فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها

فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)

‏ ‏

‏فصل چهارم: گلچین (کلمات قصار، پندها و حکمتها)‏

‏ ‏

‏شرکت در انتخابات، وظیفه عمومی ‏

‏و تکلیف الهی ‏

‏معیارهای انتخاب ‏

‏تبلیغات انتخاباتی ‏

‏لزوم هوشیاری رأی دهندگان ‏

‏شورای نگهبان ‏

‏اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی ‏

‏تذکرات امام به نمایندگان ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 323

‏ ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 324