کتاب طهارت
غسل میّت
کیفیت غسل میّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کیفیت غسل میّت

احکام اموات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کیفیت غسل میّت

کیفیت غسل میّت

‏واجب است اول نجاست از بدن میّت برطرف شود و بنابر اقوی شستن هر عضوی از‏‎ ‎‏میّت قبل از غسل دادن آن عضو، کفایت می کند؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که قبل‏‎ ‎‏از شروع در غسل همۀ بدن میّت پاک شود. و واجب است میّت سه غسل داده شود: اول با‏‎ ‎‏آب سدر، سپس با آب کافور و بعد از آن با آب خالص و اگر بر خلاف این ترتیب انجام‏‎ ‎‏دهد باید برگردد به نحوی که ترتیب حاصل شود، به این که آنچه را که می بایست مؤخر‏‎ ‎‏انجام گیرد دوباره به جا آورد. و کیفیت هر کدام از این غسل های سه گانه مانند غسل‏‎ ‎‏جنابت است، بنا بر این ابتدا سر و گردن سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ غسل‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 80

‏داده می شود. و بنابر احتیاط (واجب) غسل ارتماسی در این سه غسل، به طوری که برای‏‎ ‎‏هر یک از آن ها یک مرتبه فرو برند، کفایت نمی کند، ولی در شستن هر عضوی از اعضای‏‎ ‎‏سه گانه در این سه غسل، فرو بردن آن عضو در آب زیاد (غیر قلیل) با مراعات ترتیب‏‎ ‎‏جایز است.‏

مسأله 1 ـ ‏باید سدر و کافور به اندازه ای باشد که گفته شود آب با آن مخلوط شده و در‏‎ ‎‏عین حال آب به مطلق بودن باقی بماند (مضاف نشود).‏

مسأله 2 ـ ‏اگر سدر یا کافور یا هر دو پیدا نشد بنابر احتیاط (واجب) بلکه وجوب آن‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست، باید عوض آن با آب خالص با نیّت بدل بودن آن و مراعات ترتیب،‏‎ ‎‏غسل دهد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر آب برای غسل دادن میّت موجود نباشد باید او را سه تیمّم بدل از سه‏‎ ‎‏غسل با مراعات ترتیب بدهند و بنابر احتیاط (مستحب) یک تیمّم دیگر بدل از هر سه‏‎ ‎‏غسل بدهند؛ اگرچه بنابر اقوی لازم نیست. و همچنین اگر میّت مجروح یا سوخته و یا آبله‏‎ ‎‏داشت به طوری که بیم آن باشد که در اثر غسل پوستش متلاشی گردد باید او را تیمّم‏‎ ‎‏بدهند، و احتیاط به این که تیمّم هم با دست زنده و هم در صورت امکان با دست میّت‏‎ ‎‏باشد، ترک نشود؛ گرچه بعید نیست در صورت امکان فقط به دست میّت اکتفا بتوان کرد.‏‎ ‎‏و یک بار زدن دست بر روی زمین برای تیمّم صورت و دو دست کفایت می کند؛ اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) تعدد آن است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر جز به مقدار یک غسل آب نداشته باشد، باید او را یک غسل و دو تیمّم‏‎ ‎‏بدهد، پس اگر سدر و کافور یا تنها سدر داشته باشد باید آب را به مصرف غسل اول (با‏‎ ‎‏آب سدر) رسانیده و دو تیمّم برای دو غسل آخری بدهد. و بنابر اقوی همچنین است اگر‏‎ ‎‏سدر و کافور هم نباشد و احتمال بعید داده می شود که (در این صورت) واجب باشد آب‏‎ ‎‏را برای غسل سوم مصرف نموده و برای اولی و دومی تیمّم دهد و راه احتیاط در رعایت‏‎ ‎‏هر دو احتمال این است که بدل از دو غسل اولی و دومی با رعایت ترتیب، احتیاطاً او را دو‏‎ ‎‏تیمّم بدهد، سپس به قصد ما فی الذمّه ـ که مردد بین غسل اول و سوم است ـ او را با آب‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 81

