بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
مشیت الهی
امدادهای غیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

امدادهای غیبی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

امدادهای غیبی

امدادهاى غیبى

‏ما مى دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران‏   ‏را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات غیبى الهى پیروز گردید. اگر‏  ‏نبود دست تواناى خداوند امکان نداشت یک جمعیت‏  

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 215


‏ ‏

‏ ‏

‏36 میلیونى با آن تبلیغات ضداسلامى و ضد روحانى خصوص در‏   ‏این صد سال اخیر و با آن تفرقه افکنیهاى بیحساب قلمداران و زبان‏   ‏مُزدان در مطبوعات و سخنرانیها و مجالس و محافل ضداسلامى و‏   ‏ضدملى به صورت ملیّت، و آنهمه شعرها و بذله گوییها، و آنهمه‏   ‏مراکز عیاشى و فحشا و قمار و مسکرات و مواد مخدره که همه و‏   ‏همه براى کشیدن نسل جوان فعال که باید در راه پیشرفت و تعالى‏   ‏و ترقى میهن عزیز خود فعالیت نمایند، به فساد و بى تفاوتى در‏   ‏پیشامدهاى خائنانه، که به دست شاه فاسد و پدر بى فرهنگش و‏   ‏دولتها و مجالس فرمایشى که از طرف سفارتخانه هاى قدرتمندان‏   ‏بر ملت تحمیل مى شد، و از همه بدتر وضع دانشگاهها و‏   ‏دبیرستانها و مراکز آموزشى که مقدرات کشور به دست آنان‏   ‏سپرده مى شد، با به کار گرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزدۀ‏   ‏صددرصد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامى بلکه ملى صحیح، با‏   ‏نام «ملیت» و «ملى گرایى»، گرچه در بین آنان مردانى متعهد و‏   ‏دلسوز بودند، لکن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان‏   ‏کار مثبتى نمى توانستند انجام دهند و با اینهمه و دهها مسائل‏   ‏دیگر، از آن جمله به انزوا و عزلت کشیدن روحانیان و با قدرت‏   ‏تبلیغاتْ به انحراف فکرى کشیدن بسیارى از آنان، ممکن نبود این‏   ‏ملت با این وضعیت یکپارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایدۀ‏   ‏واحد و فریاد «اللّه اکبر» و فداکاریهاى حیرت آور و معجزه آسا تمام‏   ‏قدرتهاى داخل و خارج را کنار زده و خودْ مقدرات کشور را به‏   ‏دست گیرد. بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامى ایران از‏   ‏همۀ انقلابها جدا است: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و‏   ‏هم در انگیزۀ انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفۀ الهى و‏   ‏هدیۀ غیبى بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم‏  

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 216


‏غارتزده عنایت شده است.(150)‏

*  *  *

 

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 217