بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
اسلامخواهی و ساده زیستی مردم
ساده زیستی و نفی اشرافیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ساده زیستی و نفی اشرافیت

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

ساده زیستی و نفی اشرافیت

‏ ‏

ساده زیستى و نفى اشرافیت

‏اگر بخواهید بى خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق‏‎ ‎‏دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاحهاى پیشرفتۀ آنان و شیاطین و‏‎ ‎‏توطئه هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در‏‎ ‎‏نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و‏‎ ‎‏منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمتهاى بزرگ براى‏‎ ‎‏ملتهاى خود کرده اند اکثر ساده زیست و بى علاقه به زخارف دنیا‏‎ ‎‏بوده اند. آنها که اسیر هواهاى پست نفسانى و حیوانى بوده و‏‎ ‎‏هستند براى حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خوارى‏‎ ‎‏مى دهند؛ و در مقابل زور و قدرتهاى شیطانى خاضع، و نسبت به‏‎ ‎‏توده هاى ضعیف ستمکار و زورگو هستند. ولى وارستگان به‏‎ ‎‏خلاف آنانند. چرا که با زندگانى اشرافى و مصرفى نمى توان‏‎ ‎‏ازرشهاى انسانى ـ اسلامى را حفظ کرد. جوانان ایران و زنان و‏‎ ‎‏مردان که در زمان طاغوت با تربیت طاغوتى بار آمده بودند هرگز‏‎ ‎‏نتوانستند با قدرت طاغوتى مقابله کنند. ولى آنگاه که به دست‏‎ ‎‏تواناى حق ـ جل و علا ـ به انسان انقلابىِ دور از علایق شیطانى‏‎ ‎‏متحول شدند آن قدرت عظیم را سرکوب کردند. دستهاى‏‎ ‎‏جنایتکارى که جوانان عزیز را در رژیم سابق به مراکز فساد کشاند‏‎ ‎‏و از انسانهاى آزاد، عروسکهاى مصرفى تراشید انگیزه و نقشه‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 224


‏شان این بود که هر خیانتى که در کشور واقع مى شود و هر چه به‏‎ ‎‏سر ملت و ذخایر ارزندۀ آن مى آید و هر چه زنجیرهاى استعمار به‏‎ ‎‏دست و پاى مردم محکمتر مى شود، در مقابل بى تفاوت باشند یا‏‎ ‎‏به حمایت همان رویّه برخیزند. امروز هم قشر فعال در جبهه ها و‏‎ ‎‏پشت جبهه ها همان طبقات محروم ساده زیست هستند. و در بین‏‎ ‎‏آنان از آن وابستگان و دلبستگان به علایق دنیا اثرى نمى بینید.(156)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 225