‏غسل دهد و پس از آن او را به قصد احتیاط بدل از غسل دوم و سوم دو تیمّم بدهد. و اگر‏‎ ‎‏فقط کافور داشته باشد باید آب را در غسل اول مصرف نموده، و او را عوض غسل دوم و‏‎ ‎‏سوم دو تیمّم دهد، و احتمال بعید این است که آب را برای غسل دوم مصرف نموده و‏‎ ‎‏عوض غسل اول و سوم، او را دو تیمّم دهد. و احتیاط (مستحب) آن است که ابتداءً او را‏‎ ‎‏بدل از غسل اول تیمّم دهد سپس با آب کافور به قصد وظیفۀ واقعی که مردد است بین‏‎ ‎‏آن که بدل از غسل با آب سدر باشد یا آن که خود غسل دوم، او را غسل دهد و پس از آن او‏‎ ‎‏را دو تیمّم، یکی بدل از غسل با آب کافور و دومی بدل از غسل با آب خالص، بدهد. و اگر‏‎ ‎‏آبی که دارد برای دو غسل کافی باشد، در صورت بودن سدر و کافور باید آب را در دو‏‎ ‎‏غسل اول مصرف نماید، و عوض سومی تیمّم دهد. و همچنین است اگر فقط سدر یا‏‎ ‎‏کافور داشته باشد و یا هیچ یک موجود نباشد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر میّت در حال احرام باشد مانند کسی که در احرام نیست، سه غسل داده‏‎ ‎‏می شود، ولی در غسل دوم نباید کافور با آب مخلوط شود؛ مگر آن که در عمره بعد از‏‎ ‎‏تقصیر، و در حج بعد از سعی مرده باشد. و همچنین نباید او را با کافور حنوط کنند مگر‏‎ ‎‏آن که در عمره بعد از تقصیر، و در حج بعد از سعی مرده باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏هرگاه به خاطر این که غسل ممکن نبود، او را تیمّم دهند یا در اثر نبود سدر‏‎ ‎‏و کافور با آب خالص غسل داده شود، سپس عذر برطرف شود، در صورتی که دفن نشده‏‎ ‎‏باشد باید در فرض اول او را غسل داد و در فرض دوم بنابر احتیاط (واجب) باید غسل را‏‎ ‎‏با سدر یا کافور اعاده نمود. و اگر دفن شده باشد همان که انجام شده کافی است.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر بر میّت غسل جنابت یا حیض یا مانند این ها بوده باشد، غسل میّت از‏‎ ‎‏آن ها کفایت می کند.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر میّت بدون غسل ـ هر چند از روی فراموشی ـ دفن شود، در صورتی که‏‎ ‎‏محذوری از قبیل هتک حرمت میّت به خاطر آن که جسدش تباه شده و از قبیل حرج و‏‎ ‎‏مشقّت بر افراد زنده، به واسطۀ بو یا تجهیز او نباشد، باید برای غسل، او را نبش قبر کنند‏‎ ‎‏وهمچنین است اگر بعضی از غسل هایش مانده و یا معلوم شود که باطل بوده است. و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 82

‏همچنین است اگر بدون کفن دفن شده باشد. و اما اگر با کفن غصبی دفن شده باشد در‏‎ ‎‏صورتی که نبش قبرش محذوری نداشته باشد واجب است، ولی با وجود محذور گذشته،‏‎ ‎‏نبش قبر اشکال دارد و بنابر احتیاط (واجب) کسی که کفن از او غصب شده، باید قیمت‏‎ ‎‏آن را بگیرد. البته اگر خود میّت کفن را غصب کرده باشد، بنابر اقوی نبش قبر او اگرچه‏‎ ‎‏موجب هتک باشد جایز است. و اگر معلوم شود که بر میّت نماز خوانده نشده و یا نمازی‏‎ ‎‏که خوانده شده باطل بوده است نبش قبرش جایز نیست، بلکه باید بر قبرش نماز خواند.‏

مسأله 9 ـ ‏برای غسل دادن میّت، مزد گرفتن جایز نیست، مگر آن که مزد در قبال بعضی‏‎ ‎‏از کارهای غیر واجب قرار داده شود، مانند نرم کردن انگشت ها و مفاصل و شستن‏‎ ‎‏دست هایش قبل از غسل تا ذراع و شستن سر او با کف سدر یا خطمی و شستن عورتین او با‏‎ ‎‏سدر یا اشنان قبل از غسل و خشک کردن او بعد از فراغ از غسل با پارچۀ تمیز و مانند این ها.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر بدن میّت پس از غسل یا در اثنای آن به نجاستی از خودش یا از خارج‏‎ ‎‏نجس شود بنابر اقوی اعادۀ غسل واجب نیست، هرچند که بول یا غائط از او بیرون آمده‏‎ ‎‏باشد؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در صورت بیرون آمدن بول یا غائط در اثنای آن، اعادۀ‏‎ ‎‏غسل است. البته پاک نمودن بدن میّت از نجاست واجب است، هرچند که بعد از قرار‏‎ ‎‏دادن در قبر باشد، بنابر احتیاط (واجب) مگر آن که ممکن نباشد، ولو به خاطر این که بیرون‏‎ ‎‏آوردن او از قبر موجب هتک حرمت است.‏

مسأله 11 ـ ‏شستن تخت یا هر چیز مسطحی که میّت را روی آن غسل می دهند بعد از‏‎ ‎‏هر غسلی از غسل های سه گانه، واجب نیست، ولی احتیاط (مستحب) آن است که برای‏‎ ‎‏میّت بعدی شسته شود؛ اگرچه بنابر اقوی به تبع میّت پاک می گردد. و همچنین است‏‎ ‎‏پارچه ای که روی او می گذارند که آن هم به تبع میّت پاک می شود.‏

مسأله 12 ـ ‏احتیاط (مستحب) آن است که میّت را در حال غسل مانند محتضر رو به‏‎ ‎‏قبله قرار دهند اگرچه بنابر اقوی از مستحبات می باشد.‏

مسأله 13 ـ ‏بنابر اصح، وضو دادن میّت واجب نیست، ولی استحبابش قوی است، بلکه‏‎ ‎‏احوط است، و سزاوار است که وضو بر غسل مقدم شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 83