بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
احزاب و تشکلهای اسلامی
‏‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور

‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور‏

‏و من امیدوارم که اتحادیه اروپا و امریکا به سایر دانشجویان که در ممالک دیگر از قبیل هند و پاکستان و بلاد عربى و غیرها به سر مى برند بپیوندند و دامنه فعالیت خود را توسعه دهند؛ و کوشش کنند اسلام و عدالت اسلامى را به همه طبقات برسانند تا اشتباهاتى که در طول چند قرن پیش آمده و چهره نورانى اسلام را به دست عمال استعمار پوشانیده است بزدایند.‏‏ 371‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 486