش در بازداری شاه··· ‏

‏212‏

‏               ‏‏کوشش در سرنگونی دولت پهلوی··· ‏

‏213‏

‏               ‏‏وظیفۀ ارتش در برکندن ریشۀ ستم··· ‏

‏213‏

‏               ‏‏لزوم مخالفت ارتش با شاه··· ‏

‏213‏

‏               ‏‏سرپیچی از دستورات دولت··· ‏

‏214‏

‏               ‏‏قتل چماق به دستان··· ‏

‏214‏

‏               ‏‏دفاع در برابر چماق به دستان··· ‏

‏215‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏               ‏‏قیام در برابر دولت بختیار··· ‏

‏215‏

‏               ‏‏وظیفۀ ارتش و دولت افغانستان··· ‏

‏215‏

‏               ‏‏پشتیبانی از ملت افغانستان··· ‏

‏216‏

‏               ‏‏پشتیبانی از مردم لبنان و فلسطین··· ‏

‏216‏

‏               ‏‏وظیفۀ ملت عراق در قطع رژیم بعث··· ‏

‏216‏

‏               ‏‏وظیفۀ ملت عراق در اخراج صدام··· ‏

‏217‏

‏               ‏‏وظیفۀ ملت عراق در نابودی حزب بعث··· ‏

‏217‏

‏               ‏‏لزوم قیام برای اسلام و کشور اسلامی··· ‏

‏218‏

‏               ‏‏استفاده از فرصت برای غلبۀ حزب خدا بر حزب شیطان··· ‏

‏218‏

‏               ‏‏اخراج مستشاران بیگانگان··· ‏

‏219‏

‏               ‏‏وجوب قیام بر مردم مصر و عراق··· ‏

‏219‏

‏               ‏‏لزوم رد توافق با اسرائیل··· ‏

‏220‏

‏          اعتصاب··· ‏

‏220‏

‏               ‏‏اعلام عزاداری برای ابراز مخالفت··· ‏

‏220‏

‏               ‏‏اعتصاب علما از نماز جماعت جهت اعتراض··· ‏

‏221‏

‏               ‏‏لزوم اعتصاب عمومی ملت··· ‏

‏221‏

‏               ‏‏پشتیبانی از اعتصابها··· ‏

‏221‏

‏               ‏‏ادامۀ اعتصاب تا فلج دستگاه··· ‏

‏222‏

‏               ‏‏ادامه و گسترش اعتصاب··· ‏

‏222‏

‏               ‏‏اعتصاب برای جلوگیری از صدور نفت به اسرائیل··· ‏

‏222‏

‏               ‏‏اجازه خرج سهم امام در حمایت از اعتصاب··· ‏

‏223‏

‏          فقها و دخالت در امور سیاسی و قضایی··· ‏

‏223‏

‏               ‏‏تکفل امور مسلمین··· ‏

‏223‏

‏               ‏‏جانشینان ولیّ عصر (عج) در عصر غیبت··· ‏

‏223‏

‏               ‏‏وظیفۀ نایبان عام··· ‏

‏224‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

‏               ‏‏وظیفۀ مردم در عصر غیبت··· ‏

‏224‏

‏               ‏‏تکفل امور از سوی ستمگر··· ‏

‏224‏

‏               ‏‏حکم اطاعت از ستمگر در صورت اجبار··· ‏

‏225‏

‏               ‏‏وظیفۀ فقیه در پذیرش مسئولیت از ستمگر··· ‏

‏225‏

‏               ‏‏رعایت عدم مفسده در پذیرش مسئولیت··· ‏

‏225‏

‏               ‏‏حدود اختیارات مجتهد متجزی··· ‏

‏226‏

‏               ‏‏حکم رجوع به حاکم و قاضی حکومت جور··· ‏

‏226‏

‏               ‏‏وجوب پذیرش قضاوت فقیه··· ‏

‏226‏

‏               ‏‏وجوب حضور نزد حاکم شرعی··· ‏

‏227‏

‏               ‏‏حکم پذیرش محاکمات··· ‏

‏227‏

‏     ‏فصل چهارم: رعایت مراتب در امر و نهی‏··· ‏

‏229‏

‏               ‏‏معرفی کارشکنان پس از ارشاد··· ‏

‏229‏

‏               ‏‏ترک معاشرت از درجات نهی از منکر··· ‏

‏229‏

‏               ‏‏معرفی روحانی نمایان به مسئولان··· ‏

‏230‏

‏               ‏‏غیبت متجاهر از مراتب نهی از منکر··· ‏

‏230‏

‏               ‏‏رعایت شرایط در قیام··· ‏

‏230‏

‏               ‏‏نصیحت و مقابله با متجاوزان به اسلام و قوانین آن··· ‏

‏231‏

‏               ‏‏قیام با تمام وسایل و راهها··· ‏

‏231‏

‏               ‏‏کمک به قیام کنندگان از تمام راهها··· ‏

‏231‏

‏               ‏‏ادامۀ مبارزات منفی و مثبت··· ‏

‏232‏

‏               ‏‏طرد پس از دعوت به حق··· ‏

‏232‏

‏               ‏‏اعتصاب، تظاهرات و سخنرانی برای احقاق حق··· ‏

‏232‏

‏               ‏‏مخالفت عملی و قولی و کارشکنی با ستمگران··· ‏

‏233‏

‏               ‏‏معرفی فریب خورده ها پس از نصیحت··· ‏

‏233‏

‏               ‏‏معرفی فرزندان پس از نصیحت··· ‏

‏234‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏               ‏‏معرفی طرفداران غرب و شرق پس از نهضت··· ‏

‏234‏

‏          موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی··· ‏

‏235‏

‏               ‏‏رعایت مراتب امر و نهی··· ‏

‏235‏

‏               ‏‏هتک حرمت مسلمانان و اشاعۀ فحشا··· ‏

‏235‏

‏               ‏‏رعایت موازین شرعی در امر و نهی··· ‏

‏236‏

‏               ‏‏رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر··· ‏

‏236‏

‏               ‏‏رعایت شرایط امر و نهی··· ‏

‏236‏

‏               ‏‏رعایت موازین اسلامی در امر و نهی از منکر··· ‏

‏237‏

‏               ‏‏عدم مبارزه با غیر توطئه گران··· ‏

‏237‏

‏               ‏‏رعایت محبت در امر و نهی··· ‏

‏237‏

‏               ‏‏تأثیر رحم و محبت در امر و نهی··· ‏

‏238‏

‏               ‏‏رعایت لطف و رحمت در انکار منکر··· ‏

‏239‏

‏               ‏‏عمل و کردار علما، بالاترین امر و نهی··· ‏

‏240‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264