بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
گروهها و تشکلهای دیگر
‏‏سلطنت طلبها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سلطنت طلبها‏

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏سلطنت طلبها‏

‏گروهها و تشکلهاى دیگر‏

‏سلطنت طلبها‏

‏الآن سلطنت طلبها در خارج همین دیشب هم مى گفتند که همه ایران سلطنت طلبند، و اعلیحضرت رضاى دوم الآن محبوبیتى دارد که مردم همه با او هستند! خوب، اینها بگویند. و من اعتقادم ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 486


‏ ‏

‏این است که این رندها جمع شده اند دنبال این بچه که پول هایش را از جیبش درآورند. اینها مى خواهند این را، پول هایى که پدر کذایش از مردم گرفته و حالا در بانکها دست این است با این بهانه ها از او در آورند وبعد هم رهایش کنند برود سراغ کارش. و من صلاحش را مى دانم برود سراغ تحصیل و برود سراغ یک کاسبى. بداند که دیگر این کارها گذشته است. مردم اگر چنانچه جمهورى اسلامى هم نباشد، دیگر سلطنت طلب نیستند، این شکى در کار نیست.‏‏ 372‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 487