بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏رقابتهاى تسلیحاتى تهدیدکننده امنیت ملتها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏رقابتهاى تسلیحاتى تهدیدکننده امنیت ملتها‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏رقابتهاى تسلیحاتى تهدیدکننده امنیت ملتها‏

‏رقابتهاى تسلیحاتى تهدیدکننده امنیت ملتها‏

‏مشکلى که امروز دنیا را تهدید مى کند، مشکل این دو ابرقدرت ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 544


‏ ‏

‏است؛ این دو ابرقدرت که تمام دنیا را در زیر بال خودشان نگه داشته اند و از آنها استفاده مى کنند. اینها مشغول به یک طرحهایى هستند و درست کردن یک سلاحهایى هستند که براى آتیه بشر خطرناک است. گرچه هر دسته اى از دسته دیگر مى ترسند و این ابرقدرت از آن ابرقدرت وآن از این، لکن ممکن است که یک وقت در رأس یکى از این دو ابرقدرت، یک دیوانه اى واقع بشود؛ مثل هیتلر یا مثل صدام و به واسطه آن جنونى که براى قدرت دارد، دنیا را به تباهى بکشد. و اگر- خداى نخواسته- یک جنگ بین این دو قدرت در امروز تحقق پیدا کند، اینها دنیا را به خاک و خون مى کشند و به تباهى. مشکل دنیا امروز اینها هستند. مشکلهاى دیگر، مشکلهاى منطقه اى است و این مشکل را باید ملتها و اشخاص متفکر در همه دنیا و توده هاى محروم دنیا دنبال این بروند که این مشکل را رفع کنند. اگر آنها بنشینند که دولتهاى آنها این مشکل را رفع کند، نخواهد کرد. دولتها نه همچو قدرت و عرضه اى دارند و هواهاى نفسانى هم که خودشان دارند، مانع از این مى شود که با این دو ابرقدرت مخالفت کنند.‏

‏باید براى آتیه دنیا، امروز توده هاى مردم، نویسندگان، گویندگان، فکر بکنند و مردم را آگاه کنند به این خطرى که تمام بشریت را تهدید مى کند، آگاه کنند همه توده هاى دنیا را که این خطر بزرگ پیش است و اگراین ابرقدرتها در این حالى که هستند و مشغول تهیه سلاحهاى بزرگ اتمى و غیر آن هستند، به همین حال باقى باشند، دنیا [را] ممکن است که به خرابى بکشند و عمده ضررش به ملتها برسد. باید هرکس در هرجا هست، نویسنده هایى که هستند، روشنفکرانى که هستند و علمایى که در همه قشرهاى دنیا هستند و دانشمندان، مردم را به این خطر آگاه کنند تا بلکه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 545


‏ ‏

‏خود مردم و توده هاى مردم در مقابل این دو قدرت بایستند و این سلاحها را جلوگیرى کنند. و اینکه زمزمه این هر وقت شده است و مى شود، مدتها در این حرف است که مى خواهیم تحدید این سلاحهاى اتمى را بکنیم و مى خواهیم تفاهم کنیم به اینکه این سلاحهاى اتمى یا این موشکهاى عظیمى را که تازه درست شده است، جلوى این را بگیریم؛ هر دوى اینها شعر است. و امریکا هم همین نظر را دارد که شوروى را اغفال کند و آن سلاح ها را در غرب و در هر جایى که دست دارد، این سلاحها را مهیا کند براى یک روزى که با فشار یک دکمه، دنیا به آتش کشیده بشود.‏

‏امروز باید مردم دنیا توجه به این مشکل بزرگ دنیا بکنند و هر قشرى، نویسنده اى، مطبوعات، در سرتاسر دنیا دنبال این مطلب باشند و مردم را بیدار کنند که در مقابل این کارهایى که اینها مى کنند، درست قیام کنند. البته کم و زیاد الآن هستند قشرهایى که تظاهر مى کنند بر ضد این سلاحها، لکن باید همه مردم قیام کنند تا بتوانند کارى انجام بدهند.‏‏ 461‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 546