احکام شرکت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

احکام شرکت

مساله 2142ـ‏ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن‏‎ ‎‏عقد شرکت یا بعد از آن هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری‏‎ ‎‏مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه‏‎ ‎‏شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند،‏‎ ‎‏شرکت آنان صحیح است.‏

مساله 2143ـ‏ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر‏‎ ‎‏شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند‏‎ ‎‏شرکت آنان صحیح نیست.‏

مساله 2144ـ‏ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود‏‎ ‎‏جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام‏‎ ‎‏خریده اند و در استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست اما اگر هر کدام‏‎ ‎‏دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای‏‎ ‎‏خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.‏

مساله 2145ـ‏ کسانی که بواسطۀ عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید‏‎ ‎‏مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال‏‎ ‎‏خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف‏‎ ‎‏می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر شرکت‏‎ ‎‏کند صحیح نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 329

مساله 2146ـ‏ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از‏‎ ‎‏شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا‏‎ ‎‏کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.‏

مساله 2147ـ‏ اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست‏‎ ‎‏ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد‏‎ ‎‏هر دو صحیح است.‏

مساله 2148ـ‏ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه‏‎ ‎‏سرمایۀ آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایۀ‏‎ ‎‏آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً‏‎ ‎‏اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از‏‎ ‎‏منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی‏‎ ‎‏کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.‏

مساله 2149ـ‏ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش‏‎ ‎‏نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به‏‎ ‎‏قرارداد عمل نمایند.‏

مساله 2150ـ‏ اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید،‏‎ ‎‏هیچ یک آنان بدون اجازۀ دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.‏

مساله 2151ـ‏ شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرارداد‏‎ ‎‏شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس‏‎ ‎‏را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری‏‎ ‎‏نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و‏‎ ‎‏معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد‏‎ ‎‏بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید‏‎ ‎‏و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.‏

مساله 2152ـ‏ شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند، اگر برخلاف‏‎ ‎‏قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 330

‏است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او‏‎ ‎‏قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً‏‎ ‎‏مطابق معمول معامله کند معاملۀ او صحیح است.‏

مساله 2153ـ‏ شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید‏‎ ‎‏و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2154ـ‏ شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه‏‎ ‎‏تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.‏

مساله 2155ـ‏ اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند‏‎ ‎‏برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازۀ‏‎ ‎‏خود برگردد، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازۀ خود‏‎ ‎‏برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.‏

مساله 2156ـ‏ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت‏‎ ‎‏کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت‏‎ ‎‏مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را‏‎ ‎‏وادار به قبول قسمت نماید.‏

مساله 2157ـ‏ اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود‏‎ ‎‏و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در‏‎ ‎‏مال شرکت تصرف کنند.‏

مساله 2158ـ‏ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال‏‎ ‎‏خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی‏‎ ‎‏هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.‏

مساله 2159ـ ‏اگر با سرمایۀ شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل‏‎ ‎‏بوده چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال‏‎ ‎‏یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همۀ‏‎ ‎‏آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 331

‏نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و‏‎ ‎‏در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار‏‎ ‎‏نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازۀ معمول از شریکهای دیگر‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 332