بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏هدایت جامعه در همه شئون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏هدایت جامعه در همه شئون

امامت و تشیع

‏‏هدایت جامعه در همه شئون

‏ابعاد سیاسى اسلام (اسلام دین زندگى، عبادت و سیاست)‏

‏ ‏

‏هدایت جامعه در همه شئون ‏

‏مذهب اسلام همزمان با اینکه به انسان مى گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن؛ به او مى گوید چگونه زندگى کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنى، و حتى جامعه اسلامى با سایر جوامع باید چگونه روابطى را برقرار نماید. هیچ حرکت و عملى از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام براى آن حکمى مقرر داشته است. بنابراین طبیعى است که مفهوم رهبر دینى و مذهبى بودن، رهبرى علماى مذهبى است در همه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 151


‏ ‏

‏شئون جامعه، چون اسلام هدایت جامعه را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است.‏‏ 87‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 152