بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
مشیت الهی
اتکال به خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اتکال به خدا

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

اتکال به خدا

عوامل پیروزى انقلاب اسلامى

‏ ‏

‏ ‏

مشیت الهى

اتکال به خدا

‏ما به قدرت طبیعى بر این مشاکل و بر این مصیبتهایى که وارد شده‏‎ ‎‏است فائق نیامده ایم؛ براى اینکه قدرت ما به حَسَب طبیعتْ یک‏‎ ‎‏قدرت بسیار ناچیزى بود در مقابل قدرتهاى بسیار بزرگ مثل‏‎ ‎‏قدرت امریکا و قدرت شاه سابق، با آن ابزارى که اینها در دست‏‎ ‎‏داشتند. ما به اینها که غلبه کردیم، ملت ما که در این نهضت پیروز‏‎ ‎‏شد، این فقط براى اتکال به خدا بود. در ملت ما یک تحولى‏‎ ‎‏حاصل شد که آن تحول سابقه نداشت؛ آن تحول اینطور بود که‏‎ ‎‏شهادت را براى خودشان فوز عظیم مى دانستند. جوانهاى ما الآن‏‎ ‎‏هم پیش من مى آیند، بعضى از آنها، و مى گویند که شما دعا کنید که‏‎ ‎‏ما شهید بشویم! این رمزِ پیروزى بود که همان طورى که در صدر‏‎ ‎‏اسلامْ مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما هم با این رمز پیش‏‎ ‎‏برد؛ و با این رمز است که ملتها مى توانند پیش ببرند.(149)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 215