احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

مساله 2583ـ‏ اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می شود سر‏‎ ‎‏ببرند: چه وحشی باشد و چه اهلی، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک‏‎ ‎‏است، ولی بهیمه ای که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده و حیوانی که نجاستخوار‏‎ ‎‏شده، اگر به دستوری که در شرع معین نموده اند آن را استبراء نکرده باشند، بعد از‏‎ ‎‏سر بریدن گوشت آن حلال نیست.‏

مساله 2584ـ‏ حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان‏‎ ‎‏حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و‏‎ ‎‏وحشی شده است، اگر به دستوری که بعداً گفته می شود آنها را شکار کنند پاک و‏‎ ‎‏حلال است، ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان‏‎ ‎‏حلال گوشت وحشی که بواسطۀ تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و‏‎ ‎‏حلال نمی شود.‏

مساله 2585ـ‏ حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و‏‎ ‎‏حلال می شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنابراین بچۀ آهو که نمی تواند فرار‏‎ ‎‏کند و بچۀ کبک که نمی تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی شود و اگر‏‎ ‎‏آهو و بچه اش را که نمی تواند فرار کند، با یک تیر شکار نمایند آهو حلال و بچه اش‏‎ ‎‏حرام است.‏

مساله 2586ـ‏ حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد، اگر به‏‎ ‎‏خودی خود بمیرد پاک است، ولی گوشت آن را نمی شود خورد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 410

مساله 2587ـ‏ حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر‏‎ ‎‏بریدن حلال نمی شود، ولی مردۀ آن پاک است.‏

مساله 2588ـ‏ سگ و خوک بواسطۀ سر بریدن و شکار کردن پاک نمی شوند و‏‎ ‎‏خوردن گوشت آنها هم حرام است. و حیوان حرام گوشتی را که درنده و گوشتخوار‏‎ ‎‏است مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری که گفته می شود سر ببرند، یا با تیر و مانند آن‏‎ ‎‏شکار کنند پاک است، ولی گوشت آن حلال نمی شود، و اگر با سگ شکاری آن را‏‎ ‎‏شکار کنند، پاک شدن بدنش هم اشکال دارد.‏

مساله 2589ـ‏ فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی که مانند مار و سوسمار‏‎ ‎‏در داخل زمین زندگی می کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند‏‎ ‎‏نجسند، و همچنین اگر سر آنها را ببرند پاک نمی شوند مگر راسو و سوسمار که پاک‏‎ ‎‏شدن آن با تذکیه، خالی از وجه نیست.‏

مساله 2590ـ‏ اگر از شکم حیوان زنده بچۀ مرده ای بیرون آید یا آن را بیرون‏‎ ‎‏آورند، خوردن گوشت آن حرام است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 411