بخش اول: مبانی اندیشه
جامعیت اسلام
‏‏توجه به ابعاد مختلف انسان ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏توجه به ابعاد مختلف انسان ‏

امامت و تشیع

‏‏توجه به ابعاد مختلف انسان ‏

‏جامعیت اسلام ‏

‏ ‏

‏توجه به ابعاد مختلف انسان ‏

‏اسلام نه دعوتش به خصوصِ معنویات است و نه دعوتش به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 139


‏ ‏

‏خصوصِ مادیات است، هر دو را دارد؛ یعنى اسلام و قرآن کریم آمده است که انسان را به همه ابعادى که انسان دارد بسازند.‏‏ 77‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 